Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Bygge og anlæg - 604731-2019

20/12/2019    S246    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Odder: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 246-604731

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odder Kommune
CVR-nummer: 32264328
Postadresse: Rådhusgade 3
By: Odder
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8300
Land: Danmark
Kontaktperson: Hanne Paarup Olesen
E-mail: hanne.olsen@odder.dk
Telefon: +45 30843467

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3981747c-0160-41bd-8bca-ef286cbc5c23/homepage

Internetadresse for køberprofilen: https://odder.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kommune kredit A/S
CVR-nummer: 22128612
Postadresse: Kultorvet 16
By: København K
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1175
Land: Danmark
E-mail: hanne.olsen@odder.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kommunekredit.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3981747c-0160-41bd-8bca-ef286cbc5c23/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3981747c-0160-41bd-8bca-ef286cbc5c23/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3981747c-0160-41bd-8bca-ef286cbc5c23/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalentreprise til opførelse af Odder Sundhedshus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Odder Kommune og KommuneKredit udbyder i fællesskab totalentreprisekontrakt på opførelse af Odder Sundhedshus. Odder Sundhedshus opdeles i 2 ejerlejligheder, hvoraf den ene ejes af Odder Kommune og skal rumme kommunale funktioner i form af træningsfaciliteter og 18 akutpladser. Den anden ejerlejlighed ejes af KommuneKredit og skal udlejes til 3 praktiserende lægeklinikker. Odder Kommune er ansvarlig for udbudsforretningens tilrettelæggelse og gennemførelse. Odder Kommune varetager endvidere bygherrefunktionen overfor totalentreprenøren også for så vidt angår KommuneKredits ejerlejlighed, og totalentreprisekontrakten vil derfor skulle indgås med Odder Kommune.

Det samlede byggeri er i alt på ca. 4 400 m2. Foruden de 2 ejerlejligheder skal totalentreprenøren etablere 60 stk. parkeringspladser i forbindelse med kælder under bygningen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 63 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000
45210000
45300000
45400000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Vitaparkvej, 8300 Odder

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til punkt II.1.4).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/07/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer med hovedvægten på ansøgers referencer. Ved vurderingen af ansøgers referencer vil der blive lagt vægt på, at der ved referencerne illustreres erfaring med projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Ordregiver lægger ved udvælgelsen særlig vægt på, at ansøger via referencer kan dokumentere erfaring med følgende:

- Arkitektkompetencer vedrørende projektering af byggerier med offentlige funktioner,

- Ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering af byggerier med offentlige funktioner,

- Udførelse af byggerier med offentlige funktioner i totalentreprise.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse ansøgers samlede årsomsætning, ansøgers egenkapital og ansøgers soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver). Oplysningerne skal afgives for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår og afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit B.

Såfremt ansøger ikke har rådighed over de krævede nøgletal inden for de seneste 3 regnskabsår, skal ansøger oplyse, hvornår ansøger blev etableret. Dette gøres ved at udfylde feltet ”Etablering af virksomhed”.

Såfremt ansøger udgøres af et konsortium eller såfremt ansøger baserer sig på underleverandører for at opfylde krav til økonomisk og finansiel formåen, skal ansøger ved udfyldelsen af sit ESPD være særligt opmærksom på følgende:

- Der skal vedlægges særskilt ESPD for samtlige konsortiedeltagere og for de underleverandører, som ansøgere baserer sig på,

- Såfremt ansøger baserer sig på underleverandører (andre enheders) økonomiske og finansielle og kapacitet, skal det i ansøgningen/ESPD’et oplyses, i hvilken grad den støttende underleverandør stiller økonomisk og finansiel formåen til rådighed. Oplysning herom kan også gives ved en støtteerklæring, en revisorattesteret erklæring, og/eller anden dokumentation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgere skal opfylde følgende mindstekrav for at kunne blive prækvalificeret:

- Ansøger har haft en samlet årlig omsætning på mindst 125 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Ansøgers soliditetsgrad har været mindst 15% i 2 af de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Ansøgers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste igangværende eller afsluttede referencer for projektering, opførelse eller anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Referencerne skal indeholde oplysning om:

— Honorarets størrelse,

— Anlægssum,

— Bygherre,

— Ansøgers rolle og ydelser i projektet,

— Varighed af projektet,

— Tidspunktet for udførelse af opgaven.

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer ordregiver ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument.

Der må maksimalt afleveres 8 referencer pr. ansøger/konsortium. Vedlægges der mere end 8 referencer, vil alene de første 8 angivne referencer bliver tillagt vægt ved vurderingen af prækvalifikationsansøgningen.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgere skal opfylde følgende mindstekrav for at kunne blive prækvalificeret: Ansøger har minimum 3 igangværende eller afsluttede referencer på projektering, opførelse eller anlæg af byggerier med offentlige funktioner eller med en anlægssum på mindst 60 000 000 DKK inden for de seneste 5 år, hvoraf mindst én af referencerne skal være opført i totalentreprise.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/01/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrunde:

— Ansøgere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og 136, er afskåret fra at afgive tilbud,

— Ansøgere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, er ligeledes afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136 eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B.

Ansøgerne skal i forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation aflevere et udfyldt ESPD. Vedrørende udfyldelse af ESPD henvises til angivelserne i udbudsbetingelserne. For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD henvises desuden til relevant vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen https://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf

Den vindende tilbudsgiver skal indlevere dokumentation for oplysningerne i ESPD'et. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at indhente dokumentation fra alle tilbudsgivere i tilbudsfasen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagefristen i forhold til tildeling af kontrakt er 45 dage efter offentliggørelse af en tildelingsbekendtgørelse i EU-tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2019