Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 605157-2022

31/10/2022    S210

Slovensko-Košice: Dielenské zariadenia

2022/S 210-605157

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31701914
Poštová adresa: Bardejovská 6
Mesto/obec: Košice-Západ
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 04329
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
E-mail: gajdosova@elconsulting.sk
Telefón: +421 903400529
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.dpmk.sk
I.6)Hlavná činnosť
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa -Technológie

Referenčné číslo: 2022/1/DPMK
II.1.2)Hlavný kód CPV
43800000 Dielenské zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmet zákazky nadväzuje na predošlú dokončenú stavebnú zákazku v rámci Projektu modernizácia technickej

základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD, a to formou obstarania technologickej časti projektu,

technického zariadenia a vybavenia vrátane montáže. Výsledkom realizácie predmetu zákazky bude technická a

technologická príprava areálu na zmenu vozového parku podľa požiadaviek modernizácie koľajovej časti. Z dôvodu

zmeny vozového parku je nutné vybudovať novú halu opráv s technológiou (II. etapa). Z koľajovej časti je nutné

vybudovať koľajové napojenie nového objektu haly údržby. K tomu je nutné zrealizovať prislúchajúcu infraštruktúru

(trakčné vedenie, odvodnenie, osvetlenie, elektrické rozvody...).

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Oznamovacie zariadenia

Časť č.: 1.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
35121000 Zabezpečovacie zariadenie
35121700 Poplašné systémy
35125300 Bezpečnostné kamery
45300000 Stavebno-inštalačné práce
45310000 Elektroinštalačné práce
45315100 Elektrotechnické inštalačné práce
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK04 Východné Slovensko
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Oznamovacia kábelizácia je navrhovaná v rozsahu miestnych káblov pre telefónne linky, ochranných rúrok s

mikrorúrkami pre optickú kabelizáciu a samotnej optická kabelizácia so singlmodovými vláknami. Pre vedenie

oznamovacej kabelizácie bude zväčša využívaná budovaná spoločná káblová trasa z I. etapy, cez vybudovaný

kabelovod. Navrhovaná oznamovacia kabelizácia prepojí objekty existujúcich administratívnych budov A, B a objekty

vrchného vedenia Trakcie, rekonštruované objekty Sociálno prevádzkovej budovy, Halu pre umývač električiek a Halu

ťažkej údržby.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie

Zákazka nebola zadaná

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Diagnostické zariadenie - geometria kolies

Časť č.: 2.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51514000 Inštalácia rôznych univerzálnych strojov
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
45300000 Stavebno-inštalačné práce
45310000 Elektroinštalačné práce
45315100 Elektrotechnické inštalačné práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Diagnostické zariadenie bude inštalované v montážnej jame vytvorenej v opravárenskom kanáli.

Celé zariadenie sa skladá z nasledovných hlavných častí: meracie senzory, el. rozvádzač, vjazdový semafor, senzor

prítomnosti vozidla na pracovisku

Meranie sa vykonáva vlastným diagnostickým zariadením, ktoré je inštalované medzi pojazdovými koľajnicami.

Diagnostiku kolies bude zabezpečovať laserový a kamerový diagnostický systém.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie

Zákazka nebola zadaná

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Skúšobňa elektromotorov

Časť č.: 3.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51514000 Inštalácia rôznych univerzálnych strojov
43800000 Dielenské zariadenia
39150000 Rôzny nábytok a vybavenie
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
45310000 Elektroinštalačné práce
45315100 Elektrotechnické inštalačné práce
45300000 Stavebno-inštalačné práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Technologické zariadenie skúšobne je umiestnené v troch priestoroch - v skúšobni, strojovni a vo velíne. Vlastné skúšky

sa realizujú v skúšobni a to v úspornom zapojení dvoch strojov umiestnených na zdvíhacích stoloch. V tomto priestore

sa tiež uskutočňujú skúšky vinutí prostredníctvom VN zdroja. Riadenie skúšok, ovládanie zdrojov potrebných na skúšky

sa realizuje z velína, kde sú umiestnené ovládacie pulty a rozvádzače, ktoré sú dodávkou technológie. Napájacie zdroje

sú umiestnené v strojovni, ktorá sa nachádza v strojovni pod velínom a skúšobňou. Skúšky, ktoré sa majú vykonávať na

točivých elektrických strojoch definujú príslušné STN.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie

Zákazka nebola zadaná

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dielenský nábytok

Časť č.: 4.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39100000 Nábytok
39151200 Dielenské pracovné stoly
39150000 Rôzny nábytok a vybavenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Zariadenie dielní, prevádzkových a kancelárskych priestorov v rámci novej haly

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie

Zákazka nebola zadaná

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Náradie

Časť č.: 5.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
43800000 Dielenské zariadenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Náradie potrebné pre zabezpečenie výrobných činností údržby, opravy a servisu električiek v novej hale električiek.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie

Zákazka nebola zadaná

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Stĺpové zdviháky

Časť č.: 6.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42413000 Zdviháky a zariadenia na zdvíhanie vozidiel
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Stĺpové zdviháky budú využívané pre zabezpečenie manipulácie s vozidlami na koľajiskách v novej hale

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie

Zákazka nebola zadaná.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Pojazdná plošina

Časť č.: 7.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42416300 Zdvíhadlá
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Pojazdná plošina na vykonávanie karosársky prác pri údržbe, oprave a servise vozidiel

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie

Zákazka nebola zadaná

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kovoobrábacie stroje

Časť č.: 8.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42620000 Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Budú slúžiť na opravu/úpravu jednotlivých dielov podvozkov, príp. iných dielov električiek

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie

Zákazka nebola zadaná.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Lis na nalisovanie železničných súkolesí

Časť č.: 9.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42636000 Lisy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Lis na lisovanie železničných súkolesí slúži na a zlisovanie a nalisovanie kolies z podvozkovej osi dvojkolesia podvozku

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie

Zákazka nebola zadaná

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zariadenie kováčskej vyhne

Časť č.: 10.
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
43800000 Dielenské zariadenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Areál depa Dopravného podniku, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice

II.2.4)Opis obstarávania:

Slúži na tvarovanie oceľových súčiastok potrebných pre výrobu, údržbu, alebo opravy električiek. Dielňa bude vybavená

kováčskou vyhňou s nákovou. Odvod dymových plynov od vyhne je cez dýmnik vyhne, vrchným napojením na komín,

ktorý je vyvedený 1 m nad hrebeň strechy. V dielni bude inštalovaná aj rovnacia oceľová doska, ktorá bude slúžiť na

vyrovnávanie rôznych oceľových súčiastok. Ďalej bude v dielni navrhnutá popúšťacia pec, v ktorej bude možné

zohrievať rôzne kovové diely až na teplotu + 650°C. Pri peci je navrhnuté kaliace pracovisko, ktoré sa skladá z kaliaceho

stola, kaliacich nádob na vodu a olej a ventilátorom pre kalenie súčiastok na vzduchu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná

infraštruktúra Kód vyzvania:OPII-101-3.1-DPMK-ZAKLAD2

II.2.14)Doplňujúce informácie

Zákazka nebola zadaná

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 150-430545
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme pravidelného informatívneho oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Časť č.: 1
Názov:

Oznamovacie zariadenia

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 2
Časť č.: 2
Názov:

Diagnostické zariadenie - geometria kolies

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 3
Časť č.: 3
Názov:

Skúšobňa elektromotorov

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 4
Časť č.: 4
Názov:

Dielenský nábytok

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 5
Časť č.: 5
Názov:

Náradie

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 6
Časť č.: 6
Názov:

Stĺpové zdviháky

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 7
Časť č.: 7
Názov:

Pojazdná plošina

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 8
Časť č.: 8
Názov:

Kovoobrábacie stroje

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 9
Časť č.: 9
Názov:

Lis na nalisovanie železničných súkolesí

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 10
Časť č.: 10
Názov:

Zariadenie kováčskej vyhne

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/10/2022