Services - 60517-2016

Afficher la vue résumée

23/02/2016    S37

Pays-Bas-Haarlem: Services d'assurance incendie

2016/S 037-060517

Avis de marché

Services

Directive 2004/18/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: Gemeente Haarlem
Numéro national d'identification: 50647371
Adresse postale: Zijlvest 39
Ville: Haarlem
Code postal: 2011 VB
Pays: Pays-Bas
À l'attention de: Elise Dooijeweerd
E-mail: dooijeweerde@willis.com
Téléphone: +31 6533373552

Adresse(s) internet:

Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.haarlem.nl

Accès électronique à l'information: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=75196

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
auprès du ou des points de contact susmentionnés

I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Gemeente Haarlem.
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 6: Services financiers a) Services d’assurances b) Services bancaires et d’investissement
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: NEDERLAND.

Code NUTS NL NEDERLAND

II.1.3)Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4)Information sur l’accord-cadre
II.1.5)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Uitgebreide Brandverzekering voor de gemeentelijke eigendommen en onderwijsinstellingen van de gemeente Haarlem en belanghebbenden.
II.1.6)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

66515100 Services d'assurance incendie

II.1.7)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
II.1.9)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2)Quantité ou étendue du marché
II.2.1)Quantité ou étendue globale:
Conform bestek.
II.2.2)Information sur les options
Options: non
II.2.3)Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3)Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Début 1.7.2016. Fin 1.7.2019

Information sur les lots

Lot nº: 1 Intitulé: Perceel 1
1)Description succincte
Inschrijving als leidende verzekeraar.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

66515100 Services d'assurance incendie

3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)Information complémentaire sur les lots
Lot nº: 2 Intitulé: Perceel 2
1)Description succincte
Inschrijving als volgverzekeraar.
2)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

66515100 Services d'assurance incendie

3)Quantité ou étendue
4)Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)Information complémentaire sur les lots

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions relatives au contrat
III.1.1)Cautionnement et garanties exigés:
Eis: WFT
Beschrijving: De dienst is uitsluitend voorbehouden aan verzekeraars en hun gevolmachtigden die voldoen aan de bepalingen in de Wet Financieel Toezicht (WFT) of vergelijkbare wet- en regelgeving in het buitenland. De verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Nederlands recht. In het geval de inschrijver een assuradeurenbedrijf of gevolmachtigde is, dient bij de inschrijving te worden vermeld voor welke maatschappij(en), inclusief de aandelenverdeling, zij optreden. Dit om te controleren of er dubbele inschrijvingen zijn. Indien het assuradeurenbedrijf of gevolmachtigde op basis van de gunningscriteria de voorlopige opdracht krijgt, dient het volmachtcontract te worden verstrekt om aan te tonen dat men daadwerkelijk beschikt over de financiële middelen en handelingsbevoegdheid van de volmachtgever. Gegadigde dient tijdens de contractstermijn van het verzekeringscontract tenminste te beschikken over 1 Risk Engineer en 2 Schadebehandelaars voor perceel 1 (leidende verzekeraar).
Toelichting op Bewijsstuk: Eigen verklaring.
Van toepassing op: perceel nr 1, perceel nr 2.
III.1.2)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.3)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
III.1.4)Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
description de ces conditions: Eis: Overeenkomstig de Wet Financieel Toezicht.
Beschrijving: Overeenkomstig de Weg Financieel Toezicht.
Toelichting op Bewijsstuk: Eigen verklaring.
Van toepassing op: perceel nr 1, perceel nr 2.
III.2)Conditions de participation
III.2.1)Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Eis: Geen crimineel verleden
Beschrijving: De inschrijver of gegadigde is niet bij een rechterlijke uitspraak die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld op grond van:
a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad, (PbEG 1998, L 351);
b. omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van 26.5.1997 (PbEG 1997, L 195) respectievelijk artikel 3, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358);
c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316);
d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10.6.1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344).
Als veroordelingen als bedoeld onder a, b, c, of d worden in ieder geval aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.
Wetsverwijzing: Geen crimineel verleden.
Bewijsstuk: Gedragsverklaring aanbesteden.
Toelichting op Bewijsstuk: Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan twee jaar, aantonen dat deze uitsluitingsgrond op hem niet van toepassing is.
Van toepassing op: perceel nr 1, perceel nr 2.
Eis: kwalificatie medewerkers.
Beschrijving: Inschrijvers dienen over voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers conform de WFT te beschikken die op een adequate wijze uitvoering kunnen geven aan de opdracht (in voorkomend geval aan te tonen door middel van een organogram en curricula vitae).
— Inschrijvers dienen te beschikken over minimaal een A-minus rating volgens Standard & Poors of een gelijkwaardige rating van een andere rating-agency.
— Een verzekeraar of rechtspersoon die zich zelfstandig inschrijft zal het te verzekeren risico zonder inzet van volmachten of medewerking van andere ondernemingen verzekeren.
— Assuradeurenbedrijven en/of gevolgmachtigd agenten dienen onafhankelijk te opereren van bemiddeling of makelaardij. De volmachtovereenkomst dient geregistreerd te zijn bij de AFM op het moment van indiening van de inschrijving. Bij de inschrijving dienen
assuradeurenbedrijven en gevolmachtigde agenten een opgave te verstrekken van de volmachtgevers. De inschrijver dient te verklaren dat zij daadwerkelijk kan beschikken over de financiele middelen van deze derde. Dit dient te worden aangetoond door een
ondertekende verklaring van de betreffende derde, welke moet worden ingediend voor daadwerkelijke uitvoering van de opdracht. Uit deze verklaring dient te blijken dat iedere deelnemer aan de combinatie hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade ingeval van niet
nakoming door de combinatie van de verplichtingen voortvloeiende uit het te sluiten verzekeringscontract.
Inschrijvers dienen bereid te zijn op eerste verzoek van de aanbestedende dienst bewijzen aangaande de minimumeisen en geschktheidseisen binnen 10 werkdagen te overleggen. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor bovenstaande minimumeisen en
geschiktheidseisen te (laten) controleren en zonodig nadere gegevens in te (laten) winnen.
Toelichting op Bewijsstuk: Eigen verklaring.
Van toepassing op: perceel nr 1, perceel nr 2.
III.2.2)Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Eis: aanvullende eisen.
Toelichting op Bewijsstuk: Eigen verklaring.
Van toepassing op: perceel nr 1, perceel nr 2.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Beschrijving:
— Te zamen met de inschrijving dient de uniforme Eigen Verklaring Aanbestedingen te worden ingevuld en ondertekend te worden ingediend.
— Inschrijver accepteert dat Willis BV bij uitvoering van het contract optreedt als bemiddelende makelaar en als zodanig de polis opmaakt, de mutaties verwerkt, premies incasseert en schades behandelt.
— Een assuradeurenbedrijf en/of gevolmachtigd agenten en/of combinaties dienen als geheel te voldoen aan de geschiktheidseisen.
— Een inschrijver mag per perceel slechts 1 maal inschrijven, hetzij zelfstandig, hetzij via een gevolmachtigd agent. Van verzekeraars die behoren tot hetzelfde concern kan slechts een verzekeraar zelfstandig op de aanbesteding inschrijven. Ten behoeve van een eerlijke mededinging kan een verzekeraar uiteindelijk slechts eenmaal meedingen naar de opdracht op perceel 1 en eenmaal meedingen naar de opdracht op perceel 2. Indien de Aanbestedende Dienst na opening van de Inschrijvingen constateert dat een verzekeraar dan wel een verzekeringsconcern (door middel van niet zelfstandig opererende leden) meer dan eenmaal op de Aanbestedingsprocedure heeft ingeschreven, legt de Aanbestedende Dienst de verzekeraar of de moedermaatschappij van het verzekeringsconcern in kwestie, na sluiting van de inschrijftermijn, de vraag voor welke Inschrijving hij gestand doet. De Aanbestedende Dienst accepteert de keuze van de verzekeraar dan wel van de moedermaatschappij van het verzekeringsconcern. -Van een concern mag zich per perceel slechts 1 rechtspersoon inschrijven. Meer rechtspersonen van een concern kunnen wel te zamen in de vorm van een combinatie inschrijven. Onder concern wordt verstaan: een rechtspersoon te zamen met haar dochtermaatschappijen in de zin van artikel 24a, boek 2, BW. Wordt in strijd met vorenstaande gehandeld, dan wordt uitsluitend de inschrijving in behandeling genomen die het eerst door de aanbestedende dienst is ontvangen. Is niet vast te stellen welke inschrijving het eerst is ontvangen, dan geeft loting de doorslag. Inschrijvers dienen bereid te zijn op eerste verzoek van de aanbestedende dienst bewijzen aangaande de minimumeisen en geschiktheidseisen binnen 10 werkdagen te overleggen. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor bovenstaande minimumeisen en geschiktheidseisen te (laten) controleren en zonodig nadere gegevens in te (laten) winnen.
III.2.3)Capacité technique
III.2.4)Informations sur les marchés réservés
III.3)Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non
III.3.2)Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: non

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Restreinte
IV.1.2)Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: Criterium: Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: Beschrijving: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
— Te zamen met de inschrijving dient de uniforme Eigen Verklaring Aanbestedingen te worden ingevuld en ondertekend te worden geretourneerd.
— Inschrijver accepteert datWillis BV bij uitvoering van het contract optreedt als bemiddelende makelaar en als zodanig de polis opmaakt, de mutaties verwerkt, premies incasseert en schades behandelt. -Inschrijvingen van makelaars in combinatie met verzekeraars worden niet toegelaten.
— Inschrijvers dienen te beschikken over minimaal een A-minus rating volgens Standard & Poors of gelijkwaardige rating van een andere rating-agency en/of te zijn goedgekeurd door deWillis Security Committee.
— Inschrijvers dienen te beschikken over aantoonbare ervaring met de verzekering van soortgelijke risico's (in voorkomend geval aan te tonen door middle van een referentielijst).
— Inschrijvers dienen over voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers conform de WFT te beschikken die op een adequate wijze uitvoering kunnen geven aan de opdracht (in voorkomend geval aan te tonen door middel van een organogram en curricula vitae).
— Een verzekeraar of rechtspersoon die zich zelfstandig inschrijft zal het te verzekeren risico zonder inzet van volmachten of medewerking van andere ondernemingen verzekeren.
— Assuradeurenbedrijven en/of gevolgmachtigd agenten dienen onafhankelijk te opereren van bemiddeling of makelaardij. De volmachtovereenkomst dient geregistreerd te zijn bij de AFM op het moment van indiening van de inschrijving. Bij de inschrijving dienen assuradeurenbedrijven en gevolmachtigde agenten een opgave te verstrekken van de volmachtgevers. De inschrijver dient te verklaren dat zij daadwerkelijk kan beschikken over de financiele middelen van deze derde. Dit dient te worden aangetoond door een ondertekende verklaring van de betreffende derde, welke moet worden ingediend voor daadwerkelijke uitvoering van de opdracht. Uit deze verklaring dient te blijken dat iedere deelnemer aan de combinatie hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade ingeval van niet nakoming door de combinatie van de verplichtingen voortvloeiende uit het te sluiten verzekeringscontract.
— Indien de Aanbestedende Dienst na opening van de Inschrijvingen constateert dat een verzekeraar dan wel een verzekeringsconcern (door middel van niet zelfstandig opererende leden) meer dan één maal op de Aanbestedingsprocedure heft ingeschreven, legt de Aanbestedende Dienst de verzekeraar of de moedermaatschappij van het verzekeringsconcern in kwestie, na sluiting van de inschrijftermijn, de vraag voor welke Inschrijving hij gestand doet. De Aanbestedende Dienst accepteert de keuze van de verzekeraar dan wel van de moedermaatschappij van het verzekeringsconcern. De keuze van de verzekeraar dan wel de moedermaatschappij van het verzekeringsconcern zal tot gevolg hebben dat (onderdelen van) Inschrijvingen vervallen. Inschrijvingen waarin slechts is ingeschreven met één verzekeraar of één lid van een verzekeringsconcern, komen te vervallen en worden geheel terzijde gelegd en komen als gevolg van de keuze niet in aanmerking voor beoordeling. Inschrijvingen van gevolmachtigde agenten die hebben ingeschreven met meerdere concurrerende verzekeraars blijven voor het deel van de Inschrijving dat niet door voormelde keuze van de verzekeraars wordt geraakt, in beginsel onveranderd in stand. Het in stand gebleven deel van een Inschrijving komt alsnog voor beoordeling door de Aanbestedende Dienst in aanmerking, indien en voor zover de inschrijver een dergelijke beoordeling volgens de bewoordingen van zijn Inschrijving expliciet heeft beoogd. Inschrijvers dienen bereid te zijn op eerste verzoek van de aanbestedende dienst bewijzen aangaande de minimumeisen binnen 10 werkdagen te overleggen. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor bovenstaande minimumeisen te (laten) controleren en zonodig nadere gegevens in te (laten) winnen.
Van toepassing op: perceel nr 1, perceel nr 2.
IV.1.3)Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés ci-dessous

1. Criterium: Laagste prijs. Beschrijving: conform bestek. Van toepassing op: perceel nr 2

2. Criterium: Economisch meest voordelige inschrijving. Beschrijving: economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria (de gunningscriteria worden vermeld in het bestek). Van toepassing op: perceel nr 1. Pondération 100

IV.2.2)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Documents payants: non
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
1.4.2016 - 17:00
IV.3.5)Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
néerlandais.
IV.3.7)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.3.8)Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.3)Informations complémentaires
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
VI.4.2)Introduction des recours
VI.4.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18.2.2016