Árubeszerzések - 605196-2022

31/10/2022    S210

Magyarország-Sopron: Villamos energia

2022/S 210-605196

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10008676208
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Anita
E-mail: antoth@gysev.hu
Telefon: +36 99577524
Fax: +36 99577108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.gysev.hu
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás villamos energia beszerzésére

Hivatkozási szám: EKR001325702022
II.1.2)Fő CPV-kód
09310000 Villamos energia
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás villamos energia beszerzésére.

A keretmegállapodás keretmennyisége 98 000 MWh.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 53 900 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09310000 Villamos energia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU22 Nyugat-Dunántúl
A teljesítés fő helyszíne:

A GYSEV Zrt. magyarországi működési területén található becsatlakozási pontok (közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki táblázatban - csatlakozási pontok táblázat - felsorolt helyek).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése villamos energia beszerzésére. A keretmegállapodás keretmennyisége - azaz a keretmegállapodás teljes időtartama alatt kötendő egyedi szerződések összesített mennyisége - 98 000 MWh.

Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, az MSZ 1:2002 és a MSZ EN 50160:2011 szabványoknak megfelelő villamos energia beszerzését kívánja megvalósítani egyedi szerződés megkötésével.

Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján több ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni. A közbeszerzés megvalósítására (a keretmegállapodásos eljárás második szakaszaként) a Kbt. 105. § (3)-(5) bekezdései szerint a verseny újranyitásával kerül sor.

További információk a keretmegállapodásos eljárás második szakaszával kapcsolatban:

Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában a keretmegállapodást kötött összes ajánlattevőnek egyidejűleg írásban ajánlattételi felhívást küld. Más ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni.

A keretmegállapodásos eljárás második részében az ajánlattevő csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a verseny újranyitása során Kbt. 105. § (3) bekezdés m) pontjának alkalmazásában az ajánlati kötöttség időtartamát legfeljebb 10 napban határozza meg.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a verseny újranyitása során Kbt. 105. § (3) bekezdés d) pontjában alkalmazásában a közbeszerzés mennyisége tekintetében az opcionális rész (mennyiség) mértéke legfeljebb + 15%.

Ajánlatkérő a verseny újranyitása során a Kbt. 108. § (2) bekezdés b) pontja alapján nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében elektronikus árlejtést kezdeményezhet. Ajánlatkérő az elektronikus árlejtésre vonatkozó információt a verseny újranyitásra irányuló ajánlattételi felhívásban rögzíti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) II.2.5.) ponthoz: Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti, legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza. Kbt. 76. § (5) bekezdésére tekintettel, ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában (verseny újranyitása során) az első szakaszban alkalmazott értékelési szemponttal azonos értékelési szempontot (legalacsonyabb ár) alkalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 177-502283
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás villamos energia beszerzésére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/10/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25343502244
Postai cím: Dombóvári Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Telefon: +36 304960010
Internetcím: http://www.e2hungary.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
Fax: +36 14656465
Internetcím: http://www.mvmenergiakereskedo.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53 900 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. nyertes ajánlattevő ajánlatában:

ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) 44/2015.(XI.2) MvM rendelet 18. § szerinti információk:

Nyertes ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 1117 Budapest, Dombóvári Út 26., Adószám:25343502-2-44.

2. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.,1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20., Adószám:26713111-2-44.

2) V.2.2.) ponthoz: Ajánlatkérő az eljárás eredményeként a keretmegállapodást Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján több ajánlattevővel köti meg. A keretmegállapodásban részes ajánlattevők megjelölését az V.2.3.) pont tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/10/2022