Leveringen - 605206-2019

Submission deadline has been amended by:  30910-2020
20/12/2019    S246

Hongarije-Boedapest: Laboratoriumreagentia

2019/S 246-605206

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_10537800
Postadres: Lehel utca 59–61.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1135
Land: Hongarije
Contactpersoon: Balázs László
E-mail: balazsl@nyiro-opai.hu
Telefoon: +36 14512600
Fax: +36 14512601
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://nygy-opai.hu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001064502019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001064502019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laboratóriumi reagensek beszerzése 24 hónapra

Referentienummer: EKR001064502019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Laboratóriumi reagensek beszerzése 24 hónapra, a vizsgálatok végzésére alkalmas automaták kihelyezésével és a készülékek kezelésének betanításával, összesen nettó 128 100 000 HUF keretösszegben.

1. rész: hematológiai vizsgálatok, 2. rész: klinikai kémia, 3. rész: immunkémia, 4. rész: haemostasis vizsgálatok, 5. rész: vércsoport meghatározás, 6. rész: általános vizelet vizsgálatok, 7. rész: hemokultúra vizsgálatok, 8. rész: coeliakia diagnosztika, 9. rész: székletvér kimutatása, 10. rész: HbA1C mérés, 11. rész: clostridium diff. kimutatása immunkrom. vizsgálat, 12. rész: mikrobiológiai vizsgálatok.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hematológiai vizsgálatok

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59-61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hematológiai vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek, kontrollok szállítása automata készülék kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 6 700 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 40 500 vérkép/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Az előírt (60 minta/óra) feletti mérési teljesítmény (minta/óra) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Direkt internetes szervizkapcsolat (igen/nem) / Weging: 5
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Klinikai kémia

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59-61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Klinikai kémiai vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek szállítása automata készülékek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 43 900 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 487 400 vizsgálat/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A megajánlott készülék nyitott csatornáinak száma (db) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A megajánlott készülék küvettáinak anyaga optikai üveg (igen/nem) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Direkt internetes szervizkapcsolat (igen/nem) / Weging: 5
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Immunkémia

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59-61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek szállítása automata készülékek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 40 600 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám 29 250 vizsgálat/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Tesztspecifikus szérum index meghatározás - LIH check - funkció (igen/nem) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Direkt internetes szervizkapcsolat (igen/nem) / Weging: 10
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Haemostasis vizsgálatok

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59-61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Haemostasis vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek szállítása automata készülékek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 5 100 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 13 800/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Rerun- és reflex-tesztek lehetősége (igen/nem) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Csőtöltöttség ellenőrzése (igen/nem) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. Direkt internetes szervizkapcsolat (igen/nem) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vércsoport meghatározás

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59-61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vércsoport meghatározás és ellenanyagszűrés elvégzéséhez szükséges reagensek és eszközök szállítása a vizsgálati módszerhez szükséges készülékek kihelyezésével, az eszközök kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 3 800 000 HUF keretösszegben.

A becsült vércsoport meghatározások, ellenanyagszűrések száma: 1000/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Sorozatmérésre alkalmas adagoló pipetta kihelyezése (igen/nem) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Általános vizelet vizsgálatok

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59-61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Általános vizelet vizsgálatok - tesztcsíkkal történő általános vizeletvizsgálat végzéséhez szükséges reagensek szállítása kiértékelő automata kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), reagensek, tesztcsíkok, kalibrátorok, kontrollok biztosításával 24 hónapos periódusra, nettó 900 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálat szám: 12 500 vizsgálat/24 hónap.

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Minták vonalkódos azonosításának lehetősége (igen/nem) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A tesztcsík paramétereinek az előírás (10 db) feletti száma (db) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hemokultúra vizsgálatok

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59-61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hemokultúra vizsgálatok végzéséhez szükséges aerob és anaerob palackok szállítása kihelyezett készülékkel és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 5 700 000 HUF keretösszegben.

A vizsgálati igény 2800 palack/ 24 hó

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Zárt rendszerű mintavétel lehetősége (igen/nem) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A palackok anyaga nem törékeny (pl. műanyag) (igen/nem) / Weging: 5
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Coeliakia diagnosztika

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59-61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Coeliakia diagnosztika - coeliakia diagnózisához szükséges reagensek szállítása műszeres leolvasási lehetőség - microplate reader - biztosításával és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 1 900 000 HUF keretösszegben.

A vizsgálati igény: 1300 db vizsgálat/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A rendszer további vizsgálatok (anti-TPO, anti-tireoglobulin) felvételére alkalmas (igen/nem) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A megajánlott analítikai rendszer teljesen automatizált mindkét paraméter mérésének kivitelezésében (igen/nem) / Weging: 10
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. AK nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF. AK a Kbt. 77.§ (1) alapján 1 900 000 Ft+áfa összegben határozza meg az ajánlati ár legmagasabb összegét.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Székletvér kimutatása

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59-61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Székletvér kimutatása - Reagensek szállítása vér székletből történő kimutatásához immunkémiai módszerrel, 24 hónapos periódusra, nettó 900 000 HUF keretösszegben.

A vizsgálati igény 1500 vizsgálat/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A reagensnek az előírtnál (50 ng Hb/ml) alacsonyabb érzékenysége (ng Hb/ml) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7)-ben meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

3) Az 1. minőségi kritérium vonatkozásában "0" ajánlati elem nem ajánlható ("0 ng Hb/ml" nem értelmezhető)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HbA1c mérés

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59-61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

HbA1c mérés - HbA1c teljes vérből történő méréséhez szükséges reagensek, kontrollok, kalibrálók és egyéb oldatok szállítása, a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges HPLC készülékkel együtt és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 5 400 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 7 400 HbA1c mérés/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A készüléknek az előírás (30 vizsgálat/óra) feletti teljesítménye (vizsgálat/óra) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clostridium diff. kimutatása immunkrom. vizsgálat

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59-61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Patogén Clostridium difficile immunkromatográfiás vizsgálattal, székletből történő kimutatásához) szükséges tesztek szállítása, 24 hónapos periódusra, nettó 1 400 000 HUF keretösszegben.

Becsült vizsgálati mennyiség:

— GDH vizsgálat: 650 teszt/24 hónap

— A+B toxin kimutatás:350 teszt/24 hónap

A pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. A vizsgálati folyamatok száma (lépés, max. 4) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A vizsgálati folyamatnak az előírtnál (30 perc) rövidebb időtartama (perc) / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7)-ben meghat. időtartam lejáratáig marad hatályos. AK nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

3) Az 1. és 2. minőségi kritérium vonatkozásában "0" ajánlati elem nem ajánlható ("0 lépés", ill. "0 perc" nem értelmezhető)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mikrobiológiai vizsgálatok

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59-61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mikrobiológiai vizsgálatok kivitelezésének biztosításához táptalajok, tesztek és egyéb reagensek, fogyóanyagok, segédeszközök szállítása, műszerek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 11 800 000 HUF keretösszegben.

Becsült vizsgálati anyagok száma: 20 000 /24 hónap. Mennyiség: 40 420 petricsésze, 22 400 cső, 8 flakon, 6 készlet, 2 766 teszt (a pontos mennyiségeket és a műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Táptalajoknál az előírtnál (30 nap) hosszabb lejárati idő (nap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Identifikáló készletek: a járulékos reagensek száma (db, max. 4 db) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejáratáig marad hatályos. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi keretet részben vagy egészben felhasználja.

2) A II.2.5) pont szerinti ár értékelési részszempont: nettó HUF.

3) A 2. minőségi kritérium vonatkozásában "0" ajánlati elem nem ajánlható ("0 db" nem értelmezhető)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

Megkövetelt igazolási módok: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok tekintetében előírt igazolások benyújtására. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 2-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a következő dokumentumokra: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2019. évi 227. szám; 26.11.2019), a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról (KÉ 2019. évi 33. szám, 15.2.2019).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Előzetes igazolás: ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében) az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek megfelel. A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: M.1) A Kr. 21. § (1) bek. a) pontja szerint ismertetni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat évben befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett legjelentősebb, humán egészségügyi laboratóriumi reagensek szállítása tárgyú referenciáit, megjelölve legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát, valamint az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A nyilatkozatokat, illetve igazolásokat olyan tartalommal kell elkészíteni, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 21. § (1a) bek. b) pontjára, valamint 21/A. §-ra.

Eventuele minimumeisen:

M.1) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat évben befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett, humán egészségügyi laboratóriumi reagensek szállítása tárgyú szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek az ellenszolgáltatása eléri vagy meghaladja az alábbi értékeket: 1. rész: nettó 4 690 000 HUF; 2. rész: nettó 30 730 000 HUF; 3. rész: nettó 28 420 000 HUF; 4. rész: nettó 3 570 000 HUF; 5. rész: nettó 2 660 000 HUF; 6. rész: nettó 630 000 HUF; 7. rész: nettó 3 990 000 HUF; 8. rész: nettó 1 330 000 HUF; 9. rész: nettó 630 000 HUF; 10. rész: nettó 3 780 000 HUF; 11. rész: nettó 980 000 HUF; 12. rész: nettó 8 260 000 HUF. Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, abban az esetben elegendő a magasabb alkalmassági előírásnak megfelelni. Ajánlattevő az előírt referenciakövetelményeknek több szerződéssel is megfelelhet.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 1%/naptári nap késedelmi és hibás teljesítési kötbér, 30 % meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben részletezve. AK előleget nem fizet, az ellenszolgáltatást a teljesítést követően, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek. sz. a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesíti a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A. §-t. A kifizetésnél a 2007. évi CXXVII. törvény és a 2011. évi CXCV. törvény is alkalmazandó.

AK részszámlázást biztosít. Havonta egy, összesen legfeljebb 23 rész- és egy végszámla bocsátható ki.

A szerződés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok: 16/2012. (II. 16) Korm. rendelet, 4/2009. (III.17.) EüM. rendelet, 93/42/EGK irányelv.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (1)-(3) bek.-ei, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c), (4) és (6) bekezdései szerint

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2021. augusztus

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Ajánlatkérő (AK) alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.

2) Szakmai ajánlat: az ajánlatban részenként be kell nyújtani a dokumentációban rögzített szabályok betartásával beárazott ártáblázato(ka)t cégszerű aláírással ellátva, és .xls/.xlsx formátumban is. Minden olyan rész esetében, amelyben automata (készülék) kerül kihelyezésre, csatolni kell a kihelyezésre kerülő automaták (készülékek) műszaki adatlapjait. AK a műszaki adatlapok alapján fog megbizonyosodni arról, hogy a kihelyezésre kerülő berendezések teljes körűen teljesítik a műszaki leírásban meghatározott funkciók, üzemmódok, kapacitás, stb. paramétereit. A megajánlott, tanúsítás köteles IVD eszközökhöz, illetve reagensekhez csatolni kell az EU IVD Direktívájának megfelelő Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által kiadott igazolást. A megajánlott, nem tanúsítás köteles IVD eszközök/reagensek legyenek ellátva a 8/2003. (III.13.) ESZCSM rendelet 3.§ (1) bek. szerinti CE jelöléssel.

3) AK az M.1) jelű alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4) AK felhívja az AT-k figyelmét a Kbt. 69.§ (11a) bek-re, vmint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§-ra.

5) AK nem teszi lehetővé, ill. nem követeli meg projekttársaság létrehozását.

6) Nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (2) és (6) bek. szerint. A Kbt. 66.§ (6) bek. sz. nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani.

7) AK a IV.2.6) pontban megadott, az ajánlati kötöttség minimális időtartamára von. 2 hónap alatt 60 napot ért.

8) AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

9) FAKSZ: Dobsa Sándor, lajstromszám: 00096.

10) Az ajánlatok értékelési szempontok sz. tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

11) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel AK megadja a ponthatárok közötti pontszámot: valamennyi rész esetében az ajánlati ár, továbbá a 9. rész/1. minőségi kritérium (MK), a 11. rész/1-2. minőségi kritérium és a 12. rész/2. MK vonatkozásában a fordított arányosítás; az 1. rész/1. MK, 2. rész/1. MK, a 6. rész/2. MK, a 10. rész/ 1. MK, a 12. rész/1. MK vonatkozásában az egyenes arányosítás; az 1. rész/2. MK, a 2. rész/2-3. MK-ok, a 3. rész/1-2. MK-ok, a 4. rész/1-3. MK-ok, az 5. rész/1. MK, a 6. rész/1. MK, 7. rész/1-2. MK-ok, 8. rész/1-2. MK-ok vonatkozásában a pontozás a dokumentációban részletezettek szerint.

12) A Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltak alapján az ajánlati elemek azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 8. rész/ ajánlati ár szempont: max. 1 900 000 Ft+áfa; 9. rész/1. MK: max. 50 ng Hb/ml, 11. rész/1. MK: max. 4 db, 11. rész/2. MK: max. 30 perc, 12. rész/2. MK: max. 4 db.

13) AK a műszaki leírásban az egyes részeken belül az egyes vizsgálatok számát csak tájékoztató jelleggel és az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg.

14) Nyertes AT a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfeleléséről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése alapján a szerződéskötésnek és a szerződésen alapuló kifizetésnek feltétele, hogy a nyertes AT a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozat aláírásának megtagadását AK a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti.

15) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ában foglaltak szerint kell eljárni. Csatolni kell a közös ajánlattevők között létrejött megállapodás mindkét fél által cégszerűen aláírt példányát. A megállapodás minimális tartalmára vonatkozó követelményeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

A VI.3) További információk c. pont folytatása:

16) Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Vevő (AK) a következő bontó feltételt köti ki: Vevő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban vagy a fenntartó által vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Vevőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

17) Ajánlati biztosítékot AK nem alkalmazza.

18) Az ajánlat részeként az EKR-be feltöltött, minden – az ajánlattevő (AT) vagy a kapacitást biztosító szervezet által készített – dokumentumot (az elektronikus űrlapok kivételével) cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. AT-nek csatolnia kell az ajánlatában az aláírási címpéldány(oka)t, aláírás-mintá(ka)t, illetve meghatalmazás(oka)t annak igazolására, hogy a dokumentumot AT, illetve adott esetben a kapacitást biztosító szervezet képviseletére jogosult személy írta alá.

19) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 20) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le, az ajánlati kötöttség időtartamát a Kbt. 81. § (11) bek. alapján határozta meg.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/12/2019