Services - 605269-2021

26/11/2021    S230

Polska-Wińsko: Usługi związane z odpadami

2021/S 230-605269

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wińsko
Krajowy numer identyfikacyjny: 9880177504
Miejscowość: Wińsko
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 56-160
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kinga Kaźmierczak
E-mail: k.kazmierczak@winsko.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.winsko.pl
Adres profilu nabywcy: https://winsko.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://winsko.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://winsko.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Wińsko

Numer referencyjny: IZR.271.35.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko oraz powstających na obiektach i przystankach autobusowych znajdujących się na terenie gminy Wińsko. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

- Część 1.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko;

- Część 2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na obiektach i przystankach autobusowych należących do gminy Wińsko

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Wińsko

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko (załącznik nr 11 do SWZ), których rodzaje wraz z kodami odpadów określa załącznik nr 19 do SWZ. Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wyposaży również nieruchomości zamieszkałe w pojemniki, kontenery i worki na odpady wg ilości i pojemności wskazanych w pkt. 11; w kosztach należy również uwzględnić opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę;

2) Organizacja przedmiotu zamówienia.

Zbiórka odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości (za wyjątkiem odpadów wymienionych w pkt. 2 lit. f), których odbiór do utylizacji odbywa się wyłącznie ze wskazanych aptek) odbywać się będzie z podziałem na:

a) odpady niesegregowane (zmieszane odpady komunalne);

b) szkło;

c) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale;

d) papier;

e) bioodpady;

f) leki – ze wskazanych aptek i placówek zdrowia, których wykaz stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

3) Przewidywane ilości odpadów komunalnych generowanych na terenie gminy Wińsko w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024 r.:

Rodzaj odpadu komunalnego Szacunkowa wielkość zamówienia

/Mg/

odpady niesegregowane 4 446,95

odpady segregowane (papier) 120,03

odpady segregowane (tworzywo sztuczne) 748,79

odpady segregowane (metale) 43,71

odpady segregowane (szkło) 519,29

odpady segregowane (odpady opakowaniowe wielomateriałowe) 44,75

odpady segregowane (bioodpady) 245,57

Odpady niebezpieczne 1,38

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 9,63

Meble i inne odpady wielkogabarytowe 362,60

Leki 0,28

odpady budowlane i rozbiórkowe 237,29

Odpady tekstylne i odzież 29,05

zużyte opony 52,58

Chemikalia 5,18

zużyte baterie i akumulatory 6,9

Odpady niekwalifikujące odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek 4,49

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji zgłoszonej reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na obiektach i przystankach autobusowych do gminy Wińsko

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Wińsko

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych: w świetlicach wiejskich oraz w jednostkach OSP na terenie gminy Wińsko (załącznik nr 15 do SWZ), na przystankach autobusowych i w koszach ulicznych (załącznik nr 16 do SWZ), przy budynku Urzędu Gminy Wińsko (adres: Plac Wolności 2, Wińsko) oraz na placu targowym (ul. Ciemna) w Wińsku. Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wyposaży również świetlice w pojemniki na odpady wg ilości i pojemności wskazanych w załączniku nr 17 do SWZ. Ponadto w kosztach należy również uwzględnić opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę;

2) Szacowana ilość w Mg odebranych odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. wynosi: 50,00 Mg.

3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z przystanków autobusowych i koszy ulicznych wskazanych w załączniku nr 16 do SWZ raz na dwa tygodnie.

4) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich wskazanych w załączniku nr 15 do SWZ dwa razy na miesiąc;

5) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy Wińsko oraz z placu targowego raz na dwa tygodnie;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji zgłoszonej reklamacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:

- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wińsko, zgodnie z wymogami art. 9b-9c ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) prowadzonego przez właściwy organ w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

- wpisu do prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego rejestru podmiotów wprowadzających produktu, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie kodów odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia;

- zezwolenie na zbieranie odpadów albo zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 i 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony wówczas, gdy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum:

- dla części nr 1 - 500 000,00 zł;

- dla części nr 2 - 15 000,00 zł

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż

-dla części nr 1 - wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych na rzecz właściciela/właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, które łącznie swym zakresem obejmują/obejmowały odbiór odpadów komunalnych o masie nie mniejszej niż 1 200,00 Mg/rok;

-dla części nr 2 - wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze, transporcie, i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na obiektach lub przystankach autobusowych o masie nie mniejszej niż 12,00 Mg/rok.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, określone zostały w załączniku nr 4.a do SWZ - dla części nr 1 oraz załączniku nr 4.b do SWZ- dla części nr 2

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/12/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/12/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: https://winsko.ezamawiajacy.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3. Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający działając na podstawie art. 138 ust. 4 wyznacza termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 138 ust. 1, ponieważ składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań określone są w art. 515 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2021