Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 605443-2019

20/12/2019    S246

Polen-Warschau: Uitwerken van dienstverleningscontracten

2019/S 246-605443

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postadres: Al. Jerozolimskie 7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-955
Land: Polen
Contactpersoon: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-mail: SekretariatDZZK.SekretariatDZZK@bgk.pl
Telefoon: +48 225998048
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bgk.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: usługi bankowe

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowy system zabezpieczenia stacji końcowych

Referentienummer: DZZK/91/DB/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72591000 Uitwerken van dienstverleningscontracten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu ochrony infrastruktury IT i usług biznesowych Zamawiającego przed szkodliwym oprogramowaniem oraz wyciekiem informacji zgodnie z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi przedstawionymi w niniejszym dokumencie oraz szczegółowo w formularzu oferty technicznej (FOT) wraz z odpowiednimi usługami wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy. Maksymalny termin realizacji wdrożenia kompleksowego systemu (oferowanego rozwiązania) dopuszczony przez Zamawiającego to 60 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy.

2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres zamówienia objęty prawem opcji.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 265 113.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
48761000 Anti-virussoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres zamówienia objęty prawem opcji.

2. Na zakres podstawowy przedmiotu zamówienia, składają się następujące czynności:

1) dostawa produktów do miejsc instalacji oraz podłączenie,

2) instalacja i konfiguracja produktów na podstawie szczegółowego planu powstałego na podstawie analizy przed wdrożeniowej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy wraz z opracowaniem dokumentacji,

3) migracja elementów systemu Zamawiającego wymagających wymiany na nowe rozwiązanie na podstawie szczegółowego planu powstałego na podstawie analizy przed wdrożeniowej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy,

4) przekazanie wiedzy zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy,

5) opracowanie treści przekazania wiedzy dla pracowników Zamawiającego,

6) udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji dla dostarczonego oprogramowania wraz z aktualizacjami,zgodnie z wymaganiami ilościowymi określonymi w Załączniku nr 1 do umowy, na warunkach określonych w § 5 ust. 1 umowy,

7) świadczenie serwisu dla produktów na zasadach określonych w umowie oraz w Załączniku nr 1 do umowy,

8) przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji wraz z prawami zależnymi i prawami do modyfikacji na Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie.

3. Na przedmiot zamówienia objęty prawem opcji składają się następujące czynności:

1) dostawy, wdrożenia wraz z udzieleniem lub zapewnieniem udzielenia licencji dla dodatkowych produktów w ramach realizacji prawa opcji, na warunkach

I w zakresie określonym w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l), FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ oraz IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ,

2) świadczenia serwisu dla produktów dostarczonych w ramach realizacji prawa opcji, na warunkach określonych w IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ i OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l) oraz FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ, oraz

3) przekazanie wiedzy zgodnie z wymaganiami określonymi dla prawa opcji w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ,

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji wraz z prawami zależnymi i prawami do modyfikacji na Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie,

5) uruchomienie zarządzania funkcją Bitlocker oraz szyfrowania dysków w oparciu o rozwiązanie oferowane przez producenta kompleksowego systemu podczas migracji posiadanego przez Zamawiającego systemu Mcafee Drive Encryption do rozwiązania opartego o natywne funkcje szyfrowania dysków dostarczane przez producenta systemu operacyjnego Microsoft (Bitlocker).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, formularz oferty technicznej(FOT)- Załącznik nr 3a do SIWZ oraz istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w niniejszej SIWZ, w OPZ, FOT oraz IPU.

Zamawiający informuje, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji, w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Na przedmiot zamówienia objęty prawem opcji składają się następujące czynności:

1) dostawy, wdrożenia wraz z udzieleniem lub zapewnieniem udzielenia licencji dla dodatkowych produktów w ramach realizacji prawa opcji, na warunkach i w zakresie

Określonym w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l), FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ oraz IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ,

2) świadczenia Serwisu dla Produktów dostarczonych w ramach realizacji prawa Opcji, na warunkach określonych w IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ i OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l) oraz FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ, oraz

3) przekazanie wiedzy zgodnie z wymaganiami określonymi dla prawa opcji w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ,

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji wraz z prawami zależnymi i prawami do modyfikacji na Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie,

5) uruchomienie zarządzania funkcją Bitlocker oraz szyfrowania dysków w oparciu o rozwiązanie oferowane przez producenta kompleksowego systemu podczas migracji posiadanego przez Zamawiającego systemu Mcafee Drive Encryption do rozwiązania opartego o natywne funkcje szyfrowania dysków dostarczane przez

Producenta systemu operacyjnego Microsoft (Bitlocker).

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Oferty technicznej (FOT) - Załącznik nr 3a do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryterium cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryteriami: 1. Cena brutto oferty (łączna cena brutto za zamówienie podstawowe i opcjonalne) - waga 20 %

2. Cena brutto za zamówienie podstawowe - waga 40 %

3. Kompleksowość rozwiązania pod kątem produktów jednego producenta - waga 20 %

4. Funkcjonalności dodatkowe - waga 20 %.

Szczegóły w SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-384736
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Kompleksowy system zabezpieczenia stacji końcowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Damiko S.C.
Postadres: ul. Polan 8B
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 20-830
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 048 594.62 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z art. 180 i następne ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz.1843).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/12/2019