29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 605534-2020

15/12/2020    S244

Niemcy-Brema: Instalacje mechaniczne

2020/S 244-605534

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: wesernetz Bremen GmbH
Adres pocztowy: Theodor-Heuss-Allee 20
Miejscowość: Bremen
Kod NUTS: DE501 Bremen, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 28215
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: H-MW/Vergabestelle
E-mail: stefan.ohlmann@swb-gruppe.de
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wesernetz.de
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRVDQBN/documents
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: swb AG
Adres pocztowy: Theodor-Heuss-Allee 20
Miejscowość: Bremen
Kod NUTS: DE501 Bremen, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 28215
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: H-MW/Vergabestelle
E-mail: stefan.ohlmann@swb-gruppe.de
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swb.de
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRVDQBN
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Anlagenbau Fernwärme Blockstation wesernetz Bremen GmbH

Numer referencyjny: S-20-265
II.1.2)Główny kod CPV
45350000 Instalacje mechaniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Lieferung und Herstellung der Maschinen-, Gebäude- und Elektrotechnik inkl. Leittechnik im Rahmen des Anlagenbaus für eine Fernwärmeblockstation der wesernetz Bremen GmbH.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
42122000 Pompy
42130000 Krany, kurki, zawory i podobna armatura
42512300 Układy HVAC
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
31682000 Wyroby elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE501 Bremen, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bremen

II.2.4)Opis zamówienia:

Für die Verbindung zweier Fernwärmenetzgebiete der wesernetz Bremen GmbH wird eine Fernwärmeverbindungsleitung gebaut. Um die Verteilung und notwendige Druckerhöhung im System gewährleisten zu können, soll als Knotenpunkt eine Blockstation errichtet werden. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung und Herstellung der Maschinen-, Gebäude- und Elektrotechnik inkl. Leittechnik für die Blockstation gem. Leistungsverzeichnis / Spezifikationen im Anhang.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

— Vorlage einer Bescheinigung der Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft, soweit im Herkunftsland eine Eintragungspflicht besteht,

— Vorlage eines aktuellen Handelsregisterauszugs (nicht älter als 6 Monate zum Zeitpunkt des Ablaufs der Teilnahmefrist) oder gleichwertiges Dokument des Herkunftslandes in deutscher Sprache (Kopie einer beglaubigten Übersetzung).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Es gelten die Teilnahmeregeln und -kriterien gemäß Bieterinformation.

Über die o. g. Nachweise hinaus sind weitere Erklärungen mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen, insbesondere Angaben zum Unternehmen, Vertraulichkeitserklärung, Erklärung zu Ausschlussgründen gem. §§ 123, 124 GWB, Erklärung über Einhaltung des Lieferantenkodex für Lieferanten des EWE-Konzerns, ggf. Bietergemeinschaftserklärung, Erklärung zu Eignungsleihe. Die Eignungsnachweise und weiteren Erklärungen sind gemäß den Anforderungen der Bieterinformation und des Formulars Teilnahmeantrag (Anlage 2) abzugeben.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Gem. der Bedingungen in den Anhängen

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Gem. der Bedingungen in den Anhängen

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Gem. der Bedingungen in den Anhängen

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 12/02/2021
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Bekanntmachungs-ID: CXP4YRVDQBN

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Vergabekammer Bremen – Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Adres pocztowy: Contrescarpe 72
Miejscowość: Bremen
Kod pocztowy: 28195
Państwo: Niemcy
E-mail: vergabekammer@bau.bremen.de
Tel.: +49 421361-2487
Faks: +49 421496-32311
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2020