W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 605602-2019

20/12/2019    S246    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

2019/S 246-605602

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Adres pocztowy: al. J.Ch. Szucha 23
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-580
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Żuk, Małgorzata Piotrowska
E-mail: bzp@msz.gov.pl
Tel.: +48 225239910

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gov.pl/web/dyplomacja

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup subskrypcji na licencje oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla środowiska centralnego backup’u i archiwizacji poczty

Numer referencyjny: BDG.741.065.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48710000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup subskrypcji na licencje oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla środowiska centralnego backup’u i archiwizacji poczty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca:

a) dostarczy subskrypcje dla posiadanych przez Zamawiającego licencji zgodnie z punktem 2 OPZ na okres do dnia 31.12.2022 od dnia dostarczenia wykazu tych subskrypcji Zamawiającemu;

b) zapewni Wsparcie Techniczne na okres do dnia 31.12.2022 od dnia zawarcia umowy na warunkach określonych w szczególności w § 2 ust. 4-5 IPU i załączniku nr 3 do IPU (Warunki Świadczenia Wsparcia Technicznego).

Do celów oceny i porównania ofert Zamawiający przyjmuje, że okres świadczenia usług, o których mowa w pkt b) wynosi 12 kwartałów. Rzeczywisty okres świadczenia ww. usług będzie uzależniony od terminu zawarcia umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 070 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72253200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji na licencje oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla środowiska centralnego backup’u i archiwizacji poczty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca:

a) dostarczy subskrypcje dla posiadanych przez Zamawiającego licencji zgodnie z punktem

2 OPZ na okres do dnia 31.12.2022 od dnia dostarczenia wykazu tych subskrypcji Zamawiającemu;

b) zapewni Wsparcie Techniczne na okres do dnia 31.12.2022 od dnia zawarcia umowy na warunkach określonych w szczególności w § 2 ust. 4-5 IPU i załączniku nr 3 do IPU (Warunki Świadczenia Wsparcia Technicznego).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

IPU stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócony czas naprawy błędu krytycznego / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba Inżynierów w zakresie oprogramowania Veritas Netbackup lub Veritas Enterprise Vault, skierowanych do realizacji zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 192-465661
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup subskrypcji na licencje oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego dla środowiska centralnego backup’u i archiwizacji poczty

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Comtegra S.A.
Adres pocztowy: ul. Puławska 474
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-884
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 971 979.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 070 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IV ustawy Pzp.

2. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (art.182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści SIWZ można wnieść w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp).

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2019