W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 605621-2019

20/12/2019    S246    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Zestawy pakietów oprogramowania

2019/S 246-605621

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Pomorskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 191674836
Adres pocztowy: ul. Okopowa 21/27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 80-810
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemaszko
E-mail: zamowienia@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268548
Faks: +48 583268557

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji oprogramowania biurowego i serwerowego

Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.70.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48422000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych licencji oprogramowania pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucji:

1) biurowego Microsoft Office Standard 2019 PL (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego – 186 szt.;

2) serwerowego Microsoft Exchange Standard (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego – 2 szt.;

3) serwerowego Microsoft Exchange Enterprise (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego – 2 szt.;

4) serwerowego Microsoft Exchange Standard User CAL (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego – 900 szt.;

5) serwerowego Microsoft Windows Server Datacenter 16 Core (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego – 4 szt.;

6) serwerowego Microsoft Windows Server User CAL (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego – 900 szt.

Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ, jak i w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 732 313.82 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48422000
48310000
48223000
48620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych licencji oprogramowania pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucji:

1) biurowego Microsoft Office Standard 2019 PL (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego – 186 szt.;

2) serwerowego Microsoft Exchange Standard (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego – 2 szt.;

3) serwerowego Microsoft Exchange Enterprise (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego – 2 szt.;

4) serwerowego Microsoft Exchange Standard User CAL (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego – 900 szt.;

5) serwerowego Microsoft Windows Server Datacenter 16 Core (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego – 4 szt.;

6) serwerowego Microsoft Windows Server User CAL (licencja rządowa) lub oprogramowania równoważnego – 900 szt.

Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ, jak i w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (o ile są znane).

3. Jeśli w niniejszej SIWZ Zamawiający wskazuje przy opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub znaki towarowe lub pochodzenie produktów lub nazwy własne oznacza to, iż dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem jakościowym i użytkowym od wymienionych przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku zaproponowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jak również podać nazwę handlową produktu oraz opisać produkty równoważne wraz z podaniem walorów potwierdzających ich równoważność.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej http://platformazakupowa.pl/pomorskie, do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html zwanej dalej „Platformą”.

Dokumentacja dot. postępowania w tym SIWZ znajduje się na stronie internetowej http://platformazakupowa.pl/pomorskie, do której link znajduje się na stronie BIP Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres świadczenia konsultacji / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 197-477937
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa licencji oprogramowania biurowego i serwerowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: A.P.N. Promise S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 012521511
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL92
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 732 313.82 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 737 375.04 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji / sprostowanie nr 2019/S 209-510335.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (rozdział XVII SIWZ)

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 15 elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2019