W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 605661-2019

20/12/2019    S246    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Odczynniki laboratoryjne

2019/S 246-605661

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Kopernika 36
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Tel.: +48 124247046
Faks: +48 124247120

Adresy internetowe:

Główny adres: www.su.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa różnego rodzaju odczynników i materiałów zużywalnych do Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dzierżawa analizatorów (NSSU.DFP.271.64.2019.LS)

Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.64.2019.LS
II.1.2)Główny kod CPV
33696500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju odczynników i materiałów zużywalnych do Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dzierżawa analizatorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera arkusz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji oraz opis wymagań granicznych stanowiący załącznik nr 1b do specyfikacji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 531 802.17 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Mucikarmin Stock Solution – 3 op.

2) Zestaw do barwienia Warthin–Starry – 6 op.

3) Zestaw do barwienia srebra – Silver impregnation – 24 op.

4) P.T.A.H – Phosphotungstic Acid Hematoxylin acc. Mallory – 3 op.

5) P.A.S.M – Silver Methenamine acc. Callard –3 op.

6) Perls – 3 op.

7) Grocott sec Callard – 3 op.

8) Verhoeff’s stain – 3 op.

9) Movat pentachrome stain – 3 op.

10) Hematoksylina w proszku – 180 op.

11) Klej (balsam) – 30 op.

12) Odwapniacz do kości – 60 op.

13) Tusz histologiczny – 3 op.

14) Tusz histologiczny – 3 op.

15) Tusz histologiczny– 3 op.

16) Tusz histologiczny – 3 op.

17) Tusz histologiczny – 3 op.

18) Tusz histologiczny – 3 op.

19) Tusz histologiczny – 3 op.

20) Tusz histologiczny – 3 op.

21) Tusz histologiczny – 3 op.

22) Tusz histologiczny – 3 op.

23) Utrwalacz ink aid – 2 op.

24) Barwnik bluing reagent – 15 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Sonda – 10 op.

2) Zestaw odczynników gotowych do użycia – 10 op.

3) Sonda – 10 op.

4) Zestaw odczynników gotowych do użycia – 10 op.

5) Sonda – 1 op.

6) Sonda – 1 op.

7) Zestaw odczynników – 8 op.

8) Szkiełka kontrolne – 2 op.

9) Bufor płuczący – 5 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1) CD 30 – 2 op.

2) Mioglobina – 1 op.

3) Lizozym – 2 op.

4) TFE3 – 1 op.

5) Alfa1-antychymotrypsyna – 1 op.

6) Somatostatyna – 1 op.

7) CD25 – 1 op.

8) inhibina – 1 op.

9) GATA3 – 1 op.

10) p120 Catenin – 1 op.

11) PAX-8 – 1 op.

12) HHV8 – 1 op.

13) Mammoglobina – 1 op.

14) Insulina – 1 op.

15) langerine – 1 op.

16) GLUT-1 – 1 op.

17) Glucagon – 1 op.

18) Hemoglobina A – 1 op.

19) Helicobacter pylori – 3 op.

20) WT1 – 3 op.

21) SOX-10 – 1 op.

22) p40 – 1 op.

23) SATB2 – monoclonal rabbit – 1 op.

24) Cytokeratin 5 – monoclonal rabbit – 1 op.

25) Smad4 antibody – monoclonal rabbit – 1 op.

26) HPV – 1 op.

27) galectin 3 – – monoclonal mouse – 1 op.

28) PAX2 – 1 op.

29) beta-2 microglobulina (HRP) – 1 op.

30) ubiquitin – 2 op.

31) MDM 2 – 1 op.

32) CD 4 – 2 op.

33) Chromogranina A – 2 op.

34) System detekcyjny – 10 zestawów.

35) S-100 – 2 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1) IHC Diluent – 5 op.

2) CA IX – 1 op.

3) CD 1 a – 2 op.

4) CD 10 – 1 op.

5) CK AE1/AE3 – 1 op.

6) DOG-1 – 1 op.

7) E-cadheryna – 1 op.

8) GCDFP-15 – 1 op.

9) Granzym B – 1 op.

10) Napsin A – 1 op.

11) Myf-4 – 1 op.

12) PGP 9,5 – 1 op.

13) CD 123 – 1 op.

14) CD 33 – 1 op.

15) CD 19 – 1 op.

16) Langerine – 1 op.

17) Epitope Retrival Solution pH 8 – 10 op.

18) Epitope Retrival Solution pH 6 – 12 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1) FFPE Tissue DNA Kit – 6 op.

2) KRAS mutation diagnostic kit – 3 op.

3) NRAS mutation diagnostic kit – 3 op.

4) Colorectal Cancer Mutation – 3 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1) AMACR – 2 op.

2) ERG – 2 op.

3) IgG – 2 op.

4) IgG4 – 2 op.

5) rec. androgenowy – 2 op.

6) Prion – 2 op.

7) Metallothionein – 2 op.

8) Mast Cell Chymase CC1 – 2 op.

9) Anti-Sall4 – 2 op.

10) Anti-Cathepsin K – 2 op.

11) Anti-uroplakin 3 – 2 op.

12) Rec. somatostatynowy 2 – 2 op.

13) D2-40 – 4 op.

14) C-myc – 2 op.

15) PD1 – 1 op.

16) Anti-Braf – 3 op.

17) NCAM – 2 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Oct-3/4(C-10) – 2 op.

2) NY-ESO-1 – 1 op.

3) Glypican-3 – 2 op.

4) C4 D – 1 op.

5) CD133 – 1 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

8

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
38434000
48000000
72260000
71356300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Melanosome (HMB45) – 1 450 liczba barwień.

2) CD 68 – 1 200 liczba barwień.

3) CD 3 – 3 200 liczba barwień.

4) Ki67 (MIB-1) – 3 600 liczba barwień.

5) CK – 4100 liczba barwień.

6) FITC anti-fibrinogen – 850 liczba barwień.

7) FITC anti-IgA – 850 liczba barwień.

8) FITC anti-IgG – 850 liczba barwień.

9) FITC anti-IgM – 850 liczba barwień.

10) TTF – 1 – 750 liczba barwień.

11) CD 31 – 600 liczba bariweń,

12) Desmina – 600 liczba barwień.

13) FITC anti-C1q – 500 liczba barwień.

14) H. pylori – 500 liczba barwień.

15) WT 1 – 400 liczba barwień.

16) Mammoglobina – 400 liczba barwień.

17) CK 19 – 350 liczba barwień.

18) caldesmon – 350 liczba barwień.

19) beta – catenina – 250 liczba barwień.

20) calretynina – 250 liczba barwień.

21) IgG – 200 liczba barwień.

22) kappa – 1 200 liczba barwień.

23) lambda – 1 200 liczba barwień.

24) CK7 – 1600 liczba barwień.

25) CK20– 1100 liczba barwień.

26) Cytokeratin – 1 200 liczba barwień.

27) CD 10 – 1 000 liczba barwień.

28) Rb a Hu C3c Complement/FITC – 750 liczba barwień.

29) CMV– 750 liczba barwień.

30) AMACR– 750 liczba barwień.

31) E– cadheryna – 750 liczba barwień.

32) P-53 – 500 liczba barwień.

33) CK – HMW – 900 liczba barwień.

34) MUM – 1 – 400 liczba barwień.

35) TdT – 500 liczba barwień.

36) Prosteina – 400 liczba barwień.

37) GCDFP-15 – 300 barwień.

Dzierżawa analizatora (1 sztuka) wraz z osprzętem i oprogramowaniem – 24 miesiące.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

9

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Tris Buffered Saline – TBS- 60 op.

2) Fluorescent Mouning Medium – 12 op.

3) Proteinaza K – 10 op.

4) alfa-fetoproteina – 1 op.

5) ALK – 1 op.

6) Amyloid A (AA) – 1 op.

7) Rb a Hu IgA, IgG, IgM, Kappa, Lambda/HRP – 2 op.

8) Amyloid B – 2 op.

9) B HCG – 2 op.

10) Calretynina – 1 op.

11) CD 117 (c-kit) – 6 op.

12) CD 138 – 1 op.

13) CD 20 (limf.B) – 2 op.

14) CD 21 – 1 op.

15) CD 3 – 5 op.

16) CD 31 – 1 op.

17) CD 34 – 3 op.

18) CD45RO – 1 op.

19) CD 68 – 1 op.

20) CD 8 – 1 op.

21) CEA – 1 op.

22) P-53 – 2 op.

23) CK – 5 op.

24) CMV – 1 op.

25) CK18 – 1 op.

26) CK19 – 1 op.

27) CK20 – 4 op.

28) CK7 – 4 op.

29) DBA 44 (LHC) – 1 op.

30) Desmina – 2 op.

31) EMA – 2 op.

32) Von Willebrand F – 1 op.

33) Gastryna – 1 op.

34) GFAP – 1 op.

35) hepatocyte – 1 op.

36) HMB – 45 – 3 op.

37) IgA – 1 op.

38) IgM – 1 op.

39) Kalcytonina – 1 op.

40) Kappa – 1 op.

41) Ki67 (MIB-1) – 5 op.

42) Lambda – 1 op.

43) LCA (CD 45) – 2 op.

44) Melan A – 1 op.

45) MPO – 5 op.

46) MUM – 1 – 1 op.

47) MyoD1 – 1 op.

48) NSE – 2 op.

49) PLAP – 1 op.

50) Prosteina – 10 op.

51) PTEN – 1 op.

52) Tau – 2 op.

53) TTF1 – 3 op.

54) tyreoglobulina – 1 op.

55) Rb a Hu C3c Complement/FITC – 1 op.

56) Rb a Hu IgG/FITC – 1 op.

57) Rb a Hu IgM/FITC – 1 op.

58) Rb a Hu IgA/FITC – 1 op.

59) Rb a Hu Fibrinogen/FITC – 1 op.

60) Rb a Hu C1q Complement/FITC – 1 op.

61) CD99 – 1 op.

62) HPV – 1 op.

63) Mo a Epstein-Barr Virus, LMP – 1 op.

64) TdT – 2 op.

65) Rb a Hu Prealbumin – 1 op.

66) CD3 – 1 op.

67) CD68 – 2 op.

68) GFAP – 2 op.

69) Synaptophysin – 1 op.

70) Vimentin – 1 op.

71) Cytokeratin – 1 op.

72) Glycergel Mounting Medium – 4 op.

73) HLA-ABC – 1 op.

74) C5b-9 – 1 op.

75) DAB Substrate Chromogen System – 3 op.

76) Bufor EDTA ph9 – 5 op.

77) Bufor cytrynianowy ph 6.1 – 4 op.

78) EnVision+System-HRP (AEC) Anti-Mouse – 2 op.

79) EnVision+System-HRP (AEC) Anti-Rabbit – 2 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

10

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Test do oznaczeń mutacji w genie EGFR – 3 op.

2) Zestaw do izolacji DNA – 4 op.

3) AD-Plate – 1 op.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

11

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
38434000
48000000
72260000
71356300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Alcian Blue for Pas – 20 000 liczba barwień.

2) Giemsa – 15 000 liczba barwień.

3) Mucikarmin – 15 000 liczba barwień.

4) Srebro – 4 800 liczba barwień.

5) PAS – 4 000 liczba barwień.

6) Czerwień Kongo – 2 000 liczba barwień.

7) barwienie Jones HE – 300 liczba barwień.

8) AFB – 300 liczba barwień.

9) Alcjan Blue – 1 200 liczba barwień.

10) Fe – 500 liczba barwień.

11) Trichrom Blue – 2 000 liczba barwień.

12) Trichrom Green – 500 liczba barwień.

13) Grocott – 400 liczba barwień.

14) Elastic Stain – 400 liczba barwień.

15) PAS z diastazą – 400 liczba barwień.

16) Gram staining Kit – 400 liczba barwień.

Dzierżawa analizatorów (3 sztuki) wraz z osprzętem i oprogramowaniem – 24 miesiące.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

12

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500
38434000
48000000
72260000
71356300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Actin Smooth Muscle – 600 barwień.

2) ALK mut – 100 barwień.

3) Bcl-2 – 400 barwień.

4) Bcl-6 – 500 barwień.

5) Beta – catenina – 100 barwień.

6) Caldesmon – 100 barwień.

7) Calretynina – 200 barwień.

8) CD 117 (c-kit) – 1 300 barwień.

9) CD 138 – 1800 barwień.

10) CD 15 – 300 barwień.

11) CD 2 – 200 barwień.

12) CD 20 (limf.B) – 2800 barwień.

13) CD 23 – 1000 barwień.

14) CD 30 – 700 barwień.

15) CD 31 – 400 barwień.

16) CD 34 – 2000 barwień.

17) CD 38 – 200 barwień.

18) CD 4 – 600 barwień.

19) CD 43 – 600 barwień.

20) CD 45RO(limf.T) – 100 barwień.

21) CD 5 – 1100 barwień.

22) CD 56 – 800 barwień.

23) CD 61 – 1300 barwień.,

24) CD 7 – 300 barwień.

25) CD 79 alfa – 600 barwień.

26) CD 8 – 600 barwień.

27) CDX2 – 500 barwień.

28) Chromogranina A – 1100 barwień.

29) CK 19 – 400 barwień.

30) CK 5/6 – 900 barwień.

31) Cyclina D1 – 1200 barwień.

32) Desmina – 500 barwień.

33) DOG-1 – 200 barwień.

34) EMA – 300 barwień.

35) GATA3 – 400 barwień.

36) Glikoforyna A – 600 barwień.

37) H. pylori – 400 barwień.

38) LCA (CD 45) – 400 barwień.

39) Mammoglobina – 200 barwień.

40) MART-1/Melan A – 700 barwień.

41) Melanosome (HMB45) – 300 barwień.

42) MPO – 1200 barwień.

43) P 16 – 100 barwień.

44) P 40 – 100 barwień.

45) P 63 – 900 barwień.

46) P 120 – 400 barwień.

47) PAX-5 – 300 barwień.

48) Rec. estrogenowy – 1 400 barwień.

49) Rec. progesteronowy – 1 400 barwień.

50) S-100 – 1 000 barwień.

51) SOX11 – 200 barwień.

52) Synaptofizyna – 800 barwień.

53) Tryptaza – 200 barwień.

54) TTF 1 – 600 barwień.

55) Vimentyna – 100 barwień.

56) WT 1 – 300 barwień.

57) FITC anti-C1q – 300 barwień.

58) FITC anti-fibrinogen – 600 barwień.

59) FITC anti-IgA – 600 barwień.

60) FITC anti-IgG – 600 barwień.

61) FITC anti-IgM – 600 barwień.

62) P504s (AMACR) – 600 barwień.

63) Keratin – 600 barwień.

64) HER 2/neu – 1 200 barwień

Dzierżawa analizatorów (2 sztuki) wraz z osprzętem i oprogramowaniem – 24 miesiące.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 156-384769
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Elektro Med Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005
Miejscowość: Niepołomice
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 60 791.04 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 57 028.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Elektro Med Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005
Miejscowość: Niepołomice
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 123 680.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 121 180.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Elektro Med Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005
Miejscowość: Niepołomice
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 264 636.15 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 261 442.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kawa.Ska Sp. z o.o., ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540
Miejscowość: Zalesie Górne
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 44 556.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 44 556.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

5

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Molgendia Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 15, 85-124
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 93 654.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 92 871.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Nazwa:

6

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 7
Nazwa:

7

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biolim Paulina Lemańczyk, ul. Abrahama 68/4, 81-393
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 11 565.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 935.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 8
Nazwa:

8

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 879 362.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 877 835.17 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 9
Nazwa:

9

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 312 532.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 312 532.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 10
Nazwa:

10

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 41 608.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 41 608.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 11
Nazwa:

11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 704 734.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 704 734.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 12
Nazwa:

12

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 018 061.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 007 081.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2019