W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 605731-2019

20/12/2019    S246    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 246-605731

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Krajowy numer identyfikacyjny: BZP-WPP-2374-1-36-DT-PN-SZ/2019
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-591
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Zysk
E-mail: bzp.wpp@mswia.gov.pl
Tel.: +48 226017208
Faks: +48 228456751

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gov.pl/web/mswia/bip

Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania Microsoft wraz z licencjami

Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-36-DT-PN-SZ/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencjami dla Zamawiającego:

1) Microsoft SQL Serwer 2019 Enterprise na 96 rdzeni;

2) Microsoft SQL Serwer 2019 Standard na 8 rdzeni;

3) Pakiet składający się z Windows Server 2019 Datacenter na 480 rdzeni + DEV CAL 200 szt.

4) 4 sztuki Windows Server 2019 Standard na 48 rdzeni;

5) 2 sztuki Windows Server 2019 Standard na 96 rdzeni.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 940 875.51 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z licencjami dla Zamawiającego:

1) Microsoft SQL Serwer 2019 Enterprise na 96 rdzeni;

2) Microsoft SQL Serwer 2019 Standard na 8 rdzeni;

3) Pakiet składający się z Windows Server 2019 Datacenter na 480 rdzeni + DEV CAL 200 szt.

4) 4 sztuki Windows Server 2019 Standard na 48 rdzeni;

5) 2 sztuki Windows Server 2019 Standard na 96 rdzeni.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Licencje oprogramowania równoważnego: wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę licencji oprogramowania równoważnego na warunkach określonych w SOPZ.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje licencje oprogramowania równoważnego, zobowiązany jest wykazać ich równoważność, w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego w SOPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

A. Termin realizacji wynosi: maksymalnie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, nie później niż do 27.12.2019 r.

B. Kryteria oceny ofert:

1) Cena oferty brutto – waga 60 %;

2) Termin realizacji zamówienia – waga 40 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Środki na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zostały uruchomione na mocy decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. ws. zmian w budżecie państwa na rok 2019 r., w ramach rezerwy celowej poz. 9 pn. „Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22.11.2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.660 tys. PLN”.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej jako administrator systemu teleinformatycznego, wykorzystywanego do obsługi zgłoszeń alarmowych w centrach powiadamiania ratunkowego odpowiada za jego utrzymanie techniczne, zapewniając niezawodne i ciągłe funkcjonowanie systemu, krytycznego z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. Mając na względzie powyższe, dochowanie ustawowego terminu składania ofert uniemożliwi zapewnienie poprawnej pracy kluczowych elementów Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 216-529595
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup oprogramowania Microsoft wraz z licencjami

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Integrated Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5252506859
Adres pocztowy: ul. Marcina Kasprzaka 18/20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 203 963.83 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 679 290.36 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

A. Postępowanie jest prowadzone wg zasad określonych w art. 24aa ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

B. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123, z późn. zm.), w języku polskim, za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://mswia.ezamawiajacy.pl.

C. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 90 000,00 PLN.

D. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

E. Wykonawca składa aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

F. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (tj. informacji z otwarcia ofert) Wykonawca za pośrednictwem Platformy, składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

G. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni (z zastrzeżeniem zawartym w sekcji D ust. 3 i 4), aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów

Potwierdzających: brak podstaw do wykluczenia: oświadczenia i dokumenty wymienione w §5 pkt 1-6 i 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia. 27.7.2016 r ws. rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

H. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy na zasadach określonych w § 8 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp odnoszące się do postępowań na usługi i dostawy o wartości powyżej 144 000 EUR, tj. zgodnie z art. 180 i kolejnymi ustawy Pzp – odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej

W postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ);

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż wymienione powyżej).

2. Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia

W taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2019