Tjenesteydelser - 606241-2019

20/12/2019    S246

Danmark-Viby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 246-606241

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg
Postadresse: Grøndalsvej 1D
By: Viby
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Kasper Andersen
E-mail: ankas@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.aarhus.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fmkvtdhwdp
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Rosenkrantzgade 23, 4. sal
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Gedsø Askanius
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fmkvtdhwdp
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fmkvtdhwdp
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af totalrådgivning vedrørende Plejecentret Hørgården - 27 nye plejeboliger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg udarbejder cirka hvert andet år en boligplan der på baggrund af udviklingen i demografi og udvikling i de ældres sundhed fastlægger behovet på bygningsområdet. Antallet af ældre er stigende og de ældre lever længere. Der er derfor et behov for at udvide kapaciteten af plejeboliger hvis kommunens serviceniveau skal fastholdes og plejeboliggarantien overholdes. I boligplan 2017 blev det besluttet at Plejecentret Hørgården i Risskov skal udvides med 27 nye plejeboliger.

Opgaven omfatter etablering af 27 nye plejeboliger med tilhørende serviceareal i tilknytning til Plejecentret Hørgården i Risskov. Der skal samlet opføres ca. 2 240 m2 samt et areal til glasforbindelsesgang.

De ca. 2 240 m2 opdeles på 2 ejerlejligheder:

— Boligarealer, omfatter den private bolig og fællesboligarealer,

— Servicearealer.

Boligarealer omfatter 27 x 72m2 = 1 944 m2

Servicearealer beregnes som 15% af boligarealet = 292m2

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Hørgårdsvej 950, 8240 Risskov

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der ønskes indkøbt totalrådgiverydelser herunder arkitekt-, landskab-, og ingeniørydelser i henhold til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede (præsentationsbrev, ESPD, referenceblade) vil blive vurderet efter følgende kriterier:

- At ansøger udviser den fornødne motivation,

- At ansøger kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver. "Lignende opgaver" forstås af ordregiver som værende opgaver, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer vedrørende:

- støttet byggeri,

- plejeboliger,

- fagentrepriser.

- - At ansøger har en velbegrundet teamsammensætning hvor alle efterspurgte kompetencer er tilstede.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal oplyse omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået, dog skal ansøger som minimum kunne fremvise tal for ét regnskabsår.

Ansøger skal overholde følgende minimumskrav:

- Ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår. Er ansøgerens virksomhed etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren som minimum have positiv egenkapital for den periode, hvor virksomheden har bestået.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/01/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan søges frem via https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fmkvtdhwdp hvor der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af tilbud.

Ansøgningen skal omfatte følgende:

1) Præsentationsbrev;

2) Udfyldt ESPD;

3) Referenceblade, max 5 stk.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 10.1.2020. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 14.1.2020 på ibinder, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2019