Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 606248-2019

20/12/2019    S246    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 246-606248

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By og Havn I/S
CVR-nummer: 30823702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Nikolaj Kromann Hellesen
E-mail: nkh@bech-bruun.com
Telefon: +45 25263402

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byoghavn.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.byoghavn.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.udbudssystemet.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byudvikling og havnedrift

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udviklingsselskabet By & Havn I/S' udbud af teknisk rådgivning og bistand - Enghave Brygge

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aftalen vedrører teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning i forbindelse med ordregivers etablering af infrastruktur på Enghave Brygge, herunder metrostationsplads, veje, kanaler og broer (anlægsarbejder). For en nærmere beskrivelse af den udbudte opgave henvises til udkast til aftale om teknisk rådgivning og bistand med bilag, der indgår som en del af udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71500000
71410000
71210000
71222000
71310000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I 2024 åbner Sydhavnslinjen med 5 nye stationer, herunder Enghave Brygge. Den gældende lokalplan for området, lokalplan nr. 494 af 19.1.2015, muliggør ikke en metrostationsplads, bl.a. pga. de konsekvenser metroen har på den trafikale infrastruktur og bebyggelse omkring stationen. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til den gældende lokalplan, som omfatter den del af lokalplanområdet, hvor den kommende metrostation vil blive placeret samt de følgevirkninger, den har for de tilstødende byggefelter, der er påvirkede af metrostationspladsens etablering.

Baggrundsmaterialet for udarbejdelse af lokalplantillægget foreligger i udkastform. Det er vedlagt som bilag til udkast til aftale om teknisk rådgivning og bistand. Forslag til lokalplantillægget forventes sendt i offentlig høring medio 2020, og en godkendt lokalplan forventes ultimo 2020.

I forbindelse med den efterfølgende udvikling af byområdet, skal By & Havn indhente byggetilladelse for infrastrukturprojektet, der omfatter metrostationspladsen, de tilstødende veje inden for lokalplanområdet samt de tilstødende kanaler og broerne over kanalerne.

Forud for udførelsen af anlægsarbejderne, skal By & Havn således have bearbejdet og projekteret infrastrukturprojektet i totalrådgivning, på baggrund af krav og rammer i lokalplantillægget, op til et godkendt myndighedsprojekt (opgaven omfattet af den udbudte aftale om teknisk rådgivning og bistand). Ydelsen, der udbydes, er et godkendt infrastrukturoverfladeprojekt i overensstemmelse med det kommende lokalplantillæg og de vedhæftede tegningsbilag. Opgaven omfatter indretning af alle arealer, der ikke indgår i byggefelter eller øer. Der skal bl.a. udarbejdes projektmateriale til:

— Myndighedsprojekt,

— Belægningsplan og materialevalg til alle overflader på veje, metrostationsplads og promenader,

— Placering og design af spuns og bolværk på henholdsvis hovedkanal langs Nelson Mandelas Allé og spuns og bolværk på sidekanalen langs Bertha von Suttners vej,

— 2 vejbroer over hovedkanalen og 1 vejbro over sidekanalen,

— Gennemførte trafik- og tilgængelighedsrevisioner,

— Inventarbeskrivelse i overensstemmelse med materialekatalog,

— Beplantningsplan,

— Kotering og vandafledning,

— Lysberegninger.

Der er optioner på den videre projektering i totalrådgivning samt ydelser for rådgivningsarbejde under udførelses- og afleveringsfasen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudte nøglepersoner og projektorganisation / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 5
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen om teknisk rådgivning og bistand løber som udgangspunkt til og med indlevering af myndighedsprojekt. Ved anvendelse af option 1 om udarbejdelse af udbudsprojekt og udførelsesprojekt vil aftalen blive forlænget indtil disse ydelser er færdigprojekteret (samt evt. gennem udførelsesfasen alt afhængigt af de valgte ydelser). Anvendelse af option 2 forlænger alt afhængigt af tilvalg.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1-3 afregnes i medfør af tilbudte timepriser ved indgåelse af ATR (se udkast til aftales bestemmelser herom).

Option 1 og option 2 kan ikke begge udnyttes. Ordregivers valg af udnyttelse af enten option 1 eller 2 afhænger af, om ordregiver vælger at udbyde i hovedentreprise eller totalentreprise samt om ordregiver i den forbindelse vælger at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i medfør af aftalen om teknisk rådgivning og bistand til totalentreprenøren. Disse forhold er endnu ikke fastlagt. Det skal fremhæves, at ordregiver ikke er forpligtet til at anvende optionerne.

Option 1: Projektering af udbudsprojekt og udførelsesprojekt med evt. tillægsydelser: Tilbudsgiver skal videreprojektere myndighedsprojektet til henholdsvis udbudsprojekt og udførelsesprojekt (Option 1), jf. udkast til aftale om teknisk rådgivning og bistand med bilag. Tilsvarende kan ordregiver vælge udvalgte ydelser i medfør af ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019.

Option 2: Bygherrerådgivning: Ordregiver kan tilvælge udvalgte ydelser i medfør af ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning 2019.

Option 3: Bearbejdning af baggrundsmateriale: Tilbudsgiver skal bearbejde baggrundsmaterialet (Underlag til ’Tillæg til lokalplan nr. 494 Enghave Brygge”).

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Estimatet (den anslåede værdi) som anført i pkt. II.1.5) og II.2.6, er inkl. optioner.

Direkte link til udbuddet: https://www.udbudssystemet.dk/ethics/eo#/858ba405-ffb9-47e2-8314-a78805066f5f/homepage

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- At tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

- At tilbudsgiver fremkommer med mindst 3 – maksimalt 5 – referencer vedrørende projektering af følgende anlægsarbejder:

1) Etablering af kanaler (mindst 1 reference);

2) Etablering af byrum/pladser (mindst 1 reference);

3) Etablering af veje (mindst 1 reference).

- Referencerne må gerne have overlap: Hvis der fx er 1 reference indeholdende både etablering af kanaler og etablering af byrum/pladser, vil begge mindstekrav være opfyldt. De 2 resterende referencer kan dermed fx vedrøre etablering af veje,

- Referencerne skal vedrøre igangværende arbejder eller være afsluttet inden for de seneste 3 år.

For hver reference opfordres tilbudsgiver til at oplyse om følgende (ikke mindstekrav):

(i) Perioden for opgavens udførelse,

(ii) Navn og kontaktperson hos kunden,

(iii) En kort beskrivelse af opgaven, herunder tilbudsgivers rolle i opgaven,

(iv) Tilbudsgivers eget oppebårne rådgivningshonorar for opgaven,

(v) Anvendte nøglepersoner til opgaven (dvs. en person, der har haft en væsentlig rolle på opgaven) samt oplysning om, hvorvidt disse nøglepersoner er beskæftiget hos tilbudsgiver på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C. Hvis tilbudsgiver ønsker det, kan tilbudsgiver i stedet vedlægge sin referenceliste i et særskilt bilag. I så fald skal der blot være en henvisning hertil i ESPD’et. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte kunden på de referencer, som tilbudsgiver er fremkommet med.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til det offentliggjorte udkast til aftale om teknisk rådgivning og bistand.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/01/2020
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/02/2020
Tidspunkt: 00:00
Sted:
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Tilbuddet vil først blive åbnet efter tilbudsfristens udløb.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud.

Klager over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der nedlægges påstand om opsættende virkning af klagen, jf. § 6, stk. 4.

Se tilsvarende: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2019