Diensten - 606468-2021

26/11/2021    S230

Nederland-Apeldoorn: Cartografiediensten

2021/S 230-606468

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 227-597969)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Nationaal identificatienummer: 362087152
Postadres: Hofstraat 110
Plaats: Apeldoorn
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7311 KZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Gea Hamhuis
E-mail: inkoopservices@kadaster.nl
Telefoon: +31 881832000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kadaster.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.kadaster.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Vectoriseren Hulpkaarten

Referentienummer: 21.029950
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71354000 Cartografiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In 2010 zijn de hulpkaarten van de periode 1950-2010 gevectoriseerd. Om een complete historische percelenindex te maken, moet ook het restant van de hulpkaarten gevectoriseerd worden. Het gaat dan om de hulpkaarten van voor 1950 en om (een deel van) de hulpkaarten van vóór een ruilverkaveling.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/11/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 227-597969

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming
In plaats van:

NL

Te lezen:

EN

NL

VII.2)Overige nadere inlichtingen: