Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 606486-2023

09/10/2023    S194

Magyarország-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

2023/S 194-606486

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15795960241
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csáky Zsófia
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Telefon: +36 13544253
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.birosag.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001706082023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001706082023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BIIR interfész üzemeltetése és fejlesztése 2023

Hivatkozási szám: EKR001706082023
II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

BIIR interfész alkalmazás üzemeltetése és fejlesztése 24 hónapra 2023.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1055_Budapest_Szalay_utca_16.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az interfész alkalmazás, valamint az oktatási-, és tesztkörnyezet teljes körű üzemeltetése, az üzemeltetés során felmerült és a felhasználók, valamint az ügyfelek által bejelentett problémák kezelése, alkalmazás rendszergazdai feladatok elvégzése, üzemeltetés-folytonosság biztosítása az ajánlatkérő számára. Az üzemeltetési feladatokat a szerződés hatályba lépésének napjától számított 24 (huszonnégy) hónap időtartamban kell ellátni.

Nyertes ajánlattevő a fejlesztési feladatokat a szerződés időbeli hatálya alatt maximum 1 000 fejlesztői keretóra mértékéig köteles ellátni. A fejlesztési feladatokat a legtöbb esetben jogszabályváltozás indukálja, melyeknek a jogszabályban foglalt határidőig történő megvalósítása kiemelt prioritást élvez. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során azonosított, majd specifikált fejlesztéseket egyedi megrendelésben közli ajánlattevővel. Ajánlatkérő 700 fejlesztői keretóra lehívására vállal kötelezettséget.

Rendelkezésre állás paraméterei munkanapokon: H-P, 09:00-17:00 (munkaidő), 1 fő

Az alkalmazásfejlesztés C/C++, és JAVA 8 programozási nyelvekben íródott rendszerekben történik.

A feladatokat részletesen a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

Mennyiség: 11 000 felhasználó, maximum 1 000 fejlesztői keretóra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Az M1.) Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (egész hónap, max: 60 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.Az M2.) Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (egész hónap, max: 60 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3.Az M3.) alkalmasság körében vizsgált szakemberen felül hány fő, az alkalmassági feltételeknél meghatározott előírásoknak megfelelő szakember vesz részt a teljesítésben jogszabály változás miatt szükséges fejlesztés esetén? (fő) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ÁR részszempont alszempontjai:

4.1. Üzemeltetési feladatok nettó havidíja (Ft) Súlyszám: 40

4.2. Fejlesztési feladatok nettó óradíja (Ft): Súlyszám: 20

A fejlesztői óradíjat úgy kell megállapítani, hogy az tartalmazza a fejlesztés szerzői vagyoni jogáról való lemondásának ellenértékét is.

Ajánlatkérő az 1. és 2. értékelési részszempontnál a 60 hónap vagy annál hosszabb vállalásra egyaránt a maximum pontot adja. Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempontnál a 3 fő vagy annál több vállalásra egyaránt a maximum pontot adja.

A II.2.7. pontban megadott 24 hónap úgy értendő, hogy a nyertes ajánlattevő az üzemeltetést a szerződés hatálybalépésétől kezdődően végzi, a fejlesztési feladatot pedig megrendelés alapján a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapig, de legfeljebb a fejlesztési keretóraszám (1 000 óra) kimerüléséig.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.

Igazolási mód: a Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, mint előzetes igazolás benyújtásával. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozatot is be kell nyújtania az ajánlatában. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8-16.§-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Ha van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek be kell nyújtania az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével). Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek

M1.) - M3.) be kell csatolnia a szakemberek önéletrajzát (a szakember által saját kezűleg aláírva, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható), végzettségüket igazoló dokumentumot és a rendelkezésre állási nyilatkozatot. Tekintettel arra, hogy a szakemberek gyakorlati idejét ajánlatkérő értékeli is, ezeket a dokumentumokat már az ajánlatban be kell nyújtani. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó (egész hónap) bontásban szükséges megadni, átfedések nélkül. A szakmai gyakorlatot alátámasztó információkban egyértelműen meg kell adni a szolgáltatás során elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. b) pontja szerint).

M4.) be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.

A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell:

- a szerződés tárgyát, amelyből a referencia tárgya egyértelműen meghatározható,

- szerződést kötő másik fél nevét és címét,

- referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,

- a szerződésben foglalt szolgáltatás mennyiségét,

- saját teljesítés mennyiségét, közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén - ha ez nem adható meg - az általa kapott ellenszolgáltatás arányát,

- a teljesítés időpontját (kezdő és befejező időpontját, év/hó/nap),

- nyilatkozatot a referencia szerződésszerű és előírásoknak megfelelő teljesítéséről,

(321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (3) bek. a) pontja, (3a) bekezdése és a 22. § (1)-(2) bekezdése szerint).

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő,

M1.) ha nem rendelkezik 1 fő államilag elismert felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező alkalmazásüzemeltető szakemberrel, akinek legalább 15 hónap C/C++ programozási nyelvekben íródott jogi informatikai szakalkalmazások üzemeltetésében szerzett gyakorlata van. A jogi informatikai szakalkalmazás az igazságszolgáltatás területén működő szerv (bíróság, ügyészség, közjegyzői-, vagy ügyvédi kamara) jogszabályban meghatározott működése során felhasznált informatikai alkalmazás.

M2.) ha nem rendelkezik 1 fő államilag elismert felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező alkalmazásüzemeltető szakemberrel, akinek legalább 15 hónap legalább JAVA 8 programozási nyelvekben íródott jogi informatikai szakalkalmazások üzemeltetésében szerzett gyakorlata van. A jogi informatikai szakalkalmazás az igazságszolgáltatás területén működő szerv (bíróság, ügyészség, közjegyzői-, vagy ügyvédi kamara) jogszabályban meghatározott működése során felhasznált informatikai alkalmazás. Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el a JAVA 8 programozási nyelv magasabb számú változatait is.

M3.) ha nem rendelkezik 1 fő államilag elismert felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 15 hónap, C/C++ és JAVA 8 programozási nyelvekben íródott jogi informatikai szakalkalmazás alkalmazásfejlesztési gyakorlatával.

A szakemberek között az M1.) és az M2.) között lehetséges átfedés, M3.) és M1.-M2.) között nem lehetséges az átfedés az üzemeltetők napi nyolc órás rendelkezésre állására tekintettel. Az M1.), M2.) és az M3.) feltétel esetében ajánlatkérő olyan végzettséget fogad el felsőfokú informatikai végzettségnek, amely esetben a végzettséget igazoló okiratban az „informatikus” vagy „informatikai” vagy a „programozó”, vagy „programtervező” kifejezés szerepel. Egyéb (fentieken túli) oklevél esetében az egyenértékűséget az oklevelet (diplomát) kiállító felsőoktatási intézmény igazolásával kell igazolni.

M4.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), szerződésszerűen teljesített, legalább összesen 18 hónapos időtartamú, legalább összesen 3000 felhasználó által használt jogi informatikai szakalkalmazás-üzemeltetői referenciával. A követelmény több referenciával is teljesíthető, amelyből egy referencia legalább 12 hónap és legalább 2800 felhasználó által használt jogi informatikai szakalkalmazás üzemeltetésére vonatkozik. A jogi informatikai szakalkalmazás az igazságszolgáltatás területén működő szerv (bíróság, ügyészség, közjegyzői-, vagy ügyvédi kamara) jogszabályban meghatározott működése során felhasznált informatikai alkalmazás.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A nyertes ajánlattevő nem jogosult előlegre. A szolgáltatás megkezdése után az üzemeltetésre havonta utólag jogosult 1 db számlát benyújtani, az eseti fejlesztési megrendelések számlázása pedig esetenként történik (1-1 db számla). Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a nyertes ajánlattevő által kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A számla kifizetésére a Ptk. mellett a Kbt. 27/A.§ és a 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései is irányadóak. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF. A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/11/2023
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/11/2023
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával kerül sor az EKR-ben. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésekben, a 67. § (4) bekezdésében és a 65. § (7) bekezdésben foglaltakra.

2) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás-mintának egyszerű másolatát (elektronikus aláírás esetében nem szükséges), illetve meghatalmazott esetében a meghatalmazást is.

3) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását.

4) Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Hubai Ágnes Lajstromszáma:00177.

5) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon ajánlattevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot.

6)Ponthatárok: 0-10. Pontok kiosztásának módszere: 1., 2. és 3. részszempont esetében arányosítás, 4. Ár részszempont alszempontjai esetében fordított arányosítás.

7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

8) Késedelmi kötbér: szerződés meghatározott pontjaiban megjelölt feladatok késedelmes teljesítése esetén naponta a nettó havi üzemeltetési díj 1%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni nyertes ajánlattevő, a késedelem beálltától a feladat szerződésszerű teljesítéséig. Fejlesztés esetén a szerződés meghatározott pontjaiban megjelölt feladatok késedelmes teljesítése esetén naponta 30 000, - Ft, illetve naponta az adott fejlesztésért járó nettó fejlesztői díj 1%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles nyertes ajánlattevő fizetni, a késedelem beálltától a feladat szerződésszerű teljesítéséig. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér maximális mértékének elérését követő naptól kezdődően - mint súlyos szerződésszegési ok - jogosult a szerződéstől elállni, illetve a szerződést felmondani. A szerződéstől való elállás, illetve annak felmondása esetén ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult.

Meghiúsulási kötbér: a szerződés azonnali hatályú felmondása, illetve a teljes meghiúsulása esetén a még nem teljesített időszakra eső nettó üzemeltetési díj, valamint a 1 000 keretórából még nem teljesített részre eső nettó fejlesztői díj együttes összegének a 20%-a, az egyes fejlesztési feladatok meghiúsulása esetén az adott fejlesztésért járó nettó fejlesztői díj 20%-a.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő olyan okból, mely tekintetében felelősségét kimenteni nem tudja, a jogszabályváltozás miatt szükségessé vált fejlesztésbe nem vonja be, a közbeszerzési eljárásban az értékelési szempontra általa megajánlott valamennyi szakembert, úgy kötbér fizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a szerződésszegéssel érintett fejlesztés díjának 20%-a.

A rendszer rendelkezésre állásának az elvárt mérték alá történő csökkenése hibás teljesítésnek minősül, amely alapján a nyertes ajánlattevőt kötbér fizetési kötelezettség terheli. A kötbér összegének számítási alapja a havi nettó üzemeltetési díj, a kötbér mértéke pedig a havi nettó üzemeltetési díj %-ában, a szerződésben meghatározott képlet szerint kerül megállapításra. A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.

Jótállás: fejlesztési feladat elvégzése esetén a teljesítésigazolás kiállításától számított 12 hónap.

9) Ajánlatkérő elsősorban információ biztonsági okokból nem teszi lehetővé a részajánlattételt, de a szolgáltatás részekre osztása az egy rendszer üzemeltetése és az egy rendszerben történő fejlesztési feladatok elvégzésére tekintettel, illetve felelősségi problémák miatt is ésszerűtlen lenne.

10) A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.

11) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

12) Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés megkötésekor tanúsítvány/egyenértékű dokumentumok bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik az MSZ ISO/IEC 27001:2013 szabvány követelményeit kielégítő információbiztonsági rendszerrel. Ezt a rendszert a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell tartania.

13) Ajánlatkérő 1 000 000- HUF ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 54. §-a szerint. Átutalás esetén az összeget ajánlatkérő 10032000-00319542-00000000 (MÁK) számlájára kell utalni, a megjegyzésben: „BIIR interfész üzemeltetés és fejlesztés” megjelöléssel. Az utalásról/befizetésről a banki igazolást is be kell nyújtani az ajánlatban. Egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy garancia megfelelő példányával igazolható. A kötelezvény, készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy a garancia elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

14) Az 1., 2. és a 3. értékelési részszemponthoz megajánlott összes szakember önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát és a végzettséget igazoló okiratot az ajánlat részeként be kell nyújtani.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/10/2023