Lieferungen - 606494-2022

02/11/2022    S211

Polen-Ciechanów: Dieselöl

2022/S 211-606494

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie
Nationale Identifikationsnummer: 5661643631
Postanschrift: Gostkowska 83
Ort: Ciechanów
NUTS-Code: PL922 Ciechanowski
Postleitzahl: 06-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Gogolewska Krzysztof Jeziółkowski
E-Mail: puk@pukciechanow.pl
Telefon: +48 236722242
Fax: +48 236722242
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pukciechanow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.pukciechanow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Komunalna Sp. z o.o.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Usługi komunalne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego i oleju opałowego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie na rok 2023

Referenznummer der Bekanntmachung: PN/D/4/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134100 Dieselöl
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywne dostawy oleju do napędowego i oleju opałowego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie na rok 2023 z podziałem na następujące zadania:

1. Część 1 - Dostawa oleju napędowego do zbiorników znajdujących się na terenie RZGOKw Woli Pawłowskiej gmina Ciechanów w ilości do 300 000 litrów

2. Część 2 - Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej do 40.000 litrów do kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku RZGOK w Woli Pawłowskiej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oleju napędowego do zbiorników znajdujących się na terenie składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej gmina Ciechanów

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09134100 Dieselöl
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL922 Ciechanowski
Hauptort der Ausführung:

Składowisko odpadów w Woli Pawłowskiej Wola Pawłowska 23, 06-400 Ciechanów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa oleju napędowego do zbiorników znajdujących się na terenie składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej gmina Ciechanów w ilości do 300 000 litrów

1) Olej napędowy o parametrach określonych Polską Normą PN-EN 590 z poź. zm., z uwzględnieniem parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od warunków atmosferycznych, pozostałe parametry zgodnie ze stosownym rozporządzeniem w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych .

2) Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca powinien dostarczyć olej napędowy, zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów regulujących sposób transportowania paliwa

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania.

c) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować realizację jednorazowych dostaw w ciągu max. 24 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.

d) maksymalna jednorazowa dostawa oleju napędowego do zbiorników znajdujących się na terenie składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej wynosi do 10.000 litrów, a dostawy odbywać się będą sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego co najmniej 4 razy w miesiącu.

3) Zamawiający może pobrać mniejszą ilość litrów ON niż wykazana w SWZ (jednakże minimalny poziom realizacji umowy wyniesie 80%) i Wykonawca nie będzie miał prawa roszczenia do wynagrodzenia za niedostarczone ilości oleju.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP,

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku RZGOK w Woli Pawłowskiej.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09135100 Heizöl
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL922 Ciechanowski
Hauptort der Ausführung:

Składowisko odpadów w Woli Pawłowskiej, Wola Pawłowska 23, 06-400 Ciechanów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej do 40.000 litrów do kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku RZGOK w Woli Pawłowskiej.

1) Olej opałowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w normie PN-C-96024:2011, gatunek L1 oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008). i posiadać następujące minimalne parametry:

a) gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l

b) wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg

c) zawartość siarki max.0,1%

d) zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg

e) zawartość wody max. 200mg/kg

2) Wielkość jednorazowej dostawy oleju opałowego będzie wynosić do 10.000 litrów do kotłowni znajdującej się na terenie składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej. Wielkość każdorazowej dostawy oleju opałowego Zamawiający określi według bieżących potrzeb

3) Zamawiający może pobrać mniejszą ilość litrów OO, niż wykazana w niniejszej SWZ (jednakże minimalny poziom realizacji umowy wyniesie 80%) i Wykonawca nie będzie miał prawa roszczenia do wynagrodzenia za niedostarczone ilości oleju.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP,

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

2 000 zł (słownie: dwa tysięcy złotych 00/100);

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada:

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrót paliwami stanowiącymi przedmiot zamówienia wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo Energetyczne

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę :

dla części część 1: w wysokości minimum 1 000 000 zł. (słownie: jeden miliony złotych).

Dla części 2 zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej ;

Dla części 1 – jednej dostawy oleju napędowego w ilości min. 150 000 l, z podaniem odbiorców , wartości brutto dostawy oraz dat wykonania – zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SWZ . Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie .

Dla części 2 – jednej dostawy oleju opałowego w ilości 20 000 litrów z podaniem odbiorców , wartości brutto dostawy oraz dat wykonania – zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SWZ. Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/11/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/02/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/11/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje w siedzibie zamawiającego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu się Zamawiającego w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu ( (https://miniportal.uzp.gov.pl/)i następuje po przez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

IV kwartał 2023 roku

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2) w art. 109 ust. 1 pkt.1, 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ar. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej ustawą o szczególnych rozwiązaniach)

3.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek, tj.:

3.1.1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

3.1.2. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

3.1.3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/10/2022