Lieferungen - 606494-2022

02/11/2022    S211

Polska-Ciechanów: Olej napędowy

2022/S 211-606494

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5661643631
Adres pocztowy: Gostkowska 83
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Gogolewska Krzysztof Jeziółkowski
E-mail: puk@pukciechanow.pl
Tel.: +48 236722242
Faks: +48 236722242
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pukciechanow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pukciechanow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Komunalna Sp. z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Usługi komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego i oleju opałowego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie na rok 2023

Numer referencyjny: PN/D/4/2022
II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywne dostawy oleju do napędowego i oleju opałowego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie na rok 2023 z podziałem na następujące zadania:

1. Część 1 - Dostawa oleju napędowego do zbiorników znajdujących się na terenie RZGOKw Woli Pawłowskiej gmina Ciechanów w ilości do 300 000 litrów

2. Część 2 - Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej do 40.000 litrów do kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku RZGOK w Woli Pawłowskiej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oleju napędowego do zbiorników znajdujących się na terenie składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej gmina Ciechanów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Składowisko odpadów w Woli Pawłowskiej Wola Pawłowska 23, 06-400 Ciechanów

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oleju napędowego do zbiorników znajdujących się na terenie składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej gmina Ciechanów w ilości do 300 000 litrów

1) Olej napędowy o parametrach określonych Polską Normą PN-EN 590 z poź. zm., z uwzględnieniem parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od warunków atmosferycznych, pozostałe parametry zgodnie ze stosownym rozporządzeniem w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych .

2) Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca powinien dostarczyć olej napędowy, zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów regulujących sposób transportowania paliwa

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania.

c) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować realizację jednorazowych dostaw w ciągu max. 24 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.

d) maksymalna jednorazowa dostawa oleju napędowego do zbiorników znajdujących się na terenie składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej wynosi do 10.000 litrów, a dostawy odbywać się będą sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego co najmniej 4 razy w miesiącu.

3) Zamawiający może pobrać mniejszą ilość litrów ON niż wykazana w SWZ (jednakże minimalny poziom realizacji umowy wyniesie 80%) i Wykonawca nie będzie miał prawa roszczenia do wynagrodzenia za niedostarczone ilości oleju.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP,

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku RZGOK w Woli Pawłowskiej.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09135100 Olej opałowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Składowisko odpadów w Woli Pawłowskiej, Wola Pawłowska 23, 06-400 Ciechanów

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej do 40.000 litrów do kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku RZGOK w Woli Pawłowskiej.

1) Olej opałowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w normie PN-C-96024:2011, gatunek L1 oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008). i posiadać następujące minimalne parametry:

a) gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l

b) wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg

c) zawartość siarki max.0,1%

d) zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg

e) zawartość wody max. 200mg/kg

2) Wielkość jednorazowej dostawy oleju opałowego będzie wynosić do 10.000 litrów do kotłowni znajdującej się na terenie składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej. Wielkość każdorazowej dostawy oleju opałowego Zamawiający określi według bieżących potrzeb

3) Zamawiający może pobrać mniejszą ilość litrów OO, niż wykazana w niniejszej SWZ (jednakże minimalny poziom realizacji umowy wyniesie 80%) i Wykonawca nie będzie miał prawa roszczenia do wynagrodzenia za niedostarczone ilości oleju.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP,

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

2 000 zł (słownie: dwa tysięcy złotych 00/100);

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada:

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrót paliwami stanowiącymi przedmiot zamówienia wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo Energetyczne

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę :

dla części część 1: w wysokości minimum 1 000 000 zł. (słownie: jeden miliony złotych).

Dla części 2 zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej ;

Dla części 1 – jednej dostawy oleju napędowego w ilości min. 150 000 l, z podaniem odbiorców , wartości brutto dostawy oraz dat wykonania – zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SWZ . Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie .

Dla części 2 – jednej dostawy oleju opałowego w ilości 20 000 litrów z podaniem odbiorców , wartości brutto dostawy oraz dat wykonania – zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SWZ. Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/11/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/02/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje w siedzibie zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu się Zamawiającego w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu ( (https://miniportal.uzp.gov.pl/)i następuje po przez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IV kwartał 2023 roku

VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2) w art. 109 ust. 1 pkt.1, 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ar. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej ustawą o szczególnych rozwiązaniach)

3.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek, tj.:

3.1.1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

3.1.2. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

3.1.3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2022