Supplies - 606643-2020

16/12/2020    S245

Poland-Warsaw: Medical breathing devices

2020/S 245-606643

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Instytut Kardiologii
National registration number: 000837583
Postal address: Alpejska 42
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-628
Country: Poland
Contact person: Bożena Ługowska
E-mail: blugowska@ikard.pl
Fax: +48 228126732
Internet address(es):
Main address: http://www.ikard.pl
Address of the buyer profile: http://www.ikard.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-ProPublico.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa systemu oddechowego z wyposażeniem

Reference number: ZP.082.2020
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa systemu do terapii oddechowej:

— część nr 1 – respiratory stacjonarne,

— część nr 2 – respiratory transportowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczne – warunki graniczne i podlegające ocenie).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Respiratory stacjonarne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa 10 szt. respiratorów stacjonarnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczne – warunki graniczne i podlegające ocenie).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projektu nr POIS.09.02.00-00-0178/19 pn. „Odtworzenie ponadregionalnego Centrum Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014–2020.

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Respiratory transportowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa 4 szt respiratorów transportowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczne – warunki graniczne i podlegające ocenie).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/03/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projektu nr POIS.09.02.00-00-0178/19 pn. „Odtworzenie ponadregionalnego Centrum Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014–2020.

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 300,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki umowy oraz warunki wprowadzenia zmian określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/01/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/01/2021
Local time: 09:00
Place:

Za pośrednictwem platformy działającej po adresem https://e-propublico.pl/

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy Dział Zamówień Publicznych, pok. 330, ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Dokumenty wymagane na etapie składania oferty:

— formularz oferty (Załącznik nr 1),

— opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2),

— formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 3),

— jednolity europejski dokument zamówienia (Załącznik nr 4) stanowiący wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

W terminie 3 od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert – oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5).

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (Załącznik nr 6),

— oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Załącznik nr 6),

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (Załącznik nr 6),

— podmioty zagraniczne,

— dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

— dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

— zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom,

— instrukcja obsługi,

— opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

II. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: (II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/12/2020