Supplies - 606711-2020

16/12/2020    S245

Romania-Bucharest: Hospital beds

2020/S 245-606711

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”
National registration number: 4203709
Postal address: Șoseaua Fundeni nr. 252
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 72435
Country: Romania
Contact person: Loredana Dobriță
E-mail: achizitii@iob.ro
Telephone: +40 212271000
Fax: +40 213183262
Internet address(es):
Main address: www.iob.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100109437
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente medicale – pat multifuncțional ATI pentru dotarea Secției de terapie intensivă, în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 a Institutului Oncologic «Prof. Dr. Al. Trestioreanu»”, cod SMIS: 138151

Reference number: 6487 A/02.11.2020
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare echipamente medicale – pat multifuncțional ATI pentru dotarea Secției de terapie intensivă, în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 a Institutului Oncologic «Prof. Dr. Al. Trestioreanu»”, cod SMIS: 138151, conform caietului de sarcini.

Nota: autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 650 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Institutul Oncologic „Prof. dr. Al. Trestioreanu” București.

II.2.4)Description of the procurement:

Pat multifuncțional ATI, conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termen de garantie / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 a Institutului Oncologic «Prof. Dr. Al. Trestioreanu» Bucuresti”, co-finantat prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa prioritara „Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”. Cod SMIS: 138151.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei – situatia personala a candidatului sau ofertantului.

Se va completa DUAE. Acesta se acceseaza de catre toti operatorii economici interesati prin adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

La momentul finalizarii evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, se vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste cerinte sunt:

— cerința 1 – declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea privind achizitiile nr. 98/2016 pentru ofertant/tert sustinator/subcontractant.

Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de către ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

— cerința 2 – neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea privind achizitiile nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:

—— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

—— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

—— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

—— alte documente edificatoare, dupa caz;

— cerința 3 – declaratia privind neîncadrarea la prevederile art. 59-60 din legea 98/2016.

Completarea formularului „Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea privind achizitiile nr. 98/2016”. Se va prezenta atât de lider de asociere, asociat, subcontractant, cât si de tertul sustinator, o data cu DUAE având în vedere prevederile acestuia si obligativitatea asumarii lor în momentul participarii la procedura.

Persoanele cu funcție de decizie în cadrul Institutului Oncologic «Prof. Dr. Al. Trestioreanu» București sunt:

1. dr. Lidia-Anca Kajanto, în calitate de manager;

2. Mihai Victor Sănduleasa, în functia de director financiar-contabil;

3. dr. Cosmin – Bogdan Tănase, în functia de director medical;

4. as. Steluța Nicolaescu, în funcție de director îngrijiri medicale;

5. consilier juridic – Maria Luiza Nițu.

În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei prin prezentarea documentelor justificative, la solicitarea autoritatii contractante către operatorul economic clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.

Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Justificare: Autoritatea contractantă a stabilit prezentarea acestor documente în scopul de a exclude din procedura de achiziţie publică a acelor candidaţi/ofertanţi care intra sub incidenta art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice si a celor care au fost condamnati prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

(a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

(b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

(c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

(d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

(e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

(f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

(g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Cerința 4 – Îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător), va completa cerința corespunzătoare în formatul DUAE din documentația de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate în DUAE se vor solicita doar ofertantului clasat pe locul I, după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de către ofertantul asociat al câștigătorului licitației sau terț susținător, după caz) prezentarea pînă la data încheierii raportului procedurii de atribuire a următoarelor documente doveditoare: certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii; cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare/de conducere, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru persoane juridice străine: Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care să ateste că aceștia nu înregistrează obligații fiscale restante în condițiile legii incidente în țara de rezidență. Documentele prezentate în altă limbă decât limba romțnă vor fi însoțite de traduceri autorizate. Se va completa DUAE conf. art. 193 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice urmând ca documentele edificatoare să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor. În ceea ce privește obligațiile fiscale acestea vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile din țara de rezidență.

Pentru persoanele fizice/juridice române

Documente de confirmare: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire:

Completarea DUAE în conformitate cu notificarea nr. 240/2016, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertanții străini document echivalent emis în țară de rezidența să fie prezentat doar la solicitarea autorității contractante la finalizarea evaluării ofertelor de către ofertantul clasat pe locul I, după aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentul intermediar, dupa fin [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea estimată a contractului, pentru care se depune oferta, respectiv 650 000,00 RON.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin completarea cerintei de către operatorul economic (lider, asociat, terț susținător) corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Ofertantul clasat pe locul I va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, dupa aplicarea criteriului de atribuire si inainte de incheierea raportului procedurii de atribuire, documente justificative in sustinerea celor declarate in DUAE si anume: bilant contabil 2017, 2018 și 2019 sau extrase din acesta/ orice alte documente fiscale sau financiare care sa dovedeasca realitatea celor declarate in DUAE. Nota 1: daca din motive obiective si justificative, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si finanicare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criterii de selctie”, Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Nota 3: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 4: in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii economice si financiara acordata de tertul sustinator ce se va prezenta odata cu DUAE; documentele indicate in cadrul angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament; situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017 si 2018. Aceste documente vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii Contractante. Justificare: autoritatea contractanta a impus ca și criteriu de selectie inclusiv cifra medie anuală de afaceri pe ultimii trei ani de cel puțin 650 000,00 RON (2017, 2018, 2019), nivelul decis respectând principiul proportionalității și a fost raportat valoarea estimativă a produselor ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziție. Având în vedere specificul, volumul și importanța produselor ce urmeaza a fi furnizate, autoritatea contractanta a considerat necesar ca, ofertantul caruia i se va atribui contractul să fie unul cu o experiență corespunzatoare derularii unui asemenea contract și care poate avea capacitatea financiară de a îndeplini toate obligațiile contractuale. Informatii privind asociatii Modalitatea de îndeplinire: Se completeaza DUAE conform prevederilor art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 Asociatii nu trebuie sa se afle în situatiile prevazute de art. 164 din Legea 98/2016, art. 165 din Legea nr. 98/2016 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 din, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Declaratie privind principalele livrari de produse in ultimii trei ani din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat produse similare cu o valoare cumulată de cel putin 650 000,00 RON fara TVA. Pentru demonstrarea experientei se va prezenta o lista contractelor de furnizare/note de comandă/alte documente care justifică/atestă furnizarea de produse similare din ultimii trei ani la nivelul DUAE si nu ca document distinct. Prin produse similare, autoritatea contractanta întelege echipamente medicale similar sau superior din punct de vedere al complexitatii si scopului cu cele ce fac obiectul prezentei proceduri Informatii privind subcontractarea contractului Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze, conform prevederilor art. 55 din Legea 98/2016. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de art. 164, 165 si 167 din Legea privind achizitiile nr. 98/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate în considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati în oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare în executarea contractului, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. Informatii privind tertul sustinator tehnic Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea 98/2016. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea privind achizitiile nr 98/2016, cu toate modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire: fara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art.55 din Legea 98/2016, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Potrivit prevederilor art.193-195, art. 104 alin. (3) din Legea 98/2016 coroborat cu art. 65 din HG 395/2016, autoritatea contractanta impune in cadrul ofertelor prezentarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte acordul de subcontractare, respectiv angajament de sustinere si documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de art. 164, 165 si 167 din Legea privind achizitiile nr. 98/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate în considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati în oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare în executarea contractului, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 182 din Legea 98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Completare DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul și data contractului invocat drept experiența similara/nr. notei de comandă/alte documente care justifică/atestă furnizarea de produse, valoarea, beneficiarul, data și numarul documentului, precum și ponderea și/sau activitațile pentru care a fost responsabil. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul/tertii sustinatori va/vor completa DUAE „Criteriile de selectie”, „Capacitatea tehnica si profesionala” accesand https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd

La solicitarea autoritatii contractante, operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerinței privind experiența similara, prin prezentarea de certificate de buna prestare si/sau alte documente justificative întocmite în condițiile actelor normative care reglementeaza predarea primirea produselor, care sa ateste faptul ca produsele au fost predate în conformitate cu normele legale în domeniu și/sau alte documente din care sa reiasa: beneficiarul, perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul predării produselor; documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similara sunt urmatoarele, fara a se limita la: certificate de predare-primire; recomandari; procese-verbale de recepție; certificate constatatoare; alte documente relevante. Nota: enumerarea nu este cumulativa. Din documentele prezentate sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – „Criteriile de selectie”, „Capacitatea tehnica si profesionala”. Nota 2: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: tertul sustinator va completa DUAE – „Criteriile de selectie” – „Capacitatea tehnica si profesionala”. Nota 4: in conformitate cu Notificarea 256/2016 se solicita tuturor ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante. Nota 5:

(a) Pentru transformarea in lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2017, 2018, 2019;

(b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2017, 2018, 2019 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro

Pentru transformarea euro in lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Justificare: formularea cerinţelor privind capacitatea tehnică şi profesională a avut în vedere importanţa produselor ce fac obiectul contractului de achiziţie publică, respectând totodată principiul proporţionalităţii prin raportare la posibilitatea concretă a ofertantului de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare. Demonstrarea de către ofertanţi a unui nivel minim al experienţei similare, raportat la valoarea estimată a contractului, prin prezentarea de contracte şi dovedirea faptului că a mai furnizat produse necesare Secției de terapie intensivă cu cele care fac obiectul procedurii de atribuire, reprezintă garanţia autorităţii contractante că, în cazul în care

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Modalități si condiții de plata.

Plățile în favoarea contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative – in care se va specifica denumirea integrala a produsului (specificat in Anexa nr. 1 la contract), cantitatea, pretul unitar, valoarea si TVA, precum si numarul contractului. Autoritatea contractanta are dreptul de a decide ca factura ce face obiectul contractului sa se achite pe baza mecanismului cererii de plata, notificand furnizorul imediat ce a luat respectiva decizie. In aceasta situatie, furnizorul va astepta pana la onorarea cererii de plata de catre finantatorul proiectului, chiar daca acest lucru inseamna depasirea termenului contractual si nu are dreptul de a calcula penalitati de intarzirere pentru zilele de depasire a termenului contractual.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/01/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/01/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Documentatie si clarificari” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai in format electronic si numai pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor;

2. Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare simplificat. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere;

3. Daca pe primul loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu preturi egale pentru departajare se vor solicita prin clarificari pe SEAP noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale. Ofertantii respectivi vor incarca in SEAP documentele care contin noi propuneri financiare;

4. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, avand obligatia sa isi legalizze din punct de vedere formal asocierea numai in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare (model acord asociere in sectiunea „Formulare”). Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;

5. Operatorii economici au obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conf. art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016;

6. Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 67 alin. (1) și (4), art. 76 alin. (1) și (3), art. 129 alin. (2) și (3) din HG nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia;

7. In ceea ce priveste modificarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 221 din Legea 98/2016;

8. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis atat prin intermediul SEAP cat si prin intermediul uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/12/2020