Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 606769-2021

26/11/2021    S230

România-Slatina: Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile

2021/S 230-606769

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 187-487538)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA DE APA OLT SA
Număr naţional de înregistrare: RO 21307548
Adresă: Strada: Artileriei, nr. 2
Localitate: Slatina
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 230072
Țară: România
Persoană de contact: Ovidiu Iulian Manda
E-mail: office@caolt.ro
Telefon: +40 249431750
Fax: +40 349401168
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://caolt.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CL23Y - Extinderea facilitatilor de captare si tratare apa potabila in aglomerarile Babiciu - Scarisoara – Gostavatu si Farcasele-Dobrosloveni

Număr de referinţă: 21307548/2020/23
II.1.2)Cod CPV principal
45252126 Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Entitatea Contractanta solicita proiectarea si executia lucrarilor pentru extinderea facilitatilor de captare si tratare apa potabila in aglomerarile Babiciu - Scarisoara – Gostavatu si Farcasele-Dobrosloveni

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/11/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 187-487538

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: 1 ) Specificati cifra de afaceri medie anuala
În loc de:

Media cifrei de afaceri generale anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2016, 2017, 2018), trebuie sa fie de minim 13.200.000,00 lei. - In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara".Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017 si 2018 sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat si/sau tertul/tertii sustinator/sustinatori, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.In cazul in care ofertantul este o asociere, cerinta se considera indeplinita prin insumarea mediei cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii.In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul are dreptul de a recurge la sustinere din partea unui tert. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55-57 din HG nr. 394/2016.Nota 3: In cazul situatiilor financiare prezentate in EURO, pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu comunicat de BNR, astfel:- Anul 2016: EURO = 4,4908 lei/euro- Anul 2017: EURO = 4,5681 lei/euro- Anul 2018: EURO = 4,6535 lei/euroPentru alte monede decat EURO, se transforma mai intai in EURO utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017 si 2018 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea EURO in Lei se vor urma indicatiile de mai sus.Nota 4: Atunci cand Operatorul Economic s-a infiintat sau si-a inceput activitatea in unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicita informatii, Operatorul Economic in cauza va include informatii despre cifra de afaceri pentru exercitiile financiare incheiate pana la momentul completarii DUAE.Nota 5: Atunci cand, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizeaza ca documentele justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format electronic si indica URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a Entitatii Contractante, documentele suport, ci doar sa confirme EC ca informatiile sunt disponibile pentru a fi accesate si transferate de la adresa URL mentionata de Operatorul Economic si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de Entitate Contractanta.Nota 6: Documentele emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana

A se citi:

Media cifrei de afaceri generale anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2018, 2019, 2020), trebuie sa fie de minim 13.200.000,00 lei. - In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara".Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020 sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat si/sau tertul/tertii sustinator/sustinatori, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.In cazul in care ofertantul este o asociere, cerinta se considera indeplinita prin insumarea mediei cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii.In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul are dreptul de a recurge la sustinere din partea unui tert. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55-57 din HG nr. 394/2016.Nota 3: In cazul situatiilor financiare prezentate in EURO, pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.Pentru alte monede decat EURO, se transforma mai intai in EURO utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea EURO in Lei se vor urma indicatiile de mai sus.Nota 4: Atunci cand Operatorul Economic s-a infiintat sau si-a inceput activitatea in unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicita informatii, Operatorul Economic in cauza va include informatii despre cifra de afaceri pentru exercitiile financiare incheiate pana la momentul completarii DUAE.Nota 5: Atunci cand, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizeaza ca documentele justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format electronic si indica URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a Entitatii Contractante, documentele suport, ci doar sa confirme EC ca informatiile sunt disponibile pentru a fi accesate si transferate de la adresa URL mentionata de Operatorul Economic si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de Entitate Contractanta.Nota 6: Documentele emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana

VII.2)Alte informații suplimentare:

.