Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 606769-2021

26/11/2021    S230

Rumunia-Slatina: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

2021/S 230-606769

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 187-487538)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA OLT SA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 21307548
Adres pocztowy: Strada: Artileriei, nr. 2
Miejscowość: Slatina
Kod NUTS: RO414 Olt
Kod pocztowy: 230072
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Ovidiu Iulian Manda
E-mail: office@caolt.ro
Tel.: +40 249431750
Faks: +40 349401168
Adresy internetowe:
Główny adres: http://caolt.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CL23Y - Extinderea facilitatilor de captare si tratare apa potabila in aglomerarile Babiciu - Scarisoara – Gostavatu si Farcasele-Dobrosloveni

Numer referencyjny: 21307548/2020/23
II.1.2)Główny kod CPV
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 187-487538

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 1 ) Specificati cifra de afaceri medie anuala
Zamiast:

Media cifrei de afaceri generale anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2016, 2017, 2018), trebuie sa fie de minim 13.200.000,00 lei. - In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara".Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017 si 2018 sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat si/sau tertul/tertii sustinator/sustinatori, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.In cazul in care ofertantul este o asociere, cerinta se considera indeplinita prin insumarea mediei cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii.In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul are dreptul de a recurge la sustinere din partea unui tert. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55-57 din HG nr. 394/2016.Nota 3: In cazul situatiilor financiare prezentate in EURO, pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu comunicat de BNR, astfel:- Anul 2016: EURO = 4,4908 lei/euro- Anul 2017: EURO = 4,5681 lei/euro- Anul 2018: EURO = 4,6535 lei/euroPentru alte monede decat EURO, se transforma mai intai in EURO utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017 si 2018 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea EURO in Lei se vor urma indicatiile de mai sus.Nota 4: Atunci cand Operatorul Economic s-a infiintat sau si-a inceput activitatea in unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicita informatii, Operatorul Economic in cauza va include informatii despre cifra de afaceri pentru exercitiile financiare incheiate pana la momentul completarii DUAE.Nota 5: Atunci cand, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizeaza ca documentele justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format electronic si indica URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a Entitatii Contractante, documentele suport, ci doar sa confirme EC ca informatiile sunt disponibile pentru a fi accesate si transferate de la adresa URL mentionata de Operatorul Economic si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de Entitate Contractanta.Nota 6: Documentele emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana

Powinno być:

Media cifrei de afaceri generale anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2018, 2019, 2020), trebuie sa fie de minim 13.200.000,00 lei. - In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara".Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Entitatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020 sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat si/sau tertul/tertii sustinator/sustinatori, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.In cazul in care ofertantul este o asociere, cerinta se considera indeplinita prin insumarea mediei cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii.In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul are dreptul de a recurge la sustinere din partea unui tert. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55-57 din HG nr. 394/2016.Nota 3: In cazul situatiilor financiare prezentate in EURO, pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.Pentru alte monede decat EURO, se transforma mai intai in EURO utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea EURO in Lei se vor urma indicatiile de mai sus.Nota 4: Atunci cand Operatorul Economic s-a infiintat sau si-a inceput activitatea in unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicita informatii, Operatorul Economic in cauza va include informatii despre cifra de afaceri pentru exercitiile financiare incheiate pana la momentul completarii DUAE.Nota 5: Atunci cand, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizeaza ca documentele justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format electronic si indica URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a Entitatii Contractante, documentele suport, ci doar sa confirme EC ca informatiile sunt disponibile pentru a fi accesate si transferate de la adresa URL mentionata de Operatorul Economic si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de Entitate Contractanta.Nota 6: Documentele emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

.