Servicios - 607192-2019

20/12/2019    S246

Nederland-Haarlem: Ondersteunende diensten voor vervoer over land

2019/S 246-607192

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 231-566775)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Holland
Nationaal identificatienummer: 24460435
Postadres: Houtplein 33
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2012 DE
Land: Nederland
Contactpersoon: Edwin Bergman
E-mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Telefoon: +31 622244064
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.noord-holland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie en aanbesteding iDiensten in het kader van het programma iCentrale

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Decentrale overheden voeren centrale bediening uit: het bewaken en bedienen van tunnels, bruggen en sluizen, het uitvoeren van verkeersmanagement, stadstoezicht en -beheer (cameratoezicht), parkeren en crowd- en eventmanagement. Dat kan effectiever en efficiënter als taken slim worden gecombineerd en geïntegreerd en/of de uitvoering meer aan private partijen wordt overgedragen waar dat kan. De afgelopen jaren hebben publiek-private partijen met betrokkenheid van het ministerie van IenW een samenhangend pakket van 19 iDiensten ontwikkeld. De marktconsultatiefase is afgerond met de publicatie van de eindrapportage. PNH initieert met deze aankondiging, als penvoerder van het landelijke programma iCentrale, de aanbestedingsfase. De te sluiten raamovereenkomsten voor de 19 percelen worden, namens en ten behoeve van, de deelnemende DCO’s (provincies Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Utrecht en gemeenten Almere, Leiden, Deventer, Dordrecht en Zwolle) afgesloten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/12/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 231-566775

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.2)
Perceel nr.: 9
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:
63712700 Verkeersleidingsdiensten
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
Te lezen:
63712700 Verkeersleidingsdiensten
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
Afdelingsnummer: II.2.2)
Perceel nr.: 18
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
63712700 Verkeersleidingsdiensten
Te lezen:
63712710 Verkeersbewakingsdiensten
63712700 Verkeersleidingsdiensten
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 27/01/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 28/02/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 27/01/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 28/02/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De planning is naar aanleiding van verzoeken van de markt verrruimd.