Tjenesteydelser - 607381-2019

20/12/2019    S246

Danmark-Rødovre: Tjenesteydelser inden for fysioterapi

2019/S 246-607381

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
CVR-nummer: 65307316
Postadresse: Rødovre Parkvej 150
By: Rødovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Schannong
E-mail: cn26213@rk.dk
Telefon: +45 36377072
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330957
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=258559&B=RK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=258559&B=RK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af sundhedsordning til medarbejderne i Rødovre Kommune

Sagsnr.: 81.34.00-G01-4-19
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85142100 Tjenesteydelser inden for fysioterapi
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sundhedsordningen i Rødovre Kommune har eksisteret siden 2008 og har i dag 2 inhouse klinikker. Sundhedsordningens tilbud består i dag af henholdsvis:

— Fysioterapi,

— Massage,

— Mulighed for at få lavet en sundhedsprofil i klinikken,

— Workshops til arbejdspladsen,

— Mulighed for nakke-/ryg- samt yoga holdtræning i 8-12 uger til arbejdspladsen,

— Visitering til personligt træningsprogram i ”Vestbadet”,

— Løbende forbyggende tiltag i samarbejde med sundhedskoordinatoren og arbejdspladserne.

Siden 2012 har sundhedsordningen i Rødovre Kommune også haft en psykologordning, hvor der er mulighed for op til 8 konsultationer ved arbejdsrelaterede hændelser eller trivselsproblemer.

Ny sundhedsordning:

Rødovre Kommune ønsker at bevare muligheden for behandling af arbejdsrelaterede problematikker i vores klinikker, men ønsker i langt højere grad at fokusere på forebyggelse ude på arbejdspladsen i medarbejdernes hverdag.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
85142000 Tjenester ydet af paramedicinsk personale
98333000 Massage
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Rødovre

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sundhedsordningen i Rødovre Kommune har eksisteret siden 2008 og har i dag 2 inhouse klinikker. Sundhedsordningens tilbud består i dag af henholdsvis:

— Fysioterapi,

— Massage,

— Mulighed for at få lavet en sundhedsprofil i klinikken,

— Workshops til arbejdspladsen i pausegymnastik, ergonomitjek og sundhedsprofil,

— Mulighed for nakke-/ryg- samt yoga holdtræning i 8-12 uger til arbejdspladsen,

— Visitering til personligt træningsprogram i ”Vestbad” inklusiv 3 ‐måneders adgangskort,

— Løbende forbyggende tiltag i samarbejde med sundhedskoordinatoren og arbejdspladserne.

Siden 2012 har sundhedsordningen i Rødovre Kommune også haft en psykologordning, hvor der er mulighed for op til 8 konsultationer ved arbejdsrelaterede hændelser eller trivselsproblemer. Ordningen tilbyder individuelle forløb, gruppesamtaler og telefonisk ledelsesrådgivning. Henvendelse til psykolog går via leder til rådgivningscenter.

I 2018 blev der i alt oprettet 121 arbejdsrelaterede sager, hvoraf sundhedsordningen dækker de 50% og den rekvirerende arbejdsplads ligeså 50%. Denne betalingsform forventes videreført i den nye ordning.

Ny sundhedsordning:

Rødovre Kommune ønsker at bevare muligheden for behandling af arbejdsrelaterede problematikker i vores klinikker, men ønsker i langt højere grad at fokusere på forebyggelse ude på arbejdspladsen i medarbejdernes hverdag. Derfor ønsker Rødovre Kommune en sundhedsordning, der består af en behandlingsdel med blandt andet fysioterapi, en forebyggende del ude på arbejdspladserne samt mulighed for udvikling og løbende nye tiltag. Fordelingen af delene ønskes fleksibel med gradvist mere fokus på forebyggelse og udvikling end behandling med ambition om at nå en fordeling på 50/50, men med primært fokus på det til en hver tid gældende behov. På nuværende tidspunkt er stort set alle ressourcer i behandlingsdelen, og ønsket er en gradvis overgang til mere forebyggelse og udvikling.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2024
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelse og egnethed:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. §135 - 136 og frivillige udelukkelsesgrunde, jf. §137, stk. 1, nr. 3 – 6, i udbudslovens (Lov nr. 1564 af 15.12.2015).

Teknisk og/eller faglig formåen:

Tilbudsgiver skal opfylde mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

Tilbudsgiver bedes fremsende minimum 2 referencer, der dokumenterer, at de har udført 2 tilsvarende opgaver for 2 organisationer med minimum 1 000 medarbejdere. Opgaven, de har håndteret, skal både have indeholdt en almindelig sundhedsordning med blandt andet fysioterapi samt en psykologordning.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Sociale klausuler:

Rødovre Kommune ønsker at samarbejde med virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar, lever op til egne muligheder for at etablere lære- og praktikpladser og har formuleret personalepolitikker om fastholdelse af medarbejdere med længerevarende sygdom, truet arbejdsevne mv.

Som leverandør til kommunen, skal der så tidligt som muligt inden leverancen/arbejdets udførelse, tages kontakt til Jobcentret i Rødovre Kommune på tlf. 3637 7033, med henblik på at indgå i samarbejde om kommunens beskæftigelsesindsats.

Leverandøren forpligter sig til at opgive navn, telefonnummer og mail til den ansvarlige for samarbejdet med Rødovre Jobcenter, samt informere denne om kontraktens indhold.

Leverandøren er forpligtet til at overholde Rødovre Kommunes sociale klausuler i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildeling vil ske ud fra en samlet vurdering, hvor der lægges vægt på erfaring, effekt og kvalitet som løsningsforlaget baseres på inden for den økonomiske ramme.

Der tildeles point på en skala fra 0-10 ved hvert tildelingskriterie.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 24/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2019