Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 607498-2021

Submission deadline has been amended by:  658610-2021
29/11/2021    S231

Люксембург-Люксембург: Обучение по лидерски умения и управление

2021/S 231-607498

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2950
Държава: Люксембург
Лице за контакт: CS-Procurement
Електронна поща: cs-procurement@eib.org
Телефон: +352 4379-1
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eib.org
Адрес на профила на купувача: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9644
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9644
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Обучение по лидерски умения и управление

Референтен номер: CFT-1643
II.1.2)Основен CPV код
80500000 Услуги по обучение
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключат многостранни рамкови споразумения (в каскаден ред) за предоставянето на опит в обучението по лидерство и управление за членовете на персонала на ЕИБ. Този опит ще бъде въз основа на нов лидерски модел, който наскоро е одобрен от висшето ръководство на ЕИБ. Следователно той ще замени съществуващите понастоящем програми. Изискваните услуги са разделени на 3 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция 1: основно обучение по лидерство и управление,

— Обособена позиция 2: обучение по разширени лидерски умения и управление,

— обособена позиция 3: обучение по лидерски умения за старши ръководители.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 3
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обучение по основни лидерски умения и управление

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79420000 Услуги по управление
79632000 Услуги, свързани с обучение на персонала
80521000 Услуги, свързани с програми за обучение
80532000 Услуги, свързани с обучение по управление
80570000 Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU00 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Програма „Основни лидерски умения и управление“: услугите, предоставени по тази програма по обучение, са насочени към развиване на компетенции по отношение на управлението на други лица и преминаването им от ролята на специалист до ролята на ръководител на екип.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Многостранното рамково споразумение с одобрените доставчици на услуги ще бъде сключено за период от три години, считано от датата, на която то влиза в сила. Срокът на рамковото споразумение може да бъде подновен с мълчаливо съгласие за една допълнителна година, общо за не повече от 4 години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обучение по разширени лидерски умения и управление

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79420000 Услуги по управление
79632000 Услуги, свързани с обучение на персонала
80521000 Услуги, свързани с програми за обучение
80532000 Услуги, свързани с обучение по управление
80570000 Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU00 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обучение по разширени лидерски умения и управление: услугите, предоставени по тази обособена позиция, обхващат обучение, помагащо на ръководителите да се превърнат в лидери.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Многостранното рамково споразумение с одобрените доставчици на услуги ще бъде сключено за период от три години, считано от датата, на която то влиза в сила. Срокът на рамковото споразумение може да бъде подновен с мълчаливо съгласие за една допълнителна година, общо за не повече от 4 години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обучение по лидерски умения за старши ръководители

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79420000 Услуги по управление
79632000 Услуги, свързани с обучение на персонала
80521000 Услуги, свързани с програми за обучение
80532000 Услуги, свързани с обучение по управление
80570000 Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU00 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обучение на старши ръководители: услугите, предоставени по тази обособена позиция, обхващат обучение, насочено към развиване на компетенции по водещи системи и сложност, стратегия и визия, както и преход към лидерството.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Многостранното рамково споразумение с одобрените доставчици на услуги ще бъде сключено за период от три години, считано от датата, на която то влиза в сила. Срокът на рамковото споразумение може да бъде подновен с мълчаливо съгласие за една допълнителна година, общо за не повече от 4 години.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/01/2022
Местно време: 15:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/01/2022
Местно време: 15:00
Място:

Офертите ще бъдат отворени чрез непублична процедура. При писмено заявление до ЕИБ (вж. раздел I.1)), на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите ще бъдат отворени чрез непублична процедура. При писмено заявление до ЕИБ (вж. раздел I.1)), на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В случай на липса или прекъсвания при функционирането на електронните средства за комуникация, предоставени в раздел I.3), през последните 5 календарни дни преди крайния срок за получаване, посочен в раздел IV.2.2), Европейската инвестиционна банка си запазва правото:

i) да удължи този срок;

ii) да отложи датата и часа на отваряне на офертите, посочени в раздел IV.2.7), съобразно това и да публикува тези промени на интернет адреса, посочен в раздел I.3), без предварително публикуване на поправка към това обявление.

Икономическите оператори, заинтересовани от тази обществена поръчка, са поканени да се абонират за поканата за участие в търг на адреса в раздел I.3), за да бъдат уведомени, когато се публикува нова информация или документи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Оферентите могат на първа инстанция да представят всички опасения относно процедурата за обществена поръчка на Банката, като използват данните за връзка съгласно раздел I.1) от настоящото обявление за поръчка. Ако оферентите или други заинтересовани страни считат, че ЕИБ е извършила някаква проява на лошо управление (напр. не е действала в съответствие с установените практики, стандарти и процедури, или не е спазила принципите на доброто управление), те могат да подадат жалба до механизма за жалби на групата на ЕИБ (вж. https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) в срок от 1 година от датата, на която предполагаемото действие, решение или бездействие от страна на Комисията би могло да бъде известно на жалбоподателя. Ако са недоволни от резултата, оферентите могат да поискат от европейския омбудсман https://www.ombudsman.europa.eu) преразглеждане на отговора от Групата на ЕИБ на жалбата. В рамките на два месеца от уведомяването относно резултата от процедурата (решението за възлагане), оферентите могат да стартират действие за неговата отмяна и/или за обезщетение. Всяко искане, което може да направят оферентите, както и всеки отговор от Банката или всяка жалба за лошо управление няма да представляват нито причина, нито ще окажат влияние за отмяна на крайния срок за стартиране на действие за отмяна или за откриване на нов срок за стартиране на действие за отмяна. Органът, отговарящ за изслушването на процедурите за отмяна, е посочен в раздел VI.4.1) на настоящото обявление за поръчка.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/11/2021