Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 607498-2021

Submission deadline has been amended by:  658610-2021
29/11/2021    S231

Luxemburg-Luxemburg: Opleiding inzake leiderschap en management

2021/S 231-607498

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
Contactpersoon: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefoon: +352 4379-1
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org
Adres van het kopersprofiel: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9644
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9644
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opleiding inzake leiderschap en management

Referentienummer: CFT-1643
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000 Opleidingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is het ondertekenen van meervoudige raamovereenkomsten (volgens het cascadesysteem) voor het verzorgen van leerervaringen op het gebied van leiderschap en management voor personeelsleden van de EIB. Deze ervaringen moeten worden gebaseerd op een nieuw leiderschapsmodel dat onlangs door de hoogste leiding van de EIB is goedgekeurd. Zij zullen de huidige programma's dus vervangen. De gevraagde diensten zijn als volgt in drie percelen verdeeld:

— perceel 1: basisopleiding inzake leiderschap en management,

— perceel 2: gevorderde opleiding inzake leiderschap en management,

— perceel 3: opleiding inzake leiderschap voor kaderleden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Basisopleiding inzake leiderschap en management

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79420000 Diensten op het gebied van management
79632000 Personeelsopleidingsdiensten
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
80532000 Diensten inzake managementopleiding
80570000 Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Programma "Grondslagen voor leiderschap en management": de in het kader van dit perceel verleende diensten hebben betrekking op opleiding met het oog op de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van het managen van andere mensen en de overgang van een functie als specialist naar een functie als teamleader.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De meervoudige raamovereenkomst met de geselecteerde dienstverleners wordt gesloten voor een periode van drie jaar vanaf de datum van inwerkingtreding ervan. De looptijd van de raamovereenkomst kan stilzwijgend met één jaar worden verlengd, tot een maximum van in totaal vier jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gevorderde opleiding inzake leiderschap en management

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79420000 Diensten op het gebied van management
79632000 Personeelsopleidingsdiensten
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
80532000 Diensten inzake managementopleiding
80570000 Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gevorderde opleiding inzake leiderschap en management: de in het kader van dit perceel verleende diensten moeten managers helpen om leiders te worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De meervoudige raamovereenkomst met de geselecteerde dienstverleners wordt gesloten voor een periode van drie jaar vanaf de datum van inwerkingtreding ervan. De looptijd van de raamovereenkomst kan stilzwijgend met één jaar worden verlengd, tot een maximum van in totaal vier jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opleiding inzake leiderschap voor kaderleden

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79420000 Diensten op het gebied van management
79632000 Personeelsopleidingsdiensten
80521000 Diensten voor opleidingsprogramma
80532000 Diensten inzake managementopleiding
80570000 Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opleiding inzake leiderschap voor kaderleden: de in het kader van dit perceel verleende diensten hebben betrekking op de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van leidingssystemen en complexiteit, strategie en visie, evenals leiderschapstransitie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De meervoudige raamovereenkomst met de geselecteerde dienstverleners wordt gesloten voor een periode van drie jaar vanaf de datum van inwerkingtreding ervan. De looptijd van de raamovereenkomst kan stilzwijgend met één jaar worden verlengd, tot een maximum van in totaal vier jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/01/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/01/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

De inschrijvingen zullen tijdens een niet-openbare zitting worden geopend. Het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen wordt, op schriftelijk verzoek bij de EIB (zie sectie I.1)), verstrekt aan de ondernemers die een inschrijving indienden.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De inschrijvingen zullen tijdens een niet-openbare zitting worden geopend. Het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen wordt, op schriftelijk verzoek bij de EIB (zie sectie I.1)), verstrekt aan de ondernemers die een inschrijving indienden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

In het geval van onbeschikbaarheid of storingen in de werking van de elektronische communicatiemiddelen vermeld in sectie I.3) in de laatste vijf kalenderdagen vóór de uiterste datum voor ontvangst vermeld in sectie IV.2.2), behoudt de Europese Investeringsbank zich het recht voor om:

i) deze termijn te verlengen;

ii) de datum en het tijdstip van de opening van de inschrijvingen vermeld in IV.2.7) dienovereenkomstig uit te stellen en deze wijzigingen bekend te maken op het internetadres vermeld in sectie I.3), zonder voorafgaande bekendmaking van een rectificatie van deze aankondiging.

Ondernemers met belangstelling in deze aanbesteding worden verzocht zich in te schrijven voor deze oproep tot inschrijving op het adres in sectie I.3) om op de hoogte te worden gebracht wanneer nieuwe informatie of documenten worden bekendgemaakt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers kunnen in eerste instantie eventuele bezwaren met betrekking tot de aanbesteding indienen bij de Bank aan de hand van de contactgegevens in sectie I.1) van deze aankondiging van opdracht. Indien inschrijvers of andere belanghebbenden van mening zijn dat de EIB schuldig is aan onbehoorlijk bestuur (bijv. doordat zij niet heeft gehandeld in overeenstemming met de door haar vastgestelde beleidslijnen, normen en procedures, of dat zij de beginselen van behoorlijk bestuur niet in acht heeft genomen), kunnen zij een klacht indienen bij de klachtenregeling van de EIB-groep (zie https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) binnen één jaar na de datum waarop de vermeende actie, het besluit of het nalaten van de Bank redelijkerwijs door de klager bekend kon zijn. Indien de inschrijvers ontevreden zijn met de uitkomst, kunnen zij het antwoord van de EIB-groep op de klacht door de Europese Ombudsman laten beoordelen (zie https://www.ombudsman.europa.eu). Binnen twee maanden na de kennisgeving van het resultaat van de procedure (gunningsbesluit) kunnen inschrijvers een beroep tot nietigverklaring en/of schadevergoeding instellen. Elk verzoek van inschrijvers en elk antwoord van de Bank of elke klacht van onbehoorlijk bestuur heeft noch tot doel, noch tot gevolg dat de termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring wordt opgeschort, noch dat er een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring wordt geopend. De instantie verantwoordelijk voor de behandeling van nietigverklaringsprocedures staat vermeld in sectie VI.4.1) van deze aankondiging van opdracht.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/11/2021