Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 607498-2021

Submission deadline has been amended by:  658610-2021
29/11/2021    S231

Luxemburg-Luxemburg: Învățare în materie de leadership și management

2021/S 231-607498

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 4379-1
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9644
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9644
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Învățare în materie de leadership și management

Număr de referinţă: CFT-1643
II.1.2)Cod CPV principal
80500000 Servicii de formare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei licitații este de a încheia acorduri-cadru multiple (în cascadă) pentru furnizarea de experiențe de învățare în materie de leadership și management membrilor personalului BEI. Aceste experiențe se vor baza pe un nou model de leadership care a fost recent aprobat de conducerea superioară a BEI. Prin urmare, acestea vor înlocui programele existente în prezent. Serviciile solicitate sunt împărțite în trei loturi, după cum urmează:

— lotul 1: învățare fundamentală în materie de leadership și management;

— lotul 2: învățare avansată în materie de leadership și management;

— lotul 3: învățare în materie de leadership de nivel senior.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Învățare fundamentală în materie de leadership și management

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79420000 Servicii conexe managementului
79632000 Servicii de formare a personalului
80521000 Servicii privind programele de formare
80532000 Servicii de formare în management
80570000 Servicii de perfecţionare personală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Programul „Fundațiile în materie de leadership și management”: serviciile prestate în cadrul acestui program de formare vizează dezvoltarea de competențe în materie de management al altor persoane și de trecere de la un rol de specialist la un rol de șef de echipă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Acordul-cadru multiplu cu prestatorii de servicii câștigători va fi încheiat pe o perioadă de trei ani, începând de la data intrării sale în vigoare. Durata acordului-cadru poate fi reînnoită tacit pentru un an suplimentar, până la o durată totală maximă de patru ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Învățare avansată în materie de leadership și management

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79420000 Servicii conexe managementului
79632000 Servicii de formare a personalului
80521000 Servicii privind programele de formare
80532000 Servicii de formare în management
80570000 Servicii de perfecţionare personală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Învățare avansată în materie de leadership și management: serviciile furnizate în cadrul acestui lot acoperă formarea care ajută managerii să devină lideri.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Acordul-cadru multiplu cu prestatorii de servicii câștigători va fi încheiat pe o perioadă de trei ani, începând de la data intrării sale în vigoare. Durata acordului-cadru poate fi reînnoită tacit pentru un an suplimentar, până la o durată totală maximă de patru ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Învățare în materie de leadership de nivel senior

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79420000 Servicii conexe managementului
79632000 Servicii de formare a personalului
80521000 Servicii privind programele de formare
80532000 Servicii de formare în management
80570000 Servicii de perfecţionare personală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Învățare în materie de leadership de nivel senior: serviciile furnizate în cadrul acestui lot acoperă formarea care vizează dezvoltarea de competențe privind sistemele de conducere și complexitatea, strategia și viziunea și tranziția de leadership.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Acordul-cadru multiplu cu prestatorii de servicii câștigători va fi încheiat pe o perioadă de trei ani, începând de la data intrării sale în vigoare. Durata acordului-cadru poate fi reînnoită tacit pentru un an suplimentar, până la o durată totală maximă de patru ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/01/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/01/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

Ofertele vor fi deschise în ședință închisă. La solicitarea scrisă către BEI (a se vedea secțiunea I.1)), procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertele vor fi deschise în ședință închisă. La solicitarea scrisă către BEI (a se vedea secțiunea I.1)), procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul indisponibilității sau perturbării funcționării mijloacelor electronice de comunicare prevăzute în secțiunea I.3) în ultimele cinci zile calendaristice înainte de termenul-limită de primire indicat în secțiunea IV.2.2), Banca Europeană de Investiții își rezervă:

(i) dreptul de a prelungi acest termen;

(ii) amânarea în consecință a datei și orei deschiderii ofertelor specificate în secțiunea IV.2.7) și publicarea acestor modificări la adresa de internet furnizată în secțiunea I.3), fără publicarea prealabilă a unei erate la acest anunț.

Operatorii economici interesați de această procedură de achiziții sunt invitați să se aboneze la licitație la adresa din secțiunea I.3) pentru a obține notificări atunci când sunt publicate informații sau documente noi.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Ofertanții pot, în primă instanță, să trimită la bancă toate motivele de îngrijorare cu privire la achiziții, utilizând datele de contact indicate în secțiunea I.1) din prezentul anunț de participare. În cazul în care ofertanții sau alte părți interesate consideră că BEI a comis un caz de administrare defectuoasă, (de exemplu, nu a acționat în conformitate cu politicile, standardele și procedurile stabilite sau pentru a respecta principiile bunei administrări), aceștia pot depune o plângere la mecanismul de reclamații al Grupului BEI (a se vedea https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) în termen de un an de la data la care presupusa acțiune, decizie sau omisiune a Băncii ar putea fi cunoscută în mod rezonabil de reclamant. Dacă sunt nemulțumiți de rezultat, ofertanții pot solicita o reexaminare a răspunsului Grupului BEI la plângere din partea Ombudsmanului European (a se vedea https://www.ombudsman.europa.eu). În termen de două luni de la notificarea rezultatului procedurii (decizia de atribuire), ofertanții pot introduce o acțiune în anulare și/sau daune-interese. Orice cerere adresată de un ofertant băncii și orice răspuns din partea acesteia sau orice plângere privind administrarea necorespunzătoare nu va avea ca scop sau ca efect suspendarea termenului-limită pentru introducerea unei acțiuni în anulare sau deschiderea unei noi perioade pentru introducerea unei acțiuni în anulare. Organismul competent pentru audierea procedurilor de anulare este indicat la secțiunea VI.4.1) din anunțul de participare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/11/2021