Werken - 607505-2021

29/11/2021    S231

Nederland-Hoofddorp: Installatiewerkzaamheden in de bouw

2021/S 231-607505

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Haarlemmermeer
Nationaal identificatienummer: 381942865
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: Hoofddorp
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2132 TZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Bram Visch
E-mail: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
Telefoon: +31 9001852
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.haarlemmermeer.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Collectief Koude en Warmtesysteem Stadscentrum Hoofddorp (verwachte einddatum: 23-12-2021).

Referentienummer: 2021-358
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Markt Consultatie

De gemeente Haarlemmermeer is van plan om een concessie gaan verstrekken voor een collectief koude- en warmtesysteem (bronnet) in het centrum van Hoofddorp. Het is de bedoeling dat o.a. het nieuwe gemeentehuis op dit systeem wordt aangesloten. Op basis van het verkregen beeld naar aanleiding van de marktconsultatie kan de gemeente Haarlemmermeer voor de organisatie en realisatie van collectief energiesysteem (WKO) keuzes maken, en de aanbesteding voor een exploitant zo goed mogelijk vormgeven.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hoofddorp

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

nog niet bekend

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/01/2025

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/11/2021