Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 607517-2020

16/12/2020    S245

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2020/S 245-607517

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MANEVI Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50918933
Postai cím: Szabadság tér 7. (Bank Center) Citi Torony 10.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Telefon: +36 302191069
Fax: +36 12090180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.manevi.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001270882020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001270882020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt 5.§ (2) szerinti támogatott
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Máramarossziget Korona Szálló tervezés

Hivatkozási szám: EKR001270882020
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

ROMÁNIA, Máramarossziget Szabadságtér 8.szám alatt található, volt Korona szálló műemléki rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési feladatainak ellátása, amely magában foglalja az építési engedélyezési tervek elkészítését, engedélyeztetését és az építési-beruházás megindításához szükséges kivitelezési tervdokumentáció teljes körű elkészítése, valamint a tervezői művezetés.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: RO114 Maramureş
A teljesítés fő helyszíne:

ROMÁNIA, Máramaros megye, Máramarossziget megyei jogú város Szabadság tér 8.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezéssel érintett ingatlan ROMÁNIA, Máramaros megye, Máramarossziget megyei jogú város Szabadság tér 8. alatt található, Máramarossziget telekkönyvben 51821 lapszámon, 886 számon bejegyezve, mely A1 alatti 51821 kataszteri számú 3 050 m2 belterületből és A1.1 alatti 51821-C1 kataszteri számú Tisa vagy Korona néven ismert hotel ingatlanból áll. Az ingatlan történelmi műemlék, illetve a történelmi műemlékek jegyzékébe MM-II-m-A-04718 számon van bejegyezve. Az ingatlan jelenleg használaton kívüli, elhanyagolt állapotban van. Az Ingatlan teljes felújításának eredményeképpen az Ingatlanban ismét egy működő és magas színvonalú 28 szobás (4 lakosztály, 16 superior és 8 standardszoba), 4 csillagos besorolású szálloda alakítandó ki, bárral, sörkerttel, étteremmel, kerthelyiséggel.

A tervezési feladat építési engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése - romániai építésügyi szokványok, szabványok és szabályok figyelembevételével - egy 4 csillagos szálloda teljes körű felújítása és átalakítása tekintetében műszaki leírásban részletezett tartalommal.

A tervdokumentációt a román jogszabályi előírásoknak megfelelően kell elkészíteni, olyan módon, hogy azok alkalmasak legyenek a román építési tevékenység megvalósításához szükséges valamennyi engedély beszerzésére. Abban az esetben, ha nincs irányadó román jogszabályi vagy szabvány előírás, a magyar jogszabályi vagy szabvány előírás az irányadó.

Az ajánlattevő feladatát képezi az ingatlan kivitelezési munkái árazott és árazatlan költségvetése elkészítése román és magyar nyelven, valamint a kiviteli műszaki leírások készítés magyar és román nyelven.

Az ingatlan a román jogszabályok szerint műemlék, és a tervek elkészítésekor Ajánlattevő ennek megfelelően köteles eljárni. Ajánlattevőnek feladata szakvélemény készítése is, az épület jellegére tekintettel melyre tekintettel AK felhívja ATk figyelmét, hogy erre kizárólag román műemlékvédelmi szakmérnök jogosult. Az ajánlattevő feladata a tervezői művezetés biztosítása is a szerződéstervezet szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3. pont M2 a) szerinti szakember műemlék tervezési projektben műemlékvédelmi szakmérnökként szerzett szakmai többlettapasztalata (maximum 10 projekt) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2.A III.1.3. pont M2 b) szerinti szakember szálláshely, középület vagy oktatási épület tervezési projektben építészmérnökként szerzett szakmai többlettapasztalata (maximum 5 projekt) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pont Ár értékelési szempont alszempontjai:

3. Nettó Ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50

3.1. A tervezési díj (nettó HUF)/Súlyszám: 40

3.2. Tervezői művezetés díja (nettó HUF/óra)/Súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a gazdasági szereplők közötti megállapodás szerinti konzorciumvezetőnek szükséges benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az ajánlattevők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát.

A 62.§(1) bek. k) pont kb): Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

A Kbt.69.§ (4) – (7) bek.-re figyelemmel ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód MAGYARORSZÁGi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem MAGYARORSZÁGi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 8-10.§, valamint 12-16. §-aiban foglaltak.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell folyamatban lévő változás bejegyzéssel kapcsolatban, amennyiben nincs folyamatban változás bejegyzés, úgy a nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság: a megkövetelt igazolási mód: a Kb t.65.§. (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015.(X.30.) KR 8.§. (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014 /24/EU európai parlament és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69.§. szerinti felhívására. A 322/2015. (X.30.) KR rendelet alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésre foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötéséig szerepelnie kell a teljesítés helye szerinti hatóság (által vezetett nyilvántartásban (Román Kulturális Minisztérium), illetve a régészeti és műemléki szakértők nyilvántartásában (Miniszterelnökség).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Nem kerül alkalmazásra.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő által az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónapban befejezett és a jelen felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél és elérhetősége (legalább kapcsolattartó megnevezése, telefon, e-mail, a szolgáltatás tárgya, mennyisége továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amely esetében a megrendelés teljesítés befejezése a jelen felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban megtörtént, a teljesítés megkezdése pedig a jelen felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban megtörtént.

321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek a 24. § (1) bekezdése valamint 21/A§ -a is irányadóak.

M/2. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a szakági tervezőknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, szakember által aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint bizonyítvány másolat benyújtásával. Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő feladatkörben végzett feladatvégzésen alapuló gyakorlatot érti. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Minden megkezdett hónap egy egésznek tekinthető. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az AT kötelezettsége és felelőssége.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát („alfa” pont). Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Középületnek tekintendő a nem lakóház céljára szolgáló épület, mely valamely szervezet, intézmény, hatóság hivatal vagy olyan szolgáltató befogadására szolgál, melynek szolgáltatását bárki - ingyen vagy fizetés ellenében - igénybe veheti vagy látogathatja. Oktatási épületnek tekintendő minden olyan épület, amelyben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben meghatározottak szerinti köznevelési intézmény a köznevelési feladatellátása céljából működik.

Az értékelési szempontok keretében megkövetelt szakmai többlet tapasztalatnál AK csak a kamarai bejegyzéshez szükséges tapasztalaton felüli tapasztalatot veszi figyelembe, abból az új építés vagy meglévő épület felújítása teljeskörű tervezésére vagy engedélyes vagy kiviteli tervek teljeskörű elkészítésére irányulót, azon belül is az adott részszempontban megjelölt tárgy szerinti többlettapasztalatot.

Az M2.b) szerinti szakember többlettapasztalata tekintetében a szálláshely, középület vagy oktatási épület tervezés alatt az engedélyes és/vagy kivitel terv készítést veszi figyelembe, mely ilyen új épületre vonatkozott, vagy ilyen épület egészének vagy részének felújítására/rekonstrukciójára/átalakítására vonatkozott.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem teljesített az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan, az alábbi feladatokat felölelő, legalább 1 db referenciamunkát, melynek tárgya legalább bruttó 1700 m2 alapterületű, legalább 15 helyiséget tartalmazó szálloda/középület vagy oktatási épület teljes kivitelezésére és/vagy felújítási és/vagy rekonstrukciós és /vagy átalakítási munkáira engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése volt. ahol a tervezési feladat legalább az alábbi alapszakágra (építészet, épületgépészet, statika, épületvillamosság) vonatkozott. Mivel a feladat egy egységet alkot, nem igazolható több részletben több referenciával;

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem von be, és nem rendelkezik

a) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki Románia hatályos építésügyi szabályai alapján felsőfokú műemlékvédelmi szakmérnök végzettséggel, a Román Művelődésügyi Minisztérium által kiállított „S” jogosultságot biztosító szakmérnöki tanúsítvánnyal („restaurare architectura”) és a román kamarai tagsággal (Ordinual Architectilor din Romania) vagy a tagság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

b) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet 1.sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti Építészeti tervezési terület „É” jogosultág megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

A szakemberek között átfedés megengedett. Az M/2. pontban megjelölt szakembereknek a szerződés teljesítésében részt kell venniük.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK 20 % előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. A tervezési díjat az ajánlatkérő 5 részletben fizeti meg a részletjesítéseket követően az alábbiak szerint: szakvélemény leszállítása: 40 %, engedélyezési tervek leszállítása (ideértve valamennyi jóváhagyást, záradékot és szakvéleményt, ami a városképi igazolás szerint szükséges): 15 %, építési engedély kiadása: 15 %, Kiviteli Tervek leszállítása: 25 %, Közbeszerzési műszaki dokumentáció: 5 % Az előleg az első résszámlában kerül elszámolásra.

Ajánlattevő az egyes teljesítési szakaszokban elvégzett tervezési feladatairól kiállított számláját Ajánlatkérő által az adott teljesítési szakasz vonatkozásában, az ajánlattevői teljesítést követően kiadott teljesítés igazolás alapján nyújthatja be. Ajánlatkérő a Ajánlattevő által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla összegét a számla kézhezvételét követő harminc (30) naptári napon belül köteles banki átutalással megfizetni a Ajánlattevőnek a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés szerint. A Kbt. 27/A.§. alapján a Ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett teljesítési szakasz nettó szerződéses értékének 0,5 %-a, maximális mértéke a teljes nettó tervezési díj 5 %-a.

A hibás teljesítési kötbér napi mértéke a hibás teljesítéssel érintett teljesítési szakasz nettó szerződéses értékének a 0,5 %-a, maximális mértéke a teljes nettó tervezési díj 5 %-a. Meghiúsulási kötbér mértéke: a teljes illetve az adott meghiúsult teljesítési szakaszra eső nettó tervezési díj 5 %-a.

A jótállási biztosíték mértéke a tervezési díj 2 %-a. A teljesítési biztosíték mértéke a tervezési díj 2 %-a. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/01/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/01/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, mert a tervezési feladat egymással összefüggő és egymásra épülő részfeladatokból áll. Az egyes tervfázisok és feladatok szorosan egymásra épülnek. Egy ajánlattevő által végzett és koordinált megvalósítástól várható az Ajánlatkérő számára a legoptimálisabb és leginkább költséghatékony megoldás. A fentiekre tekintettel a tárgyi feladat egységes kezelése szükséges, annak részekre bontása nem lehetséges.

1. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6.§-ának (1) bek.].

2. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)–(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

3. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

4. Ajánlatban az EKR r. 11.§-ának (1) bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.

5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt.66.§(2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.

6. AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6) bek. szerinti nyilatkozatot. A nemleges nyilatkozat is csatolandó.

7. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§ (7) bek-nek megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. Amennyiben az ajánlattevő bejegyzése szerinti országban nem kötelező aláírási címpéldány, úgy erre vonatkozó nyilatkozat. Egyéni vállalkozó, term. Személy esetén teljes bizonyító erejű magánokiratcsatolása szükséges az aláírásképről.

9. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)–(4) bekezdése.EKR nyilatkozat erre vonatkozóan kizárólag akkor töltendő ki, ha az ajánlat tartalmaz üzleti titkot.

10. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

11. A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

12. Az időpontok MAGYARORSZÁGi helyi idő szerintiek.

13. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem írja elő a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

14. A jelen felhívás IV.2.6. pontjában az ajánlati kötöttség vonatkozásában megadott 1 hónap időtartalom a Kbt.81.§ (11) bekezdése alapján 30 napnak értelmezendő.

15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e.) pontját és alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdését.

16. Értékelési ponttartomány: 0-100. Értékelés módszere: Többletszakmai tapasztalat (1. és 2. minőségi szempont) esetében Miniszterelnökség útmutatója szerint arányosítás, Ár szempont esetében fordított arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint. A Többlettapasztalat esetén irányadó: Nincs olyan köv., amely alapján meghat. mértékű többlettapasztalattal rendelkeznie kell az adott szakembernek. A felolvasólapon tehát nem kötelező többlettapasztalat feltüntetése. Ebben az esetben „0” mértékű megajánlást kell tenni az adott tényező vonatkozásában. Többlettapasztalat esetén Kbt. 77. § (1) bek. alapján megjelölésre került az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

17. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai:

Név: dr. Szilágyi Orsolya Judit, Lajstromszám: 01227

18. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak.

19. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.

20. A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell 20 000 000 forint/káresemény és 40 000 000 forint/év fedezeti összegű szakmai felelősségbiztosítással, mely kiterjed a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokra. A szakmai felelősségbiztosítást a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartani.

21. Az AK alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelési szempont szerinti értékelése alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.

22. Szakmai ajánlatként csatolandó a minőségi értékelési szempont alá eső, III.1.3) pont M2 a) és b) szerinti szakember(ek) többlettapasztalatát bemutató önéletrajz, amennyiben a teljes többlettapasztalatot bemutató szakmai önéletrajz, azaz a szakember ismertetése – szakmai ajánlat – teljes egészében hiányzik vagy a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor – feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező – azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján.

23. Feltételes közbeszerzés a Kbt. 53.§ (5) bek.135.§ (12) bek szerint. Ajánlatkérő a támogatási szerződés megkötésének elmaradását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ehhez igazodik a szerződés tervezetben található ún. felfüggesztő feltétel (Ptk. 6:116.§).

24. Az eljárás nyelve magyar; minden, ajánlattal összefüggő kommunikációnak magyar nyelven kell történnie. Valamennyi dokumentum esetében csak a magyar nyelvű, vagy hiteles magyar fordítású, vagy a Kbt. 47.§ (2) bek. szerinti dokumentum fogadható el, amely tekintetében ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat a Kbt. hatodik fejezete szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/12/2020