Tjenesteydelser - 607542-2020

16/12/2020    S245

Danmark-Greve: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 245-607542

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
By: Greve
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Madsen
E-mail: kam@greve.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.greve.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1675-Nye_daginstitutioner_i_Greve_kommune
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om bygherrerådgivning vedrørende daginstitutionskapicitet i Greve kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I Greve Kommune er der befolkningstilvækst især fra unge børnefamilier, hvilket giver udfordringer med kapaciteten på kommunens dagtilbud. I den forbindelse arbejdes der med at skabe flere moderne kvadratmeter til kommunens børn og understøtte det pædagogiske arbejde og et godt børneliv.

Aktuelt har byrådet afsat midler til en børneinstitution i Hundige Øst (HuØ) med 120 pladser ca. 1 200 m2 bygning i 2 plan, og en anden kapacitetsforøgelse på 150 pladser i Greve (DaX). Det skal afklares, om sidstnævnte institution skal indeholde ekstra kapacitet, så 2 endnu ikke-udpegede, eksisterende institutioner med vedligeholdelsesefterslæb kan nedlægges. Kommunen har forventninger til det fremadrettet kapacitetsbehov og der vil derfor kunne kommer yderligere daginstitutionsopgaver og andre bygherrerådgivningsmæssige opgaver på rammeaftalen ifbm. (vurderingen af) yderligere kapacitetsbehov på daginstitutionsområdet i kommunen i rammeaftalens løbetid.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71210000 Arkitektrådgivning
71220000 Arkitektprojektering
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Greve Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aktuelt har byrådet afsat midler til en børneinstitution i Hundige Øst (HuØ) med 120 pladser ca. 1 200 m2 bygning i 2 plan, og en anden kapacitetsforøgelse på 150 pladser i Greve (DaX). Det skal afklares, om sidstnævnte institution skal indeholde ekstra kapacitet, så 2 endnu ikke-udpegede, eksisterende institutioner med vedligeholdelsesefterslæb kan nedlægges. Afhængig af hvor stor en grund der kan findes, skal der muligvis etableres yderligere én institution, hvis ikke denne kapacitetsforøgelse kan ske sammen med DaX. Institutionen HuØ) forventes færdig bygget i primo 2024, og kapacitetsforøgelsen i Greve (DaX) forventes at stå færdig tidligst primo 2025 og senest primo 2026. Muligvis etableres yderligere én institution, hvis ikke denne kapacitetsforøgelse sker sammen med DaX. Institutionen HuØ forventes færdigbygget i primo 2024, og kapacitetsforøgelsen i Greve (DaX) forventes at stå færdig tidligst primo 2025 og senest primo 2026. Center for Teknik og Miljø (CTM)/Stab og Ejendomsstyring et forventet behov for hjælp fra en bygherrerådgiver til blandt andet at foretage brugerinddragelse og etablering af et fælles byggeprogram, udarbejdelse af udbudsmateriale, bistand med udbudsstrategi, placeringsanalyse og gennemførelse af udbud på de forskellige institutioner, og generel opfølgning på de kontrakter der indgås med rådgivere og entreprenører vedrørende daginstitutionsområdet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: CV / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt mere end 5 ansøger om prækvalifikation vil udvælgelse blandt flere egnede ansøgere ske på baggrund af ordregivers helhedsvurdering af ansøgernes faglige og tekniske formåen (relevante referencer).

De 5 ansøgere, der gennem de fremsendte referencer har dokumenteret de mest relevante referencer indenfor udførelsen af tilsvarende projekter, vil således blive prækvalificeret. Vurderingen vil ske på baggrund af oplysninger angivet i eESPD.

Ved ansøgers "relevante referencer" forstås af ordregiver referencer, der er sammenlignelige med udbudte opgave i art og hovedydelser (bygherrerådgivning til offentlige bygherre og udarbejdelsen af byggeprogram og udbudsmateriale til totalentreprise for institutionsbyggeri, skoler, daginstitutioner efter udbudslovens regler o.lig).

Ved vurdering lægger ordregiver derudover positiv vægt på at ansøgeren kan dokumentere:

- at ansøger har erfaringer med udarbejdelse af byggeprogrammer til brug for udbud i totalentrepriser, og

- at ansøger kan dokumentere erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder udbudsvilkår og gennemførelse af udbudsprocesser efter tilbudsloven.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger skal ved udfyldelsen af eESPD-dokumentets del II tilkendegive:

i) at ansøgere ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136 og følgende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven: § 137 stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 og nr. 6.

II) at ansøger opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til udbudslovens § 140.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der henvises til udbudslovens § 135, stk. 3, ESPD'ens del B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgers referencer, skal være udført (afsluttet) indenfor de seneste 3 år. Ved "afsluttet" forstås af ordregiver, at ansøger har færdiggjort dispositionsforslagsfasen. Hver referencerne må hver for sig maksimalt fylde 2 A4-sider inkl. fotomateriale. Udvælgelseskriterier vedrørende ansøgeren bør indeholde:

- Typen af byggeri, f.eks. institution, skole, privat, offentligt m.v.

- Beskrivelse af ansøgers ydelse og ansvar

- Beskrivelse af entrepriseform, total-, hoved-, fag,- eller storentreprise

- Beskrivelse af eventuelle erfaringer med ududsstrategi og udbudsproces

- Dato for aflevering

- Entreprisesum ekskl. moms

- Kundens/bygherrens navn.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1 referencer hvor ansøger har udarbejdet udbudsmateriale (herunder udbudsvilkår) samt gennemført og håndteret en udbudsproces for en offentlig bygherre og/eller et offentligretligt organ efter udbudslovens regler.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABR Forenklet, ikke eksklusiv rammeaftale

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/01/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/01/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Vedrørende pkt. II.1.6) gøres der opmærksom på, at kontrakten ikke opdeles i delkontrakter, idet ordregiver vurderer, at dette er uhensigtsmæssigt af hensyn til opgavernes karakter, løsning og økonomi. eESPD til udfyldelse er tilgængelig online sammen med det øvrige udbudsmateriale. eESPD-dokumentet udfyldes online, som en del af den samlede prækvalifikationsansøgning. Det er ikke et krav, at ansøgeren underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium eller sammenslutning, eller hvis ansøger baserer sig på andre enheder skal samtlige deltagere i konsotiet/sammenslutningen eller

enheder ansøger baserer sig på samt ansøgeren selv, aflevere udfyldt eESPD-dokument. Ansøgere, der er i tvivl om krav til eESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til ordregiver herom.

Vejledningerne er til rådighed på: www.bedreudbud.dk

EESPD-dokumentets pkt. III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes. Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal stilles via udbudsportalen Byggeprojekt.dk Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form i et rettelsesblad på Byggeprojekt.dk Eventuelle spørgsmål

I prækvalifikationsfasen skal være uploadet senest den 6. januar 2021 kl. 16.00.

Henvendelser, som modtages efter den 6. januar 2021 16:00 kan ikke garanteres besvaret i prækvalifikationsfasen.

Ordregiver skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i eESPD-dokumentet er korrekte. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgiver til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2020