We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Usługi - 607694-2019

20/12/2019    S246    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Bartoszyce: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2019/S 246-607694

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o.o. „Cowik” w Bartoszycach
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 743-000-47-48
Adres pocztowy: ul. Limanowskiego 1
Miejscowość: Bartoszyce
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 11-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Wiśniewski
E-mail: cowik@pro.onet.pl
Tel.: +48 897622032

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.bip.cowik-bartoszyce.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: dostawa wody oraz ciepła

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Wodociągowo-Ciepłowniczą Sp. z o.o. „Cowik” w Bartoszycach w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmiń...

Numer referencyjny: 2019/S 166-407543
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest instalacja i uruchomienie usług pt.: Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Wodociągowo-Ciepłowniczą Sp. z o.o. „Cowik” w Bartoszycach w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

2. Szczegółowy opis i zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 248 208.13 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48624000
38800000
38421100
32260000
51200000
72265000
72267200
72263000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o.o. „Cowik” w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 1, 11-200-Bartoszyce, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest instalacja i uruchomienie usług pt.: Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Wodociągowo-Ciepłowniczą Sp. z o.o. „Cowik” w Bartoszycach w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

2. Szczegółowy opis i zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ.

3. Opis przedmiotu zamówienia może wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie; Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z uzyskanymi decyzjami, zapewnią uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone oraz będą nie gorsze pod względem:

3.1. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);

3.2. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne);

3.3. parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

4. Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp zastosowanie materiałów lub produktów równoważnych jakościowo i funkcjonalnie (o parametrach równoważnych lub wyższych). W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych przez wykonawcę jest on zobowiązany jednoznacznie wykazać, że oferowane przez niego równoważne materiały lub produkty spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Wodociągowo-Ciepłowniczą Sp. z o.o. Cowik w Bartoszycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 166-407543
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez Wodociągowo-Ciepłowniczą Sp. z o.o. „Cowik” w Bartoszycach w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa w-m...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NetLand Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000304081
Adres pocztowy: ul. Władysława Trylińskiego 16
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 10-683
Państwo: Polska
Tel.: +48 896120730
Faks: +48 896120731

Adres internetowy: https://www.netland.com.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 248 208.13 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:

3.1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; lub

3.2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; lub

5.2. 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt 1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego (bip.cowik-bartoszyce.pl).

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.p

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2019