Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 607761-2021

29/11/2021    S231

Nederland-Tilburg: Installeren van verkeerslichten

2021/S 231-607761

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 202-526535)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Tilburg
Nationaal identificatienummer: 32696202
Postadres: Stadhuisplein 130
Plaats: Tilburg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5038 TC
Land: Nederland
Contactpersoon: Jos Besselink
E-mail: aanbestedingen@tilburg.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tilburg.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.tilburg.nl/aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren en onderhouden Verkeersregelautomaten

Referentienummer: 2020 /466 /JB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45316212 Installeren van verkeerslichten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Leveren en onderhouden Verkeersregelautomaten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/11/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 202-526535

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 29/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 13/12/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 29-11-2021

Plaatselijke tijd: 10:00

Te lezen:

Datum: 13-12-2021

Plaatselijke tijd: 10:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: