Werken - 607761-2021

29/11/2021    S231

Nederland-Tilburg: Installeren van verkeerslichten

2021/S 231-607761

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 202-526535)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Tilburg
Nationaal identificatienummer: 32696202
Postadres: Stadhuisplein 130
Plaats: Tilburg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5038 TC
Land: Nederland
Contactpersoon: Jos Besselink
E-mail: aanbestedingen@tilburg.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tilburg.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.tilburg.nl/aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren en onderhouden Verkeersregelautomaten

Referentienummer: 2020 /466 /JB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45316212 Installeren van verkeerslichten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Leveren en onderhouden Verkeersregelautomaten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/11/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 202-526535

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 29/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 13/12/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 29-11-2021

Plaatselijke tijd: 10:00

Te lezen:

Datum: 13-12-2021

Plaatselijke tijd: 10:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: