Supplies - 607943-2021

29/11/2021    S231

România-Timișoara: Antiseptice şi dezinfectante

2021/S 231-607943

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Număr naţional de înregistrare: 4483447
Adresă: Strada: Hector, nr.2A
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300041
Țară: România
Persoană de contact: LEUCA MONICA
E-mail: achizitiismtm@gmail.com
Fax: +40 256221224
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100132306
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: UNITATE SANITARA
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

PRODUSE BIOCIDE GRUPA PRINCIPALA I,TIP PRODUS 2/ PRODUSE BIOCIDE INCADRATE CA DISPOZITIVE MEDICALE, DETERGENTI CU EFECT TENSIOACTIV

Număr de referinţă: 4483447_2020_PAAPD1138671
II.1.2)Cod CPV principal
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se vor achizitiona PRODUSE BIOCIDe, conform descrierilor din caietului de sarcini si ANEXA LA FISA DE DATE

Valoare estimata minima a AC este de 285.000,00 lei fara TVA

Valoarea estimata maxima a AC este de 6.840.000,00 lei fara TVA

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este 855.000,00 lei fara TVA.

In tabelul atasat’’ANEXA LA FISA DE DATE’’- valoarea estimata a ctr subs 3 luni reprezinta estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 6 840 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 5
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PRODUS BIOCID/ PRODUS BIOCID INCADRAT CA DISPOZITIV MEDICAL PENTRU DEZINFECTIA DE NIVEL INTERMEDIAR A INSTRUMENTARULUI, DISPOZITIVELOR, ECHIPAMENTELOR MEDICALE

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA LA MAGAZIA UNITATII-Blvd 16 Decembrie 1989, nr 22-24 .

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CF ANEXA LA FISA DE DATE

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 995 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PRODUS BIOCID/ PRODUS BIOCID INCADRAT CA DISPOZITIV MEDICAL PENTRU DEZINFECTIA DE NIVEL INALT A INSTRUMENTARULUI, DISPOZITIVELOR, ECHIPAMENTELOR MEDICALE

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA LA MAGAZIA UNITATII-Blvd 16 Decembrie 1989, nr 22-24 .

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CF ANEXA LA FISA DE DATE

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 180 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PRODUS BIOCID PENTRU DEZINFECTIA RAPIDA, DE NIVEL INALT A SUPRAFETELOR CU NIVEL DE RISC MARE

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA LA MAGAZIA UNITATII-Blvd 16 Decembrie 1989, nr 22-24 .

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cf.ANEXA LA FISA DE DATE

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 152 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PRODUS BIOCID PENTRU DEZINFECTIA DE NIVEL INALT A SUPRAFETELOR CU NIVEL DE RISC MARE

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA LA MAGAZIA UNITATII-Blvd 16 Decembrie 1989, nr 22-24 .

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CF.ANEXA LA FISA DE DATE

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 320 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PRODUS BIOCID PENTRU DEZINFECTIA DE NIVEL INTERMEDIAR A SUPRAFETELOR CU NIVEL DE RISC MEDIU

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA LA MAGAZIA UNITATII-Blvd 16 Decembrie 1989, nr 22-24 .

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CF ANEXA LA FISA DE DATE

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 192 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1

Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire

Se va completa DUAE de catre op.ec.participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmand a fi prezentate,la solicitarea aut.contractante, de catre toti ofertantii care au depus oferte admisibile cf.art.196 alin (2) din Legea 98/2016.

Aceste documente pot fi:

-Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plate impozitelor ,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local,buget de stat,etc.),la momentul depunerii,doar pentru sediul principal;

-cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

-dupa caz,documente prin care se demonstreaza faptul ca op.ec poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin (2 ),art.167alin.(2),art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

-alte documente edificatoare,dupa caz.

Cerinta nr. 2

Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59 si 60 din Legea 98/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintei:

Se va completa DUAE de catre op.ec.participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate odata cu DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante precum si cele care au legatura cu prezenta procedura sunt :

Manager: Dr Malita Daniel

Dir Fin Contabil: Ec. Sanda Damian

Sef Serv.Fin. : Ec.Roxana Boldis

Dir.Ingrij.Med. : As.Ramona Gidea

Sef Serv Achizitii: Ec.Beatrice Jian

Consilier Juridic : CJ Adeline Fodor

Serv. Achizitii: Ec.Monica Leuca

Sef Serv. Contabilitate : Ec.Mihaela Sandor

SPIAAM : Dr.Onet Delia

Cerinta nr. 1

Op.ec.participanti la procedura ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta,sa reiasa ca op.ec.este legal constituit,ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire a cerintei:

Se va completa DUAE de catre op.ec.participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor .Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,respectiv Certificatul Constatator emis de ONRC,sau in cazul ofertantilor straini,documente echivalente emise in tara de rezidenta,urmeaza sa fie prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii care au depus oferte admisibile ,cf.art.196 alin (2) din Legea 98/2016.

Pentru persoanele juridice/fizice straine,documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere in limba romana.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani(2018;2019;2020) trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea estimată maxima a contractului subsecvent (fără TVA) x 2.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani(2018;2019;2020) trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata fara TVA a celui mare mare ctr.subs. pt. fiecare lot in parte inmultita cu 2,respectiv:lot 1=288.000,00;lot 2=330.000,00;lot 3=48.000,00;lot 4=295.200,00 , lot 5=748.800,00 lei fara TVA. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii 3 ani(2018;2019;2020) corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de catre toti ofertantii care au depus oferte admisibile cf.art.196 alin (2) din Legea 98/2016.Acestea pot fi: Bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Se solicita tuturor ofertantilor,ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere.Documentele care probeaza cele asumate prin acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea aut ctr. Documentele justificative pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/copie certificată pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de către reprezentantul legal/împuternicit al al operatorului economic prin înscrierea pe fiecare pagină a menţiunii "conform cu originalul", însoţită de semnătura persoanei respective. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însoţite de traduceri autorizate în limba română.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul a livrat în ultimii 3 ani (2018;2019;2020) produse similare. Prin produse similare se înţelege: dezinfectanţi şi/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (soluţii, geluri, spume, tablete) .

Loturile: 1,2,3,4,5Gestionarea lantului de aprovizionarePrezentarea documentelor care atestă măsurile implementate de operatorul economic prin care se garantează trasabilitatea produselor, pe lanţul de aprovizionare.

Loturile: 1,2,3,4,5Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiSistemul de Management al calitatii:Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii (pentru cazurile specifice prevăzute de lege)

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul a livrat in ultimii 3 ani, produse in valoare de cel putin:Pt.lot 1=144000.00;lot 2=165000.00;lot 3=24000.00;lot 4=147600.00,lot 5=374400 lei fara TVA. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante . Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantii care au depus oferte admisibile cf.art.196 alin (2) din Legea 98/2016.-procesul-verbal de recepţie şi/sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea livrată/valoarea corespunzătoare a produselor livrate în perioada de referinţă (ultimii 3 ani).

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu modul în care garantează trasabilitatea produselor, urmând să probeze îndeplinirea cerinţei cu documente justificative ce vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantii (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) care au depus oferte admisibile cf.art.196 alin (2) din Legea 98/2016. Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control şi criteriile de monitorizare a produselor şi proceselor pe lanţul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le consideră relevante în îndeplinirea cerinţei.

Se completeaza DUAE .Aceste documente pot fi :un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine ,conform seriei de standarde ISO 9001 un sistem de management al calitatii pt.activitatile aferente obiectului contractului,valabil la momentul prezentarii,sau orice alte probe prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Documentul se depune in copie lizibila cu mentiunea’’conform cu originalul’’,certificata cu numele in clar si semnatura reprezentatntului legal sau imputernicit al ofertantului si stampila.In cazul unei asocieri,acesta conditie trebuie indeplinita individual de fiecare asociat pentru partea din contract(activitatea) pe care acesta o indeplineste Ofertantii straini vor prezenta documentul in traducere in limba romana. Op.ec. vor fi obligati sa le prezinte la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantii care au depus oferte admisibile cf.art.196 alin (2) din Legea 98/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 20
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/01/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 06/01/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/01/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Documentaţia va fi descărcată de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Toate răspunsurile la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractantă/decizii CNSC/contestaţii/note de informare/măsuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentaţii/clarificări/decizii, precum şi prin publicare de erate.

Acordul cadru va fi încheiat cu toţi operatorii economici care au depus oferte admisibile.

Cantitatile sunt estimative; la incheierea contractului ele vor fi stabilite in functie de concentratiile de lucru ale produselor castigatoare si in functie de necesitatile unitatii noastre. Documentaţia va fi descărcată de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Toate răspunsurile la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractantă/decizii CNSC/contestaţii/note de informare/măsuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentaţii/clarificări/decizii, precum şi prin publicare de erate.

Daca doua sau mai multe oferte se afla la egalitate pe unul din locuri , autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara care sa contina patru zecimale ,prin intermediul SEAP. In cazul in care si in urma reofertarii preturile sunt tot egale se anuleaza intregul lot, aut.contr.fiind in imposibilitate de a departaja castigatorii urmand ca pentru acest lot sa se redeschida o noua procedura.

In situatia in care, pe perioada de valabilitate a prezentului contract ,Ministerul Sanatatii- in calitate de unitate de achizitii publice centralizate conform OUG 71/2012, incheie pentru noi si in numele unitatii noastre acord cadru pentru produsele/serviciile ce fac obiectul prezentului contract, acesta din urma devine nul de drept.

Nota : specificatiile tehnice care indica o anumita origine,sursa,productie,un procedeu special,o marca de fabrica sau de comert,un brevet de inventie ,o licenta de fabricatie,sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor op.economici sau a anumitor produse,aceste specificatii vor fi considerate ca avand si mentiunea de ‘’SAU ECHIVALENT’’(art.56 din Legea 98/2016).

Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale,clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a majora sau micșora cantitățile ce au fost licitate, în funcție de necesitățile autorității contractante în raport cu cazuistica spitalului și resursele financiare alocate conform legislatiei in vigoare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de notificare prealabilă, de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele din Legea nr. 101/2016 .

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: BIROU JURIDIC
Adresă: HECTOR, NR 2A
Localitate: Timisoara
Cod poștal: 300041
Țară: România
E-mail: ademiha2001@yahoo.com
Adresă internet: https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/11/2021