We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 608027-2021

29/11/2021    S231

Polska-Legnica: Akcesoria ochronne

2021/S 231-608027

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Adres pocztowy: 59-220 Legnica, ul.Iwaszkiewicza 5
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Tel.: +48 767211126
Faks: +48 767211127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.legnica.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWY MASEK Z FILTREM FFP2 I FFP3

Numer referencyjny: WSZSL/FZ-71/21
II.1.2)Główny kod CPV
18143000 Akcesoria ochronne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy). Przedmiot zamówienia został pogrupowany w 2 niżej wymienione Części.

Część 1 - Maski z filtrem FFP2,

Część 2 – Maski z filtrem FFP3,

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Maski z filtrem FFP2

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18143000 Akcesoria ochronne - LA23
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Główny

ul. Iwaszkiewicza 5 Legnica

II.2.4)Opis zamówienia:

Maski z filtrem FFP2

Zamawiający wymaga, by:

1) oferowany asortyment był wyrobem medycznym i spełniał warunki dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r;

2) oferowany przedmiot zamówienia winien odpowiadać opisowi znajdującemu się w Załączniku 2A do SWZ;

3) opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ.

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - wymaga dostarczenia środków ochrony osobistej o ściśle określonych parametrach jakościowych – w związku z tym faktem korzysta z możliwości wskazanej w art.246 ust. 2 uPzp

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. uPzp:

1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia większego zużycia przedmiotu zamówienia, w maksymalnej liczbie określonej w kolumnie E Tabeli A Załącznika 2A do SWZ.

2) Minimalną liczbą zamówień, które zrealizuje Zamawiający będą ilości określone w kolumnie D Tabeli A Załącznika 2A do SWZ,

3) Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z prawa opcji w zakresie określonym w pkt. 1 w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Maski z filtrem FFP3

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18143000 Akcesoria ochronne - LA23
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Główny

ul. Iwaszkiewicza 5 Legnica

II.2.4)Opis zamówienia:

Maski z filtrem FFP3

Zamawiający wymaga, by:

1) oferowany asortyment był wyrobem medycznym i spełniał warunki dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r;

2) oferowany przedmiot zamówienia winien odpowiadać opisowi znajdującemu się w Załączniku 2A do SWZ;

3) opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ.

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - wymaga dostarczenia środków ochrony osobistej o ściśle określonych parametrach jakościowych – w związku z tym faktem korzysta z możliwości wskazanej w art.246 ust. 2 uPzp

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. uPzp:

1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia większego zużycia przedmiotu zamówienia, w maksymalnej liczbie określonej w kolumnie E Tabeli A Załącznika 2A do SWZ.

2) Minimalną liczbą zamówień, które zrealizuje Zamawiający będą ilości określone w kolumnie D Tabeli A Załącznika 2A do SWZ,

3) Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z prawa opcji w zakresie określonym w pkt. 1 w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w SWZ w Rozdziale XX - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

W niniejszym postępowaniu wyznacza się skrócony termin składania ofert w związku z istniejącym stanem epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, oraz koniecznością udzielenia zamówienia - w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z uwagi na gwałtowny wzrost liczby zakażeń i działając w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz zatrudnionego personelu, wyznacza się nie krótszy niż15-dniowy termin składania ofert na podstawie Art. 138. ust. 2 pkt 2) uPzp - zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/12/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/12/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Do przygotowania i złożenia oferty:

1) konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2) zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego (stanowiącego Załącznik 2 do SWZ) oraz formularza asortymentowo-cenowego (stanowiącego Załącznik 2A do SWZ) w zakresie Części, na którą/które Wykonawca składa ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje tam wymagane.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp – wg wzoru stanowiącego Załącznik 1 do SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składa każdy z Wykonawców z osobna,

2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V SWZ.

2. Oferty mogą składać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 108 upzp

W celu potwierdzenia braku podstaw Wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający będzie żądał, od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) uPzp

b) art. 108 ust. 1 pkt 4) uPzp,

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5

3)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,

Uwaga: Klauzula obow. inform. zgodnie z art. 13 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1 ze zm.) została zamieszczona rozdziale XXVI SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie uPzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2021