Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 608050-2021

29/11/2021    S231

Poland-Lublin: Surgical gloves

2021/S 231-608050

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
National registration number: PL81
Postal address: ul.Dr K Jaczewskiego 8
Town: Lublin
NUTS code: PL81 Lubelskie
Postal code: 20-954
Country: Poland
Contact person: mgr Ewa Lizinkiewicz
E-mail: dzp@spsk4.lublin.pl
Telephone: +48 817244360
Fax: +48 817475710
Internet address(es):
Main address: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.spsk4.lublin.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWA RĘKAWIC JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – 4 zadania

Reference number: FDZ.242-60/21
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

DOSTAWA RĘKAWIC JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – 4 zadania

w następujących asortymentach szczegółowo wyspecyfikowanych w załącznikach:

Zadanie nr 1 Rękawice diagnostyczne nitrylowe Załącznik Nr 1.1

Zadanie nr 2 Rękawice chirurgiczne sterylne Załącznik Nr 1.2

Zadanie nr 3 Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe Załącznik Nr 1 3

Zadanie nr 4 Rękawice chirurgiczne o właściwościach ekranizujących Załącznik Nr 1.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

SPSK 4 w Lublinie

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe - jedna pozycja asortymentowa

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji dostaw czastkowych / Weighting: 20
Quality criterion - Name: termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne sterylne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

SPSK 4 w Lublinie

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne sterylne - dwie pozycje asortymentowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji dostaw cząstkowych / Weighting: 15
Quality criterion - Name: termin płatności / Weighting: 15
Quality criterion - Name: jakość / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

SPSK 4 w Lublinie

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe - jedna pozycja asortymentowa

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji dostaw czastkowych / Weighting: 20
Quality criterion - Name: termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne o właściwościach ekranizujących

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

SPSK 4 w Lublinie

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne o właściwościach ekranizujących - jedna pozycja asortymentowa

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji dostaw czastkowych / Weighting: 20
Quality criterion - Name: termin płatności / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1)Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4) Pzp2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.b)Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.c)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.d)Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.2. Potencjał podmiotu udostępniającego zasoby:1)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2) potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,4)Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (m.in. występującymi jako spółki cywilne czy konsorcja):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem). Pełnomocnictwo powinno:- precyzować zakres umocowania, -wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa).2)Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty, przekazane w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu – podpisane analogicznie jak w zdaniu pierwszym, przez mocodawcę lub notariusza.3)Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - podział spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalają dowolnie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

cd. III1.1) 4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp 5.Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez wykonawców:1)którzy podlegają wykluczeniu z postępowania,2)którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2),3)którzy nie złożyli w przewidzianym terminie m.in. oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu (z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp) lub przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów ioświadczeń.A) DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERTWykonawca zobowiązany jest złożyć /przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w terminie wyznaczonym jako dzień i godzina składania ofert niżej wymienione dokumentyioświadczenia:1)Oświadczenieo niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunku udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej: JEDZ) *)Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.UWAGA: Warunki udziału w postępowaniu zostaną wstępnie zweryfikowane na podstawie wypełnionej Części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w punkcie „alfa” w JEDZ (nie wymaga się wypełniania żadnej z pozostałych sekcji wczęści IV JEDZ)2) Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby (tzw. „trzeciego”):2.1 ) JEDZ podmiotu trzeciego. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.2.2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 4 do SWZ).2.3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wytycznych wskazanych w Rozdz. 4 pkt. 2 ppkt. 3) SWZ3) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2 do SWZ);4) kosztorys ofertowy wyrażony w PLN – sporządzony zgodnie ze wzorem przedstawionym w zał. 1.1. – 1.4: 5) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdz. 4 pkt. 3.

6) Przedmiotowe środki dowodowe ****)

a) w celu potwierdzenia, iż oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego - charakterystyka techniczna i użytkowa, cechy, parametry i rozmiary każdego z asortymentów objętych dostawą i określonych w Załącznikach nr 1.1-1.4 np. w formie prospektów, katalogów, ulotek – nie zawierających informacji sprzecznych niż podane w tym Załączniku do SWZ***)

b) dla zad. nr 2 - wypełniona tabela parametrów oceny jakościowej wymienionych w Zał. nr 1.2 (wypełnić należy kolumnę oznaczoną „Opis dokonany przez Wykonawcę”);

c) dla zad.nr 1, 2 i 3 - próbki przedmiotu zamówienia, z co najmniej 3-miesięcznym terminem ważności – w celu potwierdzenia, iż oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego ( w ilości wskazanej w poszczególnych załącznikach).

Minimum level(s) of standards possibly required:

*) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

***) Brak wypełnienia choćby jednego wiersza dla parametrów podlegających ocenie za jakość w kolumnie „Opis dokonany przez Wykonawcę” w tabeli parametrów technicznych wg Załącznika nr 1.2 (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach lub rodzajowi danych) - spowoduje przyznanie 0 punktów dla podkryterium. Wykonawca jest zobligowany do podania opisu w w/w kolumnie w sposób pozwalający na jednoznaczną ocenę oferty za cechy oceniane. Odrzucenie oferty spowoduje podanie wyższych/lepszych opisów dla cech oferowanego przedmiotu zamówienia niż wynika to z innych dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego i/lub udzielonych wyjaśnień.

****) Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt. 6a) i/lub 6c) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. UWAGA: Brak złożenia próbek (wskazanych w pkt. 6 lit.c) ) w godzinie składania ofert spowoduje odrzucenia oferty.B) DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia/ przesłania na Platformę Zakupową Zamawiającego w zakładce „Pytania / Informacje” – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowym środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia– niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów1)Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania tj. art. 108 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy Pzp.

2)Oświadczenie wykonawcy w zakresie przesłanki opisanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp, tj, oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębnąofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 3 do SWZ.)

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wyklucznie wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej *), w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5) jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby - dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnienia (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) warunków udziału w postępowaniu

*) Zamawiający nie będzie żądał dokumentu wskazanego w pkt. 4) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wyklucznie wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej *), w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5) jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby - dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnienia (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) warunków udziału w postępowaniu

*) Zamawiający nie będzie żądał dokumentu wskazanego w pkt. 4) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych

INNE:

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt B.1.3) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt B.1.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.3) lub pkt. 1.4), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp - zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.Dokument powinien być wystawiony w terminach odpowiadających terminom wskazanym w pkt. 2 i 3.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Strony zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków:

a) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy;

b) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT i/lub podatku akcyzowego -b.1) w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy - cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie odpowiednia zmiana ceny netto;b.2) (dla zadań 2-4) po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy - dla Stron wiążąca będzie stawka VAT lub podatku akcyzowego obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń; c) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta – przy niezmienionym produkcie;

d) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) – nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu i odpowiednio – proporcjonalne przeliczenie ceny jednostkowej dla nowej wielkości opakowania;e) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż cena produktu wycofanego lub brakującego lub wypowiedzenie umowy bez zastosowania kary, o której mowa w ust. 3f) w przypadku nie wyczerpania ilości asortymentu objętego umową w terminie jej obowiązywania - strony mogą przedłużyć niniejszą umowę do wyczerpania ilości przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy;g) w przypadku wprowadzenia do obrotu produktu równoważnego w okresie realizacji umowy – nastąpi na wniosek Odbiorcy zmiana asortymentu, a Strony ustalą jego cenę jednostkową, która nie może być wyższa niż cena produktu uwzględnionego pierwotnie w umowie h) (dla zadań 2-4) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i/lub w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne i/lub w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (określonych w odrębnych przepisach - zmiana umowy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, a każda ze stron może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – pod warunkiem, iż w/w zmiany wymienione na wstępie wpływają na koszty wykonania przez Dostawcę warunków umowy.5. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również udokumentowane.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/12/2021
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/12/2021
Local time: 09:45
Place:

Ofertę, z wyjątkiem próbek należy wczytać na Platformę Zakupową Zamawiającego..Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie. Próbki należy złożyć w siedzibie Zamawiajacego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej (albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie papierowej) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzięnniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/11/2021