Строителство - 608143-2019

Submission deadline has been amended by:  143063-2020
23/12/2019    S247

България-София: Метростанция

2019/S 247-608143

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Метрополитен“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 000632256
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 121
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: инж. Красимира Георгиева, инж.Искра Илиева
Електронна поща: kgeorgieva@metropolitan.bg
Телефон: +359 29212034/ +359 29212722
Факс: +359 29877892
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.metropolitan.bg
Адрес на профила на купувача: http://metropolitan.nit.bg/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://metropolitan.nit.bg/2019/proczeduri-po-zop/proektirane-i-stroitelstvo-na-liniya-3,-etap-iii/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Метрополитен“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 000632256
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 121
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Аделина Стоичкова
Телефон: +359 29212012
Електронна поща: metro@metropolitan.bg
Факс: +359 29872244
код NUTS: BG411 София (столица)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.metropolitan.bg
Адрес на профила на купувача: https://metropolitan.nit.bg/2019/proczeduri-po-zop/proektirane-i-stroitelstvo-na-liniya-3,-etap-iii/
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: инвеститорска дейност по възлагане на СМР

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, линия 3, етап III — участък под бул. Владимир Вазов от км 4+340,00 до км 1+280,00 с 3 метростанции по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
45234125 Метростанция
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е за изготвяне на технически (работен) проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния. Общата дължина на участъка, включително метростанциите, е 3 060 м. По трасето се изграждат 3 подземни метростанции — МС2, МС3 и МС4, и 2 междустанционни вентилационни уредби. Оборотът на подвижния състав се осъществява чрез оборотен участък след МС2. Предвижда се метростанциите да са със странични перони, които откъм коловозите да са преградени с преградни остъклени стени, отварящи се синхронно с вратите на подвижния състав. Обществената поръчка е разделена на 4 обособени позиции

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 220 000 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Проектиране и строителство на метроучастък от км 2+581,20 до км 1+280,00 с 1 подземна метростанция (МС2), междустанционна вентилационна уредба (ВУ) и оборотен участък

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45221200 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели, шахти и подлези
71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на технически /раб./ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метроучастък от края на МС3 до края на оборотния участък, една подземна метростанция /МС2/ и една междустанц. вентилационна уредба /ВУ/. МС2 е разположена по протежението на бул. "Вл. Вазов", под кръстовището на бул. "Вл. Вазов" с ул. "Ст. Доспевски". Предвижда се МС2 и метротунелът да се изграждат по открит способ – в открит котлован с вертикално укрепване. МС2 е разположена в прав участък, с вход от две страни с два вестибюла. В МС2 е предвидена тягова подстанция.Метроучастъкът е с дължина 1301,20м. МС2 има дължина 158,50м и разгъната застроена площ 7125м?. Междустанционната ВУ е при км.2+023,00.

Техническият /раб./ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по следните части:1. Инженерно-геол. проучвания; 2. Трасе, профил и трасировачен план; 3. Геодезия; 4. Арх.; 5. Конструкции; 6. Релсов път; 7. Контактна мрежа – механична и електрическа част

8. Електроснабдяване – Тягово-понизителна станция /ТПС/, Кабелни връзки 10 kV между МС2 и МС3, Вътрешни ел.инсталации НН в МС2 и в участъка МС2-МС3; 9.Автоматика и телемеханика - Авт. и телемех. на ТПС, Автоматика и телемеханика на отопление, вентилация, климатизация и осветление; 10. Водоснабдяване и канализация /ВиК/ - МС2, тунелен водопровод между МС2 и МС3 и водоотливни станции в МС2 и в участъка МС2-МС3; 11.Отопление, вентилация и климатизация /ОВиК/ - МС2 и междустанционна ВУ 12.Специализирани сл.токови и аудиовизуални системи – МС2: Диспечерски връзки, Озвучително-оповестителна система, Часовникова система, Пожароизвестителна система, Система за видеоконтрол, Система за контрол на достъпа, Сигнално-охранителна система; 13. Система за контрол и таксуване на пътниците; 14. Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/

15. Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството – преустройство на: външни ВиК мрежи, ел.снабдителни мрежи, тролейбусна контактна мрежа, улично осветление, топлофикационна мрежа. Преустройствата на инженерните мрежи на границата между ОП1 и ОП2 са ангажимент на изпълнителя на ОП1.16. Паркоустройство; 17. Пожарна безопасност

Продължение от VI.3...Участникът трябва да разполага с екип от правоспособни проектанти по съответните части от проекта, както следва:1) Проектант по част Конструкции – да е бил проектант по тази част на минимум 1 проект за подземна метростанция или тунел /на метро, ж.п. или път/.

2) Проектант по част Геоложки и хидрогеоложки проучвания - да е извършвал геоложки и хидрогеоложки проучвания или да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект.3) Проектант по част Архитектура - да е бил проектант по тази част на минимум 1 метростанция или сграда за задоволяване на обществени нужди с разгъната застроена площ минимум 2000м2. 4) Проектант по част Пътни работи - да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект.5) Проектант по част Електрическа - да е бил проектант по тази част на минимум 1тягова подстанция и на тягово захранване, силови ел.инсталации и осветление на мин. 1 метростанция или сграда за задоволяване на обществени нужди с разгъната застроена площ минимум 2000м2. 6) Проектант по част Релсов път - да бил проектант по тази част на мин.1 проект за метро, или жп-транспорт, или трамваен транспорт.7) Проектант по част Контактна мрежа - да бил проектант на захранваща контактна мрежа на минимум 1 обект от електротранспорта и на мин. 1 проект за метро или жп-транспорт.8) Проектант по част Отопление, вентилация и климатизация - да е бил проектант по тази част на минимум 1 проект.9) Проектант по част В и К - да бил проектант по тази част на мин. 1 проект.10) Пр. по част Спец. сл.токови и аудиовизуални системи /Дисп.и връзки, Озвучително-оповестителна система, Часовникова система, Пожароизвест. система, Система за видеоконтрол, СОТ система/ - да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект, вкл. видеоконтрол

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложение за проучване на условията в обхвата на предмета на поръчката / Тежест: 14
Критерий за качество - Име: Проектно предложение / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството / Тежест: 18
Цена - Тежест: 48
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 75 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 39
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Проектиране и строителство на метроучастък от км.3+645,00 до км.2+581,20 с една подземна метростанция /МС3/ и междустанционна вентилационна уредба /ВУ/

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45221200 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели, шахти и подлези
71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метроучастък от края на МС4 до края на МС3, една подземна метростанция /МС3/ и една междустанционна ВУ. МС3 е разположена под южното платно на бул. ”Владимир Вазов”, между ул. „Витиня“ и ул. „Бесарабия“. Предвижда се МС3 да се изгражда по открит способ – в открит котлован с вертикално укрепване, а метротунелът – по Нов Австрийски Тунелен Метод /НАТМ/. МС3 е разположена в крива с радиус 800м, с вход от две страни с два вестибюла. В МС3 е предвидена подстанция.Метроучастъкът е с дължина 1063,80м. МС3 има дължина ? 155м и разгъната застроена площ 5485м?. Междустанционната ВУ е при км.3+127,00.

Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по следните части:

1. Инженерно-геоложки проучвания

2. Трасе, профил и трасировачен план

3. Геодезия върху актуална кадастрална карта

4. Архитектура

5. Конструкции

6. Релсов път

7. Контактна мрежа – механична и електрическа част

8. Електроснабдяване - Понизителна станция /ПС/, Кабелни връзки 10 kV от градски подстанции до МС3, Кабелни връзки 10 kV между МС3 и МС4, Вътрешни електроинсталации НН в МС3 и в участъка МС3-МС4

9. Автоматика и телемеханика - Автоматика и телемеханика на ПС, Автоматика и телемеханика на отопление, вентилация, климатизация и осветление

10. Водоснабдяване и канализация /ВиК/ - МС3, тунелен водопровод между МС3 и МС4 и водоотливни станции в МС3 и в участъка МС3-МС4

11. Отопление, вентилация и климатизация /ОВиК/ - МС3 и междустанционна ВУ

12. Специализирани слаботокови и аудиовизуални системи – МС3: Диспечерски връзки, Озвучително-оповестителна система, Часовникова система, Пожароизвестителна система, Система за видеоконтрол, Система за контрол на достъпа, Сигнално-охранителна система

13. Система за контрол и таксуване на пътниците

14. Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/

15. Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството – преустройство на: външни ВиК мрежи, ел.снабдителни мрежи, тролейбусна контактна мрежа, улично осветление, топлофикационна мрежа, газоснабдявне

16. Паркоустройство

17. Пожарна безопасност

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложение за проучване на условията в обхвата на предмета на поръчката / Тежест: 14
Критерий за качество - Име: Проектно предложение / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството / Тежест: 18
Цена - Тежест: 48
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 65 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 39
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Проектиране и строителство на метроучастък от км.4+340,00 до км.3+645,00 с една подземна метростанция /МС4/

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45221200 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели, шахти и подлези
71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на подземен метроучастък от края на МС5 до края на МС4 и една подземна метростанция /МС4/. МС4 е ситуирана под южното платно на бул. ”Владимир Вазов”, встрани от коритото на р. Перловска, в непосредствена близост до ул. „Левски Вековен“. Предвижда се МС4 да се изгражда по открит способ – в открит котлован с вертикално укрепване, а метротунелът – по Нов Австрийски Тунелен Метод /НАТМ/. МС4 е разположена в прав участък, с вход от една страна с един вестибюл. В МС4 е предвидена подстанция. Метроучастъкът е с дължина 695,00м. МС4 има дължина 128,80м и разгъната застроена площ 5450м?.

Техническият /работният/ проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по следните части:

1. Инженерно-геоложки проучвания

2. Трасе, профил и трасировачен план

3. Геодезия върху актуална кадастрална карта

4. Архитектура

5. Конструкции

6. Релсов път

7. Контактна мрежа – механична и електрическа част

8. Електроснабдяване - Понизителна станция /ПС/, Кабелни връзки 10 kV между МС4 и МС5, Вътрешни електроинсталации НН в МС4 и в участъка МС4-МС5

9. Автоматика и телемеханика - Автоматика и телемеханика на ПС, Автоматика и телемеханика на отопление, вентилация, климатизация и осветление

10. Водоснабдяване и канализация /ВиК/ - МС4, тунелен водопровод между МС4 и МС5 и водоотливна станция в МС4

11. Отопление, вентилация и климатизация /ОВиК/ - МС4

12. Специализирани слаботокови и аудиовизуални системи – МС4: Диспечерски връзки, Озвучително-оповестителна система, Часовникова система, Пожароизвестителна система, Система за видеоконтрол, Система за контрол на достъпа, Сигнално-охранителна система

13. Система за контрол и таксуване на пътниците

14. Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/

15. Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството – преустройство на: външни ВиК мрежи, ел.снабдителни мрежи, тролейбусна контактна мрежа, улично осветление, топлофикационна мрежа, газоснабдявне

16. Паркоустройство

17. Пожарна безопасност

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложение за проучване на условията в обхвата на предмета на поръчката / Тежест: 14
Критерий за качество - Име: Проектно предложение / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството / Тежест: 18
Цена - Тежест: 48
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 39
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Проектиране и строителство на метроучастък от км.4+340,00 до км.1+280,00 с три подземни метростанции /МС2, МС3 и МС4/ и оборотен участък: Системи за контрол и управление на влаковото движение, комуник

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
32500000 Телекомуникационно оборудване и принадлежности
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
48140000 Софтуерни пакети за контрол на железопътния трафик
48151000 Система за компютърен контрол
48813000 Системи за информиране на пътниците
71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране
45300000 Строителни и монтажни работи на инсталации
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр.София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Продължава от II.2.1...комуникации и перонни преградни врати.

Изготвяне на технически проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Системи за контрол и управление на влаковото движение, комуникации и перонни преградни врати за подземен метроучастък от края на МС5 до края на оборотния участък, с три подземни метростанции /МС2, МС3 и МС4/.Метроучастъкът е с дължина 3060,00м. По трасето се разполагат три подземни метростанции /МС2, МС3 и МС4/ и оборотен участък.

Техническият проект, доставката и монтажа на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация, трябва да бъдат изпълнени за следните системи:

1. Система за телекомуникационно управление на влаковото движение /СВТС/

2. Пътническа информационна система /ПИС/

3. Транспортно-комуникационна система

4. Интигрирана радио-комуникационна система

5. SCADA система за централизиран контрол и управление на електрозахранването

6. Система за автоматични перонни преградни врати /САППВ/.

Продължава от раздел VI.3...Участникът да разполага с екип от правоспособни проектанти по съответните части от проекта, както следва:

1) Проектант на Система за телекомуникационно управление на влаковото движение /СВТС/ ниво на безопасност SIL4 (Safety Integrity Level), съгласно стандарт EN 61508 или еквивалентен и ниво на автоматизация GoA 3 или по-високо (Grades of Automation), съгласно стандарт IEC 62290 или еквивалентен - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на минимум един проект

2) Проектант на Пътническа информационна система /ПИС/ - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на минимум един проект

3) Проектант на Система за автоматични перонни преградни врати /САППВ/ - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на минимум един проект

4) Проектант на Диспечерско управление на електроснабдяването /SCADA система за централизиран контрол и управление на електрозахранването ниво на безопасност SIL2 или по-високо, съгласно стандарт EN 61508 или еквивалентен/ - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на минимум един проект

5) Проектант на Радио-комуникационна система - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на минимум един проект

6) Проектант на Транспортно-комуникационна система ниво на безопасност SIL3 или по-високо, съгласно стандарт EN 61508 и стандарт EN 50159 или техни еквивалентни - да е бил проектант на тази система или сходна на нея на минимум един проект.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложение за проектиране на системите /ПП/ / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Предложение за планиране и изпълнение на системите /ПИ/ / Тежест: 12
Цена - Тежест: 48
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 33
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"

II.2.14)Допълнителна информация

Плащания: а) авансово плащане в размер на 20 % от стойността на договора, ако е заявен аванс, след предоставяне на гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства и съответната фактура; б) междинни плащания: 10 %, 45 %, 45 %; в) окончателно плащане – 10 %; От всяко плащане по б. „б“ и „в“ се приспадат пропорционално платените авансово предоставени средства и 10 % за окончателното плащане

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За обособени позиции № 1, 2 и 3:

Участникът трябва да е вписан в професионален регистър на строителя:

— за български лица — в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на стоежи първа категория,

— за чуждестранни лица — в аналогични регистри или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с изискването с попълване на информацията (номера на удостоверението за вписване в професионалния регистър на строителя или на еквивалентния документ) в ЕЕДОП — част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“.

Доказване на изискването: валидно удостоверение за вписване в професионалния регистър на строителя или еквивалентен документ.

Документите се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора (чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За обособени позиции № 1, 2, 3 и 4:

Изисква се:

1. Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“.

Доказване: по т. 1:

При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с изискването с попълване на информацията (конкретния годишен оборот за последните 3 приключили финансови години) в ЕЕДОП — част ІV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“. За участник чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

Документи за доказване на изискването:

1.1. За обособени позиции № 1, 2 и 3: справка за оборота реализиран от проектиране и строителство.

1.2. За обособена позиция № 4: справка за оборота, реализиран от проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи, свързани с управлението на влакове.

По т. 2: доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“.

Документите се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора (чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.1. За обособени позиции № 1, 2 и 3:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот, изчислен на база годишните обороти от проектиране и строителство, сумарно от последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, както следва:

— за обособена позиция № 1: 80 (осемдесет) млн. лв. без ДДС,

— за обособена позиция № 2: 70 (седемдесет) млн. лв. без ДДС,

— за обособена позиция № 3: 50 (петдесет) млн. лв. без ДДС.

1.2. За обособена позиция № 4:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот, изчислен на база годишните обороти от проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи, свързани с управлението на влакове, сумарно от последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си: 30 (тридесет) млн. лв. без ДДС.

2. За обособени позиции № 1, 2, 3 и 4:

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ (по чл. 171 от ЗУТ) или еквивалент за лица, извършващи дейност проектиране с покритие — минимална сума за проектант (за строежи първа категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ) — 300 000 лв.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За обособени позиции № 1, 2, 3 и 4 /OП1, ОП2, ОП3 и ОП4/:

1. Участникът да е изпълнил през последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата дейности по строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката;При подаване на офертата, участникът за съответната обособена позиция декларира съответствието си с изискването с попълване на информацията /изпълнение на строителството на посочените в т.1 обекти/ в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ – За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид.

За обособени позиции № 1, 2, 3:

2. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата дейности по проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката;При подаване на офертата, участникът за съответната обособена позиция декларира съответствието си с изискването с попълване на информацията /проектиране на посочените обекти/ в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ – За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид.

Доказване: по т.1. списък на строителството, посочено в Част IV: Критерии за подбор, буква В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ от ЕЕДОП, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

По т.2:списък на услугите, посочени в Част IV: Критерии за подбор, буква В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ от ЕЕДОП, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.Ако дейностите по проектиране са изпълнени в рамките на инженеринг, същите представляват строителство по смисъла на приложимото законодателство. Предвид посоченото, относимият период на опита за проектиране по договор за инженеринг е 5 /пет/ години.

За обособени позиции № 1, 2, 3 и 4:

3.Участникът трябва да разполага с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с изискването с попълване на информацията за професионалната компетентност на членовете на ръководния състав в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В –Образователна и професионална квалификация, съгл. изискванията в раздел IV, т. 3 от документацията- Том 1 указания.

За ОП 1, 2, 3 и 4:

4. Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката-екип от правоспособни проектанти по съответните части от проекта.

Доказване: по т.3 и т.4 списък на членовете на ръководния състав/персонала, посочен в Част IV: Критерии за подбор, буква В: от ЕЕДОП, както и документи, които доказват професионалната компетентностна лицата.

5.1 за ОП1, ОП2 и ОП3: а) Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.

Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна в областта на строителството; б)Участникът трябва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.

Участникът трябва да има внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001 или еквивалентна в областта на строителството. 5.2. За ОП4: а)Участникът да прилага системи за управление на качеството. Участникът да има внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна в областта „Автоматизация на релсовия транспорт, електронни централизации и/или безпилотни системи“; б) Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда. Участникът да има внедрена система за опазване на ок. среда EN ISO 14001 или еквивалентна в областта „Инженерингова дейност на системи за управление“. Доказване по т.5.1 и т.5.2 - копие на съответния сертификат.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата дейности по строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:

1.1. За OП1:Ново строителството на: а) минимум една подземна метростанция и б) минимум 0,5 км тунел/и (на метро или жп тунел, включително релсов път) или минимум 0,5 км пътен тунел/и и минимум 0,5 км релсов път;

За ОП2-Ново строителството на: а) мин. една подземна метростанция и б) мин. 0,1 км тунел/и (на метро или жп тунел), изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод, включително релсов път, или минимум 0,1 км пътен тунел/и, изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод и минимум 0,1 км релсов път; За ОП3-Ново строителството на: а) минимум една подземна метростанция и б) минимум 0,1 км тунел/и (на метро или жп тунел), изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод, включително релсов път, или минимум 0,1 км пътен тунел/и, изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод и минимум 0,1 км релсов път. За „изпълнени дейности по строителство“ ще се считат обектите, по т.1.1 за които е съставен акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа - за български лица; за чуждестранни лица – еквивалентен документ.

1.2. За ОП4: Изпълнени системи, свързани с управлението на влакове, както следва:·Система за телекомуникационно управление на влаковото движение /СВТС/ – ниво на безопасност SIL4 (Safety Integrity Level), съгласно стандарт EN 61508 или еквивалентен и ниво на автоматизация GoA 3 или по-високо (Grades of Automation), съгласно стандарт IEC 62290 или еквивалентен; Пътническа информационна система /ПИС/: Система за автоматични перонни преградни врати /САППВ/; Диспечерско управление на електроснабдяването /SCADA система за централизиран контрол и управление на електрозахранването ниво на безопасност SIL2 или по-високо, съгласно стандарт EN 61508 или еквивалентен/; Радио-комуникационна система на железопътен или метроучастък, състоящ се от мининум три жп гари, съответно три метростанции; Транспортно-комуникационна система ниво на безопасност SIL3 или по-високо, съгласно стандарт EN 61508 и стандарт EN 50159 или техни еквивалентни. За „изпълнени системи, свързани с управлението на влакове“ ще се считат системите, посочени в т.2.1, за които е съставен констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /акт-образец 15/ за строителен обект, в който същите са инсталирани или еквивалентен документ, удостоверяващ, че посочените в т.1.2 системи са проектирани, доставени, монтирани и за които пусковите изпитания са приключили успешно.За да изпълни изискването по т.1.2 участникът трябва да е изпълнил минимум по една от всички системи, посочени в т.1.2 За да изпълни изискването по т.1.2 участникът може да е изпълнил сходни системи. За „сходни системи“ ще се считат системи,всички изисквания на Възложителя за системите, като може да се различават по конфигурацията на модулите, от които е съставена системата и архитектурата на изграждането й.

2. Участникът да е изпълнил дейности по проектиране: За ОП1 – Одобрен проект във фаза технически или работен проект за: а) мин. една подземна метростанция и б) мин. 0,5 км тунел/и (на метро или жп тунел, включително релсов път) или мин. 0,5 км пътен тунел/и и мин. 0,5 км релсов път; За ОП2 – Одобрен проект във фаза технически или работен проект за: а) мин. една подземна метростанция и б) минимум 0,1 км тунел/и (на метро или жп тунел), изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод, включително релсов път, или мин. 0,1 км пътен тунел/и, изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод и мин. 0,1 км релсов път; За ОП3–Одобрен проект във фаза техн. или раб. проект за а) мин. 1 подземна метростанция и б)мин. 0,1 км тунел/и (на метро или жп тунел), изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод, включително релсов път, или минимум 0,1 км пътен тунел/и, изпълнен по НАТМ или друг тунелен метод и минимум 0,1 км релсов път

3. продължава в раздел VI.3.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. При изпълнение на поръчката следва да се спазват изискванията на възложителя, посочени в том 1 на документацията, указанията в методиката за оценка, том 1А, техническите спецификации от документацията за обществената поръчка.

Продължава в раздел VI.4.3):

2. При изпълнение на поръчката следва стриктно да се спазват изискванията на действащото законодателство и нормативната уредба.

3. При изпълнение на поръчката изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и които са приложими към предоставяните дейности:

— относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: www.nap.bg,

— относно задълженията за опазване на околната среда: МОСВ: www3.moew.government.bg/,

— относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: http://www.mlsp.government.bg.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/03/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 12/10/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/03/2020
Местно време: 10:00
Място:

Гр. София, „Метрополитен“ ЕАД, гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 121, заседателна зала

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от III.1.3:

3.1. За обособени позиции 1,2 и 3: Участникът трябва да разполага с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: 1) Ръководител на Проекта - с висше техническо строително образование или еквивалентно, опит като ръководител на изпълнено строителство на мин. 1 обект - метростанция, или тунел (на метро, ж.п. или път), или сграда с мин. два подземни етажа /нива/; 2) Ръководител проектиране - с висше техническо строително образование или еквивалентно, опит на ръководна длъжност на одобрено проектиране на мин. 1 обект – метростанция, или тунел (на метро, ж.п. или път), или сграда с минимум два подземни етажа /нива/; 3)Ръководител строителство - с висше техническо строително образование или еквивалентно, опит на ръководна длъжност на изпълнено строителство на мин. 1 обект - метростанция, или тунел (на метро, ж.п. или път), или сграда с минимум два подземни етажа /нива/; 4)Специалист по контрол на качеството - с висше техническо образование или еквивалентно, опит на длъжност или позиция, свързана с контрол на качеството, при строителството на минимум един обект; 5)Специалист по геология - с висше техническо образование или еквивалентно, опит по геология в проучването, или в проектирането, или в строителството на мин. 1 обект.

3.2. ЗА ОП4: Участникът трябва да разполага с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката: 1) Ръководител на Проекта - с висше техническо образование или еквивалентно и опит като ръководител на минимум един обект. Обектът трябва да бъде железопътен или метроучастък, състоящ се от мин. три жп гари, съответно три метростанции, изпълнен по следните системи или сходни на тях - Система за телекомуникационно управление на влаковото движение /СВТС/ и Перонни преградни врати;2) Специалист по контрол на качеството - с висше техническо образование или еквивалентно, с опит на длъжност или позиция, свързана с контрол на качеството, при строителството на мин. 1 обект.

3.3. Участникът трябва да разполага с екип от правоспособни проектанти по съответните части от проектаа:

За ОП1 продължава в раздел II.2.4

За ОП2 и ОП3: 1)Проектант по част Конструкции – да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект за подземна метростанция, или сграда с мин. два подземни етажа /нива/, или тунел /на метро, ж.п. или път/. 2)Проектант по част Конструкции на тунели – да е бил проектант по тази на мин. 1 тунел, предвиден за изграждане по НАТМ /на метро, ж.п. или път/. 3) Проектант по част Геоложки и хидрогеоложки проучвания - да е извършвал геоложки и хидрогеоложки проучвания или да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект. 4) Проектант по част Архитектура - да е бил проектант по тази част на мин. 1 метростанция или сграда за задоволяване на обществени нужди с разгъната застроена пл. минимум 2000м2. 5) Проектант по част Пътни работи - да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект.

6) Проектант по част Електрическа - да е бил проектант по тази част на мин. 1 тягова подстанция и на тягово захранване, силови ел.инсталации и осветление на минимум една метростанция или сграда за задоволяване на обществени нужди с разгъната застроена площ минимум 2000м2; 7) Проектант по част Релсов път - да бил проектант по тази част на мин. 1 проект за метро, или жп-транспорт, или трамваен транспорт.8) Проектант по част Контактна мрежа - да бил проектант на захранваща контактна мрежа на минимум 1 обект от електротранспорта и на мин. 1 проект за метро или жп-транспорт. 9) Проектант по част ОВ и К - да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект; 10) Проектант по част ВиК - да бил проектант по тази част на мин. 1 проект;11) Проектант по част Специализирани сл.токови и аудиовизуални системи/Дисп. връзки, Озв.-оповестителна система, Часовникова система, Пожароизвест. система, Система за видеоконтрол,Система за контрол на достъпа, Сигнално-охранителна система/ - да е бил проектант по тази част на мин. 1 проект.

За ОП4:продължава в раздел II.2.4 за ОП4

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете за подаване на жалби са: Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС, както и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) възникнали преди или по време на процедурата.

За ОП1, ОП2, ОП3 и ОП4: Договорите влизат в сила от датата на подписването им. Изпълнението на Договора се отлага до датата на получаване от Изпълнителя на писмено потвърждение от Възложителя, че са осигурени необходимите средства за финансиране на дейностите. Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на Договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай на неосигурено финансиранесключването му в случай на неосигурено финансиране, без да дължи никакво обезщетение на другата страна.

За ОП1, ОП2, ОП3 и ОП4: Гаранция за изпълнение - 5 % от стойността на съответния договор без ДДС.Условията са съгласно проекта на договора. За ОП1, ОП2, ОП3: Условия за плащане 10 % авансово плащане при представяне на гаранция за авансово предоставените средства. Условията на плащане са съгласно том 3-Ценова оферта - Всъпителни бележки и договора-том 2 от Документацията, безплато достъпна, неограничено на Профила на купувача: https://metropolitan.nit.bg/2019/proczeduri-po-zop/proektirane-i-stroitelstvo-na-liniya-3,-etap-iii/;

Продължава от раздел III.2.2., т.1...За изпълнението на дейностите от обособени позиции №№ 1, 2 и 3 Възложителят определя задължителни междинни срокове за изпълнение на определени важни дейности, както следва:

— Метростанциите и прилежащите тунелни участъци да бъдат изпълнени по част Конструкции до края на 24-я месец от Датата на започване,

— Релсовият път, контактната мрежа и служебните помещения в метростанциите да бъдат изпълнени до края на 30-я месец от Датата на започване,

— Пероните в метростанциите да бъдат изпълнени до края на 32-я месец от Датата на започване,

— До края на срока на договора /39 месец от Датата на започване/ да бъдат изпълнени довършителните работи по интериора, вертикалната планировка, озеленяването, както и необходимите изпитания за въвеждане в експлоатация.

За изпълнението на дейностите от обособена позиция № 4 Възложителят определя задължителни междинни срокове за изпълнение на определени дейности, както следва:

— Проектирането на системите да бъде изпълнено до края на 6-я месец от Датата на започване,

— Доставката на компонентите на системите да бъде изпълнено до края на 24-я месец от Датата на започване,

— До края на срока на договора /33-я месец от Датата на започване/ да бъдат изпълнени монтажа, настройките и необходимите изпитания за въвеждане в експлоатация, като до края на 30-месец от Датата на започване трябва да са завършени всички монтажни дейности и площадката да бъде освободена от цялото оборудване и приспособленията за монтаж.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: „Метрополитен“ ЕАД
Пощенски адрес: ул. „Княз Борис I“ № 121
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: metro@metropolitan.bg
Телефон: +359 29212083
Факс: +359 29872244
Интернет адрес: www.metropolitan.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/12/2019