Marché de travaux - 608366-2019

23/12/2019    S247

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2019/S 247-608366

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 211-514843)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting – nv van publiek recht
Nationaal identificatienummer: BE0876.515.952
Postadres: Brederodestraat 9
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Ann-Sophie Doesburg
E-mail: as.doesburg@sau.brussels
Telefoon: +32 28993814
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sau.brussels

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FRAME – overheidsopdracht voor aanneming van werken, algemene aanneming van bouwwerken voor de verwezenlijking van het FRAME-gebouw, gelegen op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat, te 1030 Schaarbeek

Referentienummer: FR-FD-212
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/12/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 211-514843

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 16/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 27/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 16/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 27/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 27.1.2020, 11:00.

Wijziging van datum opening van de offertes naar maandag 27.1.2020, 11:00.

Complementaire documenten werden bijgevoegd (addendum 1) en zijn downloadbaar via de link van de cloud.