Dienstleistungen - 608426-2020

16/12/2020    S245

Polska-Olsztyn: Usługi środowiska naturalnego

2020/S 245-608426

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 227-558253)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 60
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-437
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Polita
E-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
Tel.: +48 895372100
Faks: +48 895270423
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie warmińsko-mazurskim – 5 zadań

Numer referencyjny: WOF-OA.082.25.2020.EP.MH
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów planów ochrony dla 5 rezerwatów przyrody: „Polder Sątopy-Samulewo”, „Sztynort”, „Rzeka Drwęca”, „Jezioro Łuknajno” i „Jezioro Kośno” zgodnie z:

1.1. opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

1.2. standardem danych GIS – załącznik nr 1A i 1B do SIWZ.

2. Realizacja zamówienia wynika z zapisów art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zadanie jest realizowane w ramach umowy nr 405/2019/Wn14/OP-IN/D zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Szacunkowa wartość aktualnego zamówienia 320 731,71 PLN.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 227-558253

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 22/12/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/12/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą; Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 19/02/2021
Powinno być:
Data: 25/02/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/12/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 28/12/2020
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: