Varer - 608582-2019

23/12/2019    S247

Danmark-Hillerød: Programpakke til talegenkendelse

2019/S 247-608582

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Lykke
E-mail: erik.lykke@regionh.dk
Telefon: +45 23994956
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
E-mail: un@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rn.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland, Koncern IT
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Ærtekildevej 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=248103&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=248103&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering og vedligeholdelse af talegenkendelsessystem til Sundhedsplatformen

Sagsnr.: 19054346
II.1.2)Hoved-CPV-kode
48314000 Programpakke til talegenkendelse
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

I et fortsat ønske om at optimere anvendelsen af Sundhedsplatformen (SP) er det hensigten at etablere et talegenkendelsessystem til Region Hovedstaden, der kan understøtte klinikernes journalføring i SP. Særligt for talegenkendelsesområdet er der fastlagt strategiske målsætninger vedrørende effektivitet, kvalitet, patientsikkerhed og fleksibilitet og brugertilfredshed med SP.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I et fortsat ønske om at optimere anvendelsen af Sundhedsplatformen (SP) er det hensigten at etablere et talegenkendelsessystem til Region Hovedstaden, der kan understøtte klinikernes journalføring i SP. Særligt for talegenkendelsesområdet er der fastlagt strategiske målsætninger vedrørende effektivitet, kvalitet, patientsikkerhed og fleksibilitet og brugertilfredshed med SP.

Udbuddet omfatter:

- Talegenkendelsessystem inkl. vedligehold,

- Support af talegenkendelsessystemet,

- Installation og opsætning af talegenkendelsessystem i samarbejde med kundens IT-afdeling,

- Mulighed for at tilkøbe bistand til at opsætte og implementere talegenkendelse hospitalsvist eller afdelingsvist,

- Mulighed for at købe specialistbistand til ad hoc-opgaver indenfor talegenkendelse,

- Mulighed for hosting af systemet.

Region Nordjylland og Region Sjælland deltager med en option på at tiltræde kontrakten.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter følgende optioner:

- Option 1: Implementeringspakker,

- Option 2: Hosting af systemet.

Option for Region Nordjylland og Region Sjælland om at tiltræde kontrakten.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD del IV, B, 1) Samlet årsomsætning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Samlet årsomsætning:

Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for seneste 3 regnskabsår er lig eller over 10 000 000 DKK/år. Kravet er tillige opfyldt, hvor den økonomiske aktør ved revisorerklæring dokumenterer, at kravet opfyldes for perioden: fra fristen for ESPDens afgivelse og 3 år tilbage. Alene vinderen skal fremsende en evt. erklæring, og først ved ordregivers påkrav.

Hvor regnskabsåret dækker flere kalenderår bedes startåret anføres. Eks. Hvis regnskabsåret løber fra juli 2016 til juni 2017, er regnskabsåret i ESPD "2016".

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD del IV, C, 10) Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer.

ESPD del IV, C, 15) Andel i underleverance.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer:

Tilbudsgiver råder over minimum 3 konsulenter med følgende faglige kvalifikationer: Mindst 2 års erfaring med teknisk og organisatorisk implementering af talegenkendelse.

Andel i underleverance:

Hvis tilbudsgiver agter at benytte underleverandør (evt. producent), skal det angives hvilke dele af ydelsen, der forventes løst af underleverandøren. Ønsker aktøren at bero sig på en anden virksomheders kapacitet, skal denne virksomhed særskilt udfylde ESPD.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder sociale klausuler og databehandleraftale.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 218-534207
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/01/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/01/2020
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke noget mæglerorgan i Danmark
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2019