Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 608625-2020

16/12/2020    S245

Danmark-Glostrup: Fjernvarmekedler

2020/S 245-608625

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Piening
E-mail: ap@nplaw.dk
Telefon: +45 51838024
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=286779&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=286779&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Fjernvarme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om leje af mobilkedler

Sagsnr.: 19-131
II.1.2)Hoved-CPV-kode
42515000 Fjernvarmekedler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte rammeaftale skal dække Vestforbrændings behov for at leje mobilkedler til opstilling i Vestforbrændings område, så kedlerne kan producere og levere fjernvarme til brug i dette område i tilfælde af, at Vestforbrænding midlertidigt ikke selv kan levere fjernvarme, eller så kedlerne kan producere og levere fjernvarme til nye kunder i Vestforbrændings område i tilfælde af, Vestforbrænding endnu ikke har udbygget fjernvarmenettet det pågældende sted.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44621200 Kedler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte rammeaftale skal dække Vestforbrændings behov for at leje mobilkedler til opstilling i Vestforbrændings område, så kedlerne kan producere og levere fjernvarme til brug i dette område i tilfælde af, at Vestforbrænding midlertidigt ikke selv kan levere fjernvarme, eller så kedlerne kan producere og levere fjernvarme til nye kunder i Vestforbrændings område i tilfælde af, Vestforbrænding endnu ikke har udbygget fjernvarmenettet det pågældende sted.

Kedlerne skal således kunne opstilles på de steder i Vestforbrændings område, hvor der opstår behov for produktion af varme via mobilkedler. Det kan f.eks. være i industriområder eller ved boligblokke, men dette er blot eksempler, idet rammeaftalen skal kunne anvendes til levering af mobilkedler m.v. i det omfang, behovet opstår, herunder på Vestforbrændings egne lokationer i Frederikssund og Glostrup.

Vestforbrænding skal også kunne benytte den udbudte rammeaftale til at leje mobilkedler til opstilling i de øvrige kommuner, som er nævnt i udbudsmaterialets bilag 7, hvis Vestforbrænding i aftalens løbetid også skal producere og levere fjernvarme til kunder i disse kommuner (Vestforbrændings øvrige område). Dette vil i givet fald blive meddelt leverandøren med minimum 3 måneders varsel.

Vestforbrænding vil løbende og efter behov trække på aftalen. Der er ikke tale om en eksklusiv aftale, og Vestforbrænding er således ikke forpligtet til at anvende rammeaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Vestforbrænding har ret til at forlænge rammeaftalen 2 gang(e) med et varsel på minimum 2 måneder, idet forlængelse hver gang sker med 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor aftalen ellers ville være ophørt.

Rammeaftalens varighed er således maksimalt 96 måneder fra det tidspunkt, aftalen underskrives, inklusive optionerne på forlængelse af rammeaftalens varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder option på forlængelse af aftalen (som angivet i udbudsbetingelsernes pkt. 3.4), option for forøgelse af aftalens geografiske område (som angivet i udbudsbetingelsernes pkt. 3.1.) og option for forøgelse af rammeaftalens værdi med op til 20 % (som angivet i udbudsbetingelsernes pkt. 3.4.).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalen har en estimeret værdi på 10 mio. DKK ekskl. moms i aftaleperioden. Aftalens maksimale værdi (inkl. optioner) er 30 mio. DKK ekskl. moms. Differencen mellem den forventede maksimale værdi af rammeaftalen og rammeaftalens estimerede værdi skyldes, at optionen på forlængelse, optionen vedrørende forøgelse af aftalens område samt optionen på udvidelse på 20 %.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgiver skal i seneste regnskabsår kunne påvise en positiv egenkapital.

— Tilbudsgiver skal kunne påvise en årlig bruttoomsætning på minimum 10 mio. DKK ekskl. moms for det seneste regnskabsår og

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 20 %. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere egenkapitalen med de samlede aktiver.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgiver skal have mindst 3 referencer fra lignende opgaver som dem, der er indeholdt i dette udbud. Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle regnet fra tidspunktet for aflevering af den pågældende opgave.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Faktureringsvilkår fremgår af rammeaftalens pkt. 10:

Leverandøren er forpligtet til at fremsende sin faktura elektronisk på baggrund af det oplyste EAN-nummer.

Enhver faktura skal indeholde følgende oplysninger:

— Vestforbrændings ordrenummer

— EAN-nummer

— Leveringsdato og leveringssted

— Varigheden af lejeperioden for mobilkedlen og/eller generatorsættet

— Pris.

For levering af dieselolie gælder det herudover, at:

— Dieselolie afregnes med literprisen pr. leveringsdatoen for den pågældende tank til Vestforbrænding fratrukket den i tilbudslisten (bilag 5) angivne rabatsats, som finder anvendelse på den pågældende levering, jf. teksten tilbudslistens faneblad 2.

— Dieselolie faktureres på det førstkommende af disse 2 tidspunkter: Det tidspunkt, hvor lejeperioden for mobilkedlen ophører, eller indholdet af tanken er forbrugt.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen specifik retlig form, men sammenslutninger skal hæfte solidarisk.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalens pkt. 9: Priserne omfatter alle udgifter, som leverandøren måtte have i forbindelse med opfyldelse af aftalen. Leverandøren har ikke krav på nogen form for udgifter og omkostninger til levering, forsikringer, administration, uddannelse, rejser og transport, herunder transporttid mv. eller lignende for opfyldelse af aftalen, medmindre der eksplicit fremgår andet af aftalen.

Udbuddet indeholder i bilag 3: Vestforbrændings CSR-leverandørklausul, der skal overholdes, ligesom Vestforbrændings til enhver tid gældende standardbetingelser skal overholdes.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/01/2021
Tidspunkt: 09:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke mulighed for at være tilstede ved åbningen af de indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135-136 finder anvendelse, jf. § 10, stk.1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om implementering af forsyningsvirksomhedsdirektivet i Danmark.

Derudover har ordregiver valgt, at følgende frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 skal finde anvendelse ved dette udbud, jf. også jf. § 10, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015:

— En tilbudsgiver kan ikke deltage i udbudsproceduren, hvis denne er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Tilbudsgivere, der afgiver tilbud som konsortium skal være opmærksomme på, at alle konsortiemedlemmer skal aflevere selvstændigt ESPD dokument hvori angives hvem der er befuldmægtiget til at indgå aftaler med ordregiver på konsortiets vegne, hvem der deltager i konsortiet samt konsortiemedlemmets egne rolle i konsortiet.

Tilbudsgivere, der baserer sig på en anden økonomisk aktørs formåen skal være opmærksom på, at støttevirksomheder skal udfylde selvstændigt ESPD dokument samt at der skal afleveres en støtteerklæring fra den eller de støttende virksomheder som beskriver hvad det konkret er, der støttes med.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2020