Leveringen - 608655-2021

29/11/2021    S231

Hongarije-Boedapest: Bussen en touringcars

2021/S 231-608655

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 191-494342)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: 10824346244
Postadres: Üllői Út 131.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU Magyarország
Postcode: 1091
Land: Hongarije
Contactpersoon: Szőke Dóra
E-mail: dora.szoke@volanbusz.hu
Telefoon: +36 14655630
Fax: +36 13280631
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.volan-buszpark.hu/
Adres van het kopersprofiel: http://www.volan-buszpark.hu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Új, 3 tg., szóló (M3/III.)távolsági autóbuszok II.

Referentienummer: EKR001137482021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121000 Bussen en touringcars
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Új, távolsági kivitelű, emelt padlómagasságú, háromtengelyes szóló (M3/III. osztályú) autóbuszok beszerzése

A beszerzendő autóbuszok száma: 25 db

M3 járműkategória alatt Ajánlatkérő a 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet alapján több mint 5t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszokat érti.

A járműkategória alábontása (M3/III): 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet 107. számú előírása szerint „III. osztály”: kizárólag ülő utasok szállítására kialakított gépjárművek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/11/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 191-494342

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
In plaats van:
Datum: 25/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 13/12/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
In plaats van:
Datum: 25/11/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 13/12/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: