Supplies - 608668-2021

29/11/2021    S231

България-София: Диагностични реактиви

2021/S 231-608668

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2021/S 228-599564)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Национален регистрационен номер: 130925885
Пощенски адрес: ул. БИСТРИШКО ШОСЕ №.26
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Лице за контакт: Георги Тодоров Йорданов
Електронна поща: g.yordanov@iasrj.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.iasrj.eu/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/5639

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към ИАСРЖ, по две обособени позиции, за срок от една година

II.1.2)Основен CPV код
33694000 Диагностични реактиви
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка се обявява във връзка с прилагане на Схемата на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните, във връзка с покриване на текущи и бъдещи нужди на Националната генетична лаборатория към ИАСРЖ.

Предметът на настоящата обществена поръчка включва:

Доставка на реактиви и консумативи за екстракция, мерене на количество изолирана нуклеинова киселина и капилярна електрофореза

Доставка на PCR реактиви и консумативи за определяне на родство при животни

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/11/2021
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 228-599564

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 15/12/2021
Да се чете:
Дата: 19/12/2021
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 16/12/2021
Да се чете:
Дата: 20/12/2021
VII.2)Друга допълнителна информация: