Tjenesteydelser - 608868-2020

16/12/2020    S245

Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af skibe

2020/S 245-608868

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Impgaard Sørensen
E-mail: imp@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 72307262
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om support, vedligeholdelse, reservedele, opdatering af udstyr for minesikringsanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) har en portefølje af minesikringsanlæg installeret på forskellige af forsvarets militære skibe. På hvert skib er indbygget polyamp-designede magnetsløjfer, som er kabelsløjfer i treplan fordelt over hele skibet. Desuden er der i skibets topmast et magnetometer. Ved at sende elektrisk strøm af en styrke, der til stadighed reguleres i forhold skibets position mx., opnås reduktion af skibets magnetiske signatur. Minesikringsanlæggene er oprindeligt udviklet og installeret af Polyamp AB. Rammeaftalen vedrører support, vedligeholdelse, reservedele, opdatering af udstyr og programmer m.v. i systemernes restlevetid.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35520000 Dele til krigsskibe
35522000 Elektroniske og elektriske reservedele til krigsskibe
35730000 Systemer til elektronisk krigsførelse og modforholdsregler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) har en portefølje af minesikringsanlæg installeret på forskellige af forsvarets militære skibe. På hvert skib er indbygget polyamp-designede magnetsløjfer, som er kabelsløjfer i 3 plan fordelt over hele skibet. Desuden er der i skibets topmast et magnetometer. Ved at sende elektrisk strøm af en styrke, dertil stadighed reguleres i forhold skibets position mx., opnås reduktion af skibets magnetiske signatur. Minesikringsanlæggene er oprindeligt udviklet og installeret af Polyamp AB. Rammeaftalen vedrører support, vedligeholdelse, reservedele, opdatering af udstyr og programmer m.v. i systemernes restlevetid.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kontrakten tildeles på grundlag af artikel 28, stk. 1, litra e, i forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Polyamp AB har udviklet de minesikringsanlæg, der er en del af MCM-beskyttelsen på skibsklasserne ABSL-, IVER- og HOLM-KL. ved at mindske den magnetiske signatur. Polyamp ejer alle IP-rettigheder til systemerne, herunder designrettigheder, varemærker, produktionsrettigheder, kildekoder til software/firmware mv. Det er ikke muligt for en tredjepart at levere Polyamp-specifikke reservedele og delkomponenter til systemet. FMI har ikke adgang til softwarens kildekode, og kan således allerede af den grund ikke udlevere dem til tredjepart. Det er FMI vurdering, at betingelserne for at tildele kontrakten til Polyamp AB i medfør af artikel 28, stk. 1, litra e, er opfyldt. Polyamp AB den eneste leverandør, der kan levere de ydelser omfattet af kontrakten.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Rammeaftale om support, vedligeholdelse, reservedele, opdatering af udstyr for minesikringsanlæg

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
11/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Polyamp AB
Postadresse: Tingsvägen 19, Box 925
By: Sollentuna
NUTS-kode: SE SVERIGE
Postnummer: 191 29
Land: Sverige
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.7) og V.2.4) er kontraktsværdien mellem 30 mio. - 42 mio. DKK.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2020