Szolgáltatások - 608874-2021

Submission deadline has been amended by:  636209-2021
29/11/2021    S231

Magyarország-Budapest: Nem menetrendszerű utasszállítás

2021/S 231-608874

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Úszó Szövetség
Nemzeti azonosító szám: 18096545241
Postai cím: Hajós Alfréd Sétány 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1007
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fábry György
E-mail: tanacsadas@koncsar.hu
Telefon: +36 204215726
Fax: +36 204215726
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.musz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.musz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001497892021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001497892021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sportszervezés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Autóbuszos gyermekszállítási feladatok

Hivatkozási szám: EKR001497892021
II.1.2)Fő CPV-kód
60140000 Nem menetrendszerű utasszállítás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Autóbuszos gyermekszállítási feladatok

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60140000 Nem menetrendszerű utasszállítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Autóbuszos gyermekszállítási feladatok

A Magyar Úszó Szövetség Úszó Nemzet Programjának szakmai megvalósításához kapcsolódó belföldi csoportos gyermekszállítás biztosítása a Magyar Úszó Szövetség részére ún. Úszónemzet Program részeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram részeként. A tervezett közbeszerzés tárgya: Magyarország teljes területén, minden megyében, különböző helyszíneken egyes oktatási intézményekből kell biztosítani a gyermekek szállítását az adott településen lévő tanuszodához és vissza azzal, hogy a tanuszoda és az oktatási intézmény távolsága max 20 km, az autóbuszok átlagos napi futása kb. 75 km. Az oktatási intézmény és a helyi tanuszoda épülete között előre egyeztetett, megadott menetrend szerinti időpontokban, tanítási napokon, 07:30 és 16:00 óra között előre megadott menetrendek alapján kell teljesíteni a szolgáltatást az egyes tanévi félévekre vagy teljes tanévekre megadott megrendelések/egyedi szerződések alapján.

A helyszínek, intézmények, a tanulók és kísérők létszáma, a menetrendek, útvonalak, szükséges autóbusz mennyiségek a keretmegállapodás alapján kiadott közvetlen megrendelések vagy írásbeli konzultációk során kerülnek konkrét meghatározásra. Megrendelő a szolgáltatást tervezetten egy oktatási félévhez vagy egy teljes oktatási tanévhez kapcsolódóan rendeli meg.

Ajánlatkérő az eljárás jelen szakaszában a tanévenkénti tervezett adatokat adja meg, azzal, hogy az egyes megrendelések, egyedi szerződések szerinti tényleges adatok ettől eltérőek lehetnek, ezen adatok kizárólag a megfelelő ajánlattétel elősegítését szolgálják:

Tervezett településszám és szállítandó létszám:

2022. 02 - 2022. 06.: 20 település (kb. 17 600 fő)

2022. 09. - 2023. 06.: 46 település (kb. 44 800 fő)

2023. 09. - 2024. 06.: 76 település (kb. 79 200 fő)

2024. 09. - 2025. 06.: 106 település (kb. 115 200 fő)

Szállítójárművek tervezett mennyisége:

2022. 02. - 2022. 06.:

nagybusz: 15-20

midibusz: 15-20

kisbusz: 45-50

2022. 09. - 2023. 06.:

nagybusz: 37-50

midibusz: 37-50

kisbusz: 100-125

2023. 09. - 2024. 06.:

nagybusz: 60-80

midibusz: 60-80

kisbusz: 160-200

2024. 09. - 2025. 06.:

nagybusz: 80-106

midibusz: 80-106

kisbusz: 212-265

A részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.

Keretösszeg: nettó 16 700 000 000 Ft

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Bármely közvetlen megrendelés/egyedi szerződés teljesítése során legalább 25, a teljesítésbe bevont jármű átlagos összesített futásteljesítménye (km, legalább 10.000 km, legfeljebb 30.000 km) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/02/2022
Befejezés: 30/06/2025
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7. pontban meghatározott kezdési időpont a program megkezdésének időpontja.

4.1. A Felek a jelen Keretmegállapodást 2025. június 30. napjáig, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig terjedő határozott időtartamra kötik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.

Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. § (1)-(4) valamint a 6. § (1)-(2) bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit. Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlattevő - a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében - az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:

A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8-11. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14. §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.

Sz1. Ajánlatkérő a Kbt. 65.§(1) c) alapján előírja, hogy az ajánlattevő köteles a jogszabályokban előírt tevékenységi engedéllyel rendelkezni. Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 261/2011.(XII.7.) Korm.rend. szerinti közúti személyszállítási engedéllyel kell rendelkeznie. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a letelepedés szerinti országban előírt olyan engedéllyel kell rendelkeznie, amely közúti személyszállításra vonatkozik, és megfelel a 261/2011.(XII.7.) Korm.rendeletben előírtaknak. Ezek hiánya esetén ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősül.

Sz1. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek rendelkezniük kell a 261/2011.(XII.7.) Korm.rend. szerinti autóbusszal díj ellenében végzett közúti személyszállításra vonatkozó engedéllyel. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti országban előírt olyan engedéllyel kell rendelkeznie, amely autóbusszal díj ellenében végzett közúti személyszállításra is vonatkozik, és megfelel a 261/2011.(XII.7.) Korm. rendeletben előírtaknak.

Az ajánlathoz az engedély egyszerű másolatát szükséges benyújtani.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) korm.rend. (KR) 1. § (1) bek. alapján Ajánlattevőnek az EKR-ben található EEKD űrlap kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bek. alapján AK elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: „alfa” pontjában), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

- az ismertetett szolgáltatás tárgyát, és releváns adatait (amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható), - a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciát igazoló személy nevét és elérhetőségét,

- teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap),

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ban, valamint a 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.

Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat évben (72 hónap) megkezdett összesen legalább 10 000 főre vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített autóbuszos személyszállítási tevékenységre vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő több szerződésből történő teljesítést is elfogad. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az M1 feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Kbt. 81. § (10) bek. alapján: Az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról szóló 1490/2021. (VII. 16.) Korm. határozat elrendelte az alprogram bevezetését a 2021/2022. tanévre. Az alprogram I. ütemének 2022. február 1-jétől történő megvalósításához szükséges intézkedések folyamatban vannak, a közbeszerzési eljárás eredeti határidőkkel történő lebonyolítása jelentősen több időt venne igénybe és nem tenné lehetővé az alprogram 2022. 02. 01-től való lebonyolítását, mivel a programban részt vevő gyermekek szállítása nem lenne megoldott, ami az úszásoktatás sikerességét is veszélyeztetné, mert nem állna rendelkezésre a tanévben a teljes oktatási programhoz szükséges időtartam.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/12/2021
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/12/2021
Helyi idő: 17:00
Hely:

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2), bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR)

igénybevételével folytatja le az eljárást.

2. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.

3. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó hatósági igazolása) elektronikus másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Továbbá csatolandó ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet/személy részéről az ajánlatot aláíró képviselő aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.

4. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni. 5. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.

6. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

7. A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni kell személyszállítási tevékenységi körre kiterjedő minimum 50 millió Ft/év és 10 millió Ft/káresemény értékhatárra kötött felelősségbiztosítási szerződéssel, amelynek a keretmegállapodás teljes időtartamára ki kell terjednie. Fentiek vállalásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

8. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 8. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

9. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevő viseli.

10. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina, 00597

11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

12. Az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatáskérést az EKR-ben lehet megtenni. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolását tudja garantálni; a később beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés esetében az Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg a kiegészítő tájékoztatás kérést, vagy alkalmazza a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdését.

13. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt. a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.

14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.

15. Ajánlathoz csatolandó további iratok: szakmai ajánlat a KD-ban részletezettek szerint.

16. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont [Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont] szerint értékeli, az ár

részszempont esetében fordított arányosítás módszerével, a minőségi szempont esetében is fordított arányosítás módszerével. Az ár értékelési szempont az alábbiak szerint épül fel:

1. Nettó napidíj (Ft/db) kisbusz esetében: súlyszám 30

2. Nettó napidíj (Ft/db) midibusz esetében: súlyszám: 25

3. Nettó napidíj (Ft/db) nagybusz esetében: súlyszám: 25

16.). Az ajánlati biztosíték: mértéke 100 000 000 Ft. Befizetés helye: MKB Bank Nyrt, 10300002-10534969-49020037. Biztosíték fizetése igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően.

1. az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel - befizetés igazolására szolgáló banki okirat

2. pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosítása esetén - garancia szerződés csatolása

3. biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény csatolása.

17.) AK tájékoztatja AT-ket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))

18.) Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a szerződés hasonló, azonos feladatokat foglal magában, melyre tekintettel nem szükséges a feladatok több részre osztása.

19.) Ajánlatérő jelen eljárás eredményeképpen a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerintii keretmegállapodást kíván kötni. A Keretmegállapodás 2. részében tényleges megrendelés a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pont alapján közvetlen megrendeléssel, vagy írásbeli konzultációval történhet.

- Amennyiben az adott beszerzési igény vonatkozásában a keretmegállapodás aktuális (adott esetben indexált), mindenkori 1. sz. mellékletben rögzített egységárai szerint számítva a beszerzési igény ellenértéke eléri vagy meghaladja a nettó 650 000 000 Ft értékhatárt, akkor jelen keretmegállapodás alapján az írásbeli konzultáció kötelező. Ezen érték alatt ajánlatkérő közvetlen megrendeléssel elégíti ki a beszerzési igényét.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt .148. §-ban foglaltaknak megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/11/2021