W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 608946-2019

23/12/2019    S247    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Opole: Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych

2019/S 247-608946

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Adres pocztowy: ul. Korfantego 2
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL52
Kod pocztowy: 45-077
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl
Tel.: +48 774222673
Faks: +48 774222114

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl
Tel.: +48 774222673
Faks: +48 774222114

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl
Tel.: +48 774222673
Faks: +48 774222114

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.opolska.policja.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego z zakresu informatyki śledczej dla KWP w Opolu, KWP w Katowicach i KWP we Wrocławiu w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

Numer referencyjny: WS-Z.2380.48.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48732000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego oprogramowania informatycznego w ilości i asortymencie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) dla danego zadania, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, będący integralną część SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 779 580.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie do wyszukiwania pornografii w plikach graficznych

Część nr: zadanie nr 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48732000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Kod NUTS: PL22
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Opole, Katowice, Wrocław.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 6 jest dostawa oprogramowania do wyszukiwania pornografii w plikach graficznych w łącznej ilości 12 szt. z podziałem na: KWP Opole 4 szt, KWP Katowice 4 szt., KWP Wrocław 4 szt., zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia dla tego zadania oraz we wzorze umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 182-442726
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: zadanie nr 6
Nazwa:

Oprogramowanie do wyszukiwania pornografii w plikach graficznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ForSec Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. 73 Pułku Piechoty 7A
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 40-496
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 54 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801 / 4587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801 / 4587840
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801 / 4587840
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2019