Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 608960-2019

23/12/2019    S247    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2019/S 247-608960

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Poznańska
Adres pocztowy: pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 60-965
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: dr Jakub Ławniczak
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Tel.: +48 616653538
Faks: +48 616653738

Adresy internetowe:

Główny adres: www.put.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części

Numer referencyjny: AD/ZP/40/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

— pakiet nr 1 (załącznik B1),

— pakiet nr 2 (załącznik B2),

— pakiet nr 3 (załącznik B3).

Potencjalny Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie pakiety bądź tylko na poszczególne, wybrane przez siebie.

Parametry techniczne zamawianego sprzętu zostały szczegółowo określone w załączniku B1, B2, B3 do SIWZ.

Przedmiot dostawy ma obejmować dostawę fabrycznie nowego sprzętu do jednostek Politechniki Poznańskiej, których wykaz został szczegółowo określony w załączniku B1, B2, B3 jego zainstalowanie oraz uruchomienie na koszt i ryzyko wykonawcy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 919 548.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej – pakiet nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
30230000
30236000
30213000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej – pakiet nr 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej – pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
30230000
30232100
30236000
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej – pakiet nr 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej – pakiet nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
48190000
48310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej – pakiet nr 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 154-379193
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: Pakiet 1
Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej – pakiet nr 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kombit Plus Sp. z o.o. Sp.k.
Adres pocztowy: ul. Migdałowa 60
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-612
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 215 901.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 217 021.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: PAKIET 2
Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej – pakiet nr 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kombit Plus Sp. z o.o. Sp.k.
Adres pocztowy: ul. Migdałowa 60
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-612
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 661 957.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 684 376.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: Pakiet 3
Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej – pakiet nr 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kombit Plus Sp. z o.o. Sp.k.
Adres pocztowy: ul. Migdałowa 60
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-612
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 21 319.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 151.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie pobierał wadium.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Waluty obce – Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż PLN.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania publikowane będą na stronie internetowej www.put.poznan.pl

Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia opisanych w art. 29 ust. 4.

Zamawiający nie wymaga składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dostępna pod adresem:

https://info.put.poznan.pl/sites/default/files/20180605%20UZP%20Klauzula_obowiazek_informacyjny_dla_zamawiajacego_art.13-Na%20stron%C4%99%20int..pdf

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2019