Varor - 609214-2022

Visa förkortad version

02/11/2022    S211

Sverige-Stockholm: Stridsdräkter

2022/S 211-609214

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2009/81/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: FMV
Nationellt registreringsnummer: 202100-0340
Postadress: Huvudkontor Banérgatan 62
Ort: Stockholm
Postnummer: SE-115 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Elisabeth Ahnfalk
E-post: Elisabeth.Ahnfalk@fmv.se
Telefon: +46 87824639

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet/enhet: https://www.fmv.se

Elektronisk tillgång till information: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=52717

Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=52717

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Försvar
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters/enheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
PAS Marin EOD
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Sverige

NUTS-kod SE Sverige

II.1.3)Information om ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen:
FMV har fått i uppdrag att upphandla personligt arbets- och skyddssystem (PAS marin EOD) för röjdykare. Upphandlingens mål är att upprätta ett ramavtal med möjlighet att avropa materielsystemet PAS. Materielsystemet består av flera delsystem vilket omfattar arbetsdräktssystem (fem lager), arbetsvästsystem, skyddshjälm med tillbehör, Varnings, Evakuering- och Räddningssystem (VERS), samt bär- och förvaringssystem. Materielsystemet PAS marin EOD består av en sammansättning av COTS/MOTS-produkter vilka genom konceptutvecklingsstöd från leverantör sammanfogas till ett färdigt materielkoncept.Avtalstiden är 3 år med möjlighet till förlängning via option om 2+2 år.Projektet kommer utveckla den slutliga konfigurationen tillsammans med leverantör inom ram för leveransposition 1 som även innehåller ILS, Systemsäkerhetsarbete och utbildningsstöd. FMV ska ha möjlighet att i ett första avrop beställa cirka 100 st kompletta system PAS Marin EOD, inom ramen för leveransposition 2. Position 2 omfattar även möjlighet till avrop för reservdelar och meranskaffning under avtalstiden för FMV och FM. Position 3 omfattar löpande tekniskt stöd och konceptutveckling.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

35812200 Stridsdräkter, 35112000 Räddnings- och nödutrustning

II.1.7)Information om underentreprenader
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
II.2.3)Information om förlängning
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor för kontraktets fullgörande, i synnerhet när det gäller försörjningstrygghet och informationssäkerhet:
III.1.5)Information om säkerhetsprövning:
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)Personliga förhållanden
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk och/eller yrkesmässig kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
Användning av ett förfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet lösningar att diskutera eller anbud att förhandla nej
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till nedan angivna kriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: ja
Pris: 0 SEK
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
28.11.2022
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28.10.2022