Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Bauleistung - 609463-2022

Submission deadline has been amended by:  50798-2023
04/11/2022    S213

Polen-Katowice: Bauarbeiten

2022/S 213-609463

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
Nationale Identifikationsnummer: 276303005
Postanschrift: UL. LECHICKA 24
Ort: KATOWICE
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-609
Land: Polen
Kontaktstelle(n): MAGDALENA MARCINIAK
E-Mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Telefon: +48 327819211
Fax: +48 327819200
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdw.katowice.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zdw.katowice.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: ZARZĄDZANIE DROGAMI WOJEWÓDZKIMI

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODCINKU OD DK 44 DO SKRZYŻOWANIA Z DK 1.

Referenznummer der Bekanntmachung: WI-K/PN/220923/1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODCINKU OD DK 44 DO SKRZYŻOWANIA Z DK 1.

Dokumentacja projektowa obejmuje podział na następujące odcinki drogi:

• etap I: Mikołów – Wyry – od km 0+053 do km 5+069,

• etap II: Wyry – Gostyń – od km 5+100 do km 13+028 – odcinek dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład,

• etap III: Gostyń – Kobiór – od km 13+477 do km 15+441.

Przewiduje się kompleksową przebudowę drogi w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiającego oraz przez warunki techniczne parametrów technicznych. Projekt obejmuje również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę chodników, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżek rowerowych ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś.

Szczegóły zadania opisane zostały w przedmiarze robót oraz w dokumentach zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233100 Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45221000 Bauarbeiten für Brücken, Tunnel, Schächte und Unterführungen
45232130 Bau von Regenwasserrohrleitungen
45231221 Bau von Gasversorgungsleitungen
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45232210 Bauarbeiten für Freileitungen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
32520000 Fernmeldekabel und -ausrüstung
32562000 Glasfaserkabel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

DROGA WOJEWÓDZKA NR 928 NA ODCINKU OD DK 44 DO SKRZYŻOWANIA Z DK 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dokumentacja projektowa obejmuje podział na następujące odcinki drogi:

• etap I: Mikołów – Wyry – od km 0+053 do km 5+069,

• etap II: Wyry – Gostyń – od km 5+100 do km 13+028 – odcinek dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład,

• etap III: Gostyń – Kobiór – od km 13+477 do km 15+441.

Przewiduje się kompleksową przebudowę drogi w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiającego oraz przez warunki techniczne parametrów technicznych. Projekt obejmuje również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę chodników, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżek rowerowych ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś.

Szczegóły zadania opisane zostały w przedmiarze robót oraz w dokumentach zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: OKRES GWARANCJI / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: WARTOŚĆ WTÓRNEGO MODUŁU ODKSZTAŁCENIA E2 PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

wykonawca jest zobowiązany wykonać całość robót budowlanych w terminie:

•Etap I odcinek Mikołów – Wyry – do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy,

•Etap II odcinek Wyry – Gostyń – do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy,

•Etap III Gostyń – Kobiór – do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z zapisami pkt. 25 SWZ. Kwota wymagana to:3 000 000,00.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 50 000 000,00 zł

W przypadku podania sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

4.a Wykonawcy

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej, o wartości robót minimum 80 000 000,00 zł brutto w ramach której wykonywano warstwy konstrukcyjne nawierzchni, elementy odwodnienia drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.

4.a.b w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty oświadczenie na załączniku nr 5, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.

4.a.c w przypadku gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy podać roboty, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość robót na załączniku nr 7 do SWZ.

4.b Osób

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:

1. KIEROWNIK BUDOWY – 1 OSOBA:

Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

Doświadczenie: minimum 5-letnim (60-miesięcznym) doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych w tym minimum 3-letnim (36-miesięcznym) doświadczaniem na stanowisku kierownika budowy przy realizacji inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy drogi publicznej, przy czym co najmniej jedna inwestycja powinna obejmować budowę lub przebudowę drogi publicznej o wartości robót co najmniej 50 mln PLN brutto,

Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem i kwalifikacjami należy, w Wykazie osób – załącznik nr 6 do SWZ, podać nazwę uprawień, informację o stanowisku, nazwę i wartość zadania, nazwę Inwestora, okres doświadczenia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2. KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH – 1 OSOBA:

Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

Doświadczenie: minimum 4-letnim (48-miesięcznym) doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych przy realizacji inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy drogi publicznej, przy czym co najmniej jedna inwestycja powinna obejmować budowę lub przebudowę drogi publicznej o wartości robót co najmniej 40 mln PLN brutto,

Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem i kwalifikacjami należy, w Wykazie osób – załącznik nr 6 do SWZ, podać nazwę uprawień, informację o stanowisku, nazwę i wartość zadania, nazwę Inwestora, okres doświadczenia.

3. INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ – 1 OSOBA:

Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe ekonomiczne,

Doświadczenie: minimum 4-letnim doświadczeniem zawodowym przy rozliczaniu inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy drogi publicznej, przy czym co najmniej jedna inwestycja powinna obejmować budowę lub przebudowę drogi publicznej o wartości robót co najmniej 50 mln PLN brutto,

Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem i kwalifikacjami należy, w Wykazie osób – załącznik nr 6 do SWZ, podać informację o wykształceniu, informację o stanowisku, nazwę i wartość zadania, nazwę Inwestora, okres doświadczenia.

4. PRACOWNIK DS. MATERIAŁOWYCH – TECHNOLOG – 1 OSOBA:

Kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie techniczne,

Doświadczenie: minimum 4-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku pracownika ds. materiałowych / technologa.

Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem i kwalifikacjami należy, w Wykazie osób – załącznik nr 6 do SWZ, podać informację o wykształceniu, informację o stanowisku, okres doświadczenia.

UWAGA:

Zamawiający wskazuje, że uzna doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót, wyłącznie w okresie realizacji robót budowlanych. Przez okres realizacji robót budowlanych należy rozumieć wybrany okres od rozpoczęcia robót budowlanych, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, poprzez prowadzenie robót, do czasu zakończenia robót, potwierdzonego protokołem odbioru. Zamawiający nie uzna doświadczenia ww. osób w okresie gwarancyjnym danego zadania oraz w przypadku realizacji projektu w trybie zaprojektuj i wybuduj – w okresie przygotowania dokumentacji projektowej.

Wykazane okresy doświadczenia dla personelu, Zamawiający będzie wyliczał od dnia rozpoczęcia, licząc pełne miesiące. Pozostałe dni będą sumowane i za pełne miesiące zostaną przyjęte okresy 30 dniowe. Dni wykraczające poza wielokrotność 30 zostaną pominięte.

Przykładowo:

Okres od 20.02.2015r. do 30.05.2016 – 15 miesięcy i 11 dni

Okres od 2.09.2017r. do 30.10.2018 – 11 miesięcy i 29 dni

Łącznie uznano - 26 miesięcy i 40 dni, co łącznie daje 27 miesięcy.

Okresy doświadczenia zachodzące na siebie zostaną pominięte.

4.c. Zgodnie z art. 116 ust. PZP, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Realizacja i jej warunki określają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 11 do Specyfikacji Warunków Zamówienia).

Zamawiający przewidział zmiany postanowień zawartej umowy w warunkach umownych – załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego umowy w wysokości: 4,5% ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.

przedmiot: przygotowanie terenu pod budowę, roboty geodezyjne, budowa, zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu, roboty drogowe, roboty mostowe, roboty inżynieryjne, roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, roboty związane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, odwodnienie korpusu drogowego;

wielkość lub zakres: zakres zgodnie z OPZ dla zamówienia podstawowego do 57 008 031,57 zł netto

warunki: wymagania zgodnie z OPZ dla zamówienia podstawowego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/12/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/04/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/12/2022
Ortszeit: 09:30
Ort:

otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniportalu.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Po stronie Zamawiającego – Komisja Przetargowa.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę stanowi:

a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ.

b) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby Z dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania lub pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniona umocowana osoba /pełnomocnik.

c) Kosztorys Ofertowy obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarze Robót - Załącznik Nr 1 do SWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentach zamówienia.

d) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Zamawiający informuje, że w dokumencie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) Wykonawca w Części IV: Kryteria kwalifikacji wypełnia tylko Sekcję . Pozostała część JEDZ zgodnie z wymaganymi danymi.

e) Wadium.

f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – jeżeli dotyczy – załącznik nr 4 do SWZ.

g) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 117 ust. 4 ustawy PZP) na lub wg druku załącznika 5 – jeżeli Wykonawca składa ofertę jako Konsorcjum.

h) Oświadczenie wykonawcy na lub wg druku załącznika 3A.

2. Pozostałe wymagania dla Wykonawców zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, zgodnie z zapisami SWZ i oznaczeniem w dokumencie JEDZ.

4. Wymagania dla Wykonawców zostały opisane szczegółowo w SWZ w zakresie składania dokumentów i oświadczeń jak i warunków udziału w postępowaniu ze względu na ograniczoną ilość znaków, którą można wpisać do treści ogłoszenia.

5. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl (zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. - „Instrukcji użytkownika”) dostępnego tam Formularza komunikacji, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej przetargi@zdw.katowice.pl

6. Klauzula informacyjna z art. 47 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

7. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZALICZEK ZGODNIE Z ZAPISAMI PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY § 4A.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej" PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/10/2022