Tjenesteydelser - 609620-2019

23/12/2019    S247

Danmark-Hedehusene: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2019/S 247-609620

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Retursystem A/S
CVR-nummer: 25 49 61 40
Postadresse: Baldersbuen 1
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Asbjørn Dalum Andersen
E-mail: asb@bechbruun.com
Telefon: +45 72273398
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.danskretursystem.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/595123df-2c35-4955-9e72-1a5f0a260645/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/595123df-2c35-4955-9e72-1a5f0a260645/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/595123df-2c35-4955-9e72-1a5f0a260645/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Privatejet, non-profit miljøvirksomhed, der er underlagt pantbekendtgørelsen
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dansk Retursystem A/S' udbud af serviceaftale om teknisk service og vedligeholdelse af anlæg i butikker og pantstationer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved dette udbud ønsker DRS at outsource servicekonsulentydelser bestående af service og vedligeholdelse af pantstationer og pantautomater (returautomater) i butikker i Danmark ved indgåelse af en serviceaftale med den vindende tilbudsgiver herom.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
50712000 Reparation og vedligeholdelse af mekaniske installationer i bygninger
50532000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske maskiner, apparater og tilhørende udstyr
50730000 Reparation og vedligeholdelse af køleanlæg
50740000 Reparation og vedligeholdelse af rulletrapper
50750000 Vedligeholdelse af elevatorer
50760000 Reparation og vedligeholdelse af offentlige toiletter
50800000 Diverse reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Hele Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved dette udbud ønsker DRS at outsource servicekonsulentydelser bestående af service og vedligeholdelse af pantstationer og pantautomater (returautomater) i butikker i Danmark ved indgåelse af en serviceaftale med den vindende tilbudsgiver herom.

Opgaven omfatter (i) service af pantstationer og pantautomater i butikker ved tilkald, (ii) løbende vedligeholdelse, herunder rengøring, af pantautomater, samt (iii) transport til og fra butikker og pantstationer i forbindelse med service og vedligeholdelse.

I forbindelse med udbuddet vil der blive overdraget forventeligt 13 serviceteknikere fra DRS til den vindende tilbudsgiver i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven.

For nærmere information om opgaven henvises til serviceaftalen, inkl. kravspecifikationen (bilag 2 til serviceaftalen) og øvrige bilag.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse for 2 perioder af 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Samlet årsomsætning:

Tilbudsgiver skal have haft en samlet årsomsætning på minimum 20 000 000 DKK i det på tilbudsfristen senest tilgængelige årsregnskab.

Øvrige økonomiske og finansielle krav:

Tilbudsgiver skal erklære at have en egenkapital på 5 000 000 DKK i det på tilbudsfristen senest tilgængelige årsregnskab.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/02/2020
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang for tilbudsgiver til at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/12/2019