Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 609692-2022

04/11/2022    S213

Polska-Wrocław: Roboty budowlane

2022/S 213-609692

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 189-531085)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kwapisz
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl
Tel.: +48 717710900
Faks: +48 717710904
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu

Numer referencyjny: ZP/40/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca a budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu.

W ramach zadania planowane są m.in.:

- dokończenie projektu budowlanego oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień;

- budowa wydzielonej jezdni w ul. Bardzkiej oraz Buforowej;

- rozbudowa ul. Kajdasza wraz z budową pętli autobusowej;

- budowa odwodnienia;

- budowa oświetlenia

- rozbudowa sygnalizacji świetlnej;

- przebudowa kolizyjnej infrastruktury podziemnej;

- budowa przystanków;

- przebudowa przejazdu kolejowego wraz z infrastrukturą kolejową;

- przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej;

- zagospodarowanie terenów zielonych (wycinki drzew oraz nasadzenia)

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 189-531085

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:(...)

2.2.Projektant branży drogowej - (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej)

posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu

składania ofert co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt wykonawczy w zakresie budowy lub

przebudowy ulicy klasy co najmniej Z o długości co najmniej 500 m w terenie miejskim oraz posiadający

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów

prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646) lub

zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji oraz

2.3.Projektant branży elektrycznej – (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej),

posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu

składania ofert co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt wykonawczy w zakresie opracowania

części instalacyjnej projektu sygnalizacji świetlnej obejmującej co najmniej trzy wloty na skrzyżowaniu w

terenie miejskim oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub

uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646) lub zgodnie z

wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji.

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (...)

2.2.Projektant branży drogowej - (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej)

posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu

składania ofert co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt wykonawczy w zakresie budowy lub

przebudowy ulicy klasy co najmniej Z o długości co najmniej 500 m w terenie miejskim oraz posiadający

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów

prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646) lub

zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji oraz

2.3.Projektant branży elektrycznej – (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej),

posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu

składania ofert co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt wykonawczy w zakresie opracowania

części instalacyjnej projektu sygnalizacji świetlnej obejmującej co najmniej trzy wloty na skrzyżowaniu w

terenie miejskim oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub

uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646) lub zgodnie z

wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 03/11/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/11/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 31/01/2023
Powinno być:
Data: 12/02/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 03/11/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/11/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: